De voorzitters

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De voorzitters van de waterschappen worden door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Vanwege de onafhankelijke positie maakt de flexplek huren hilversum voorzitter geen deel uit van het algemeen bestuur. Het ambt van voorzitter is onverenigbaar met dat van burgemeester of met de functie van wethouder van een in het waterschap liggende gemeente. Het Algemeen bestuur van het waterschap wordt gevormd door vertegenwoordigers van categorieën van belanghebbenden bij de uitoefening van de taken van het waterschap (art. 11 en volgende Wschw). Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een door het algemeen bestuur te bepalen aantal flexplek huren dordrecht andere leden (art. 40 en volgende Wschw).
De Waterschapswet geeft, als opvolger van de Keurenwet, het bestuur de bevoegdheid regels, zoals keuren en andere verordeningen, vast te stellen. Zij kunnen de regelingen vaststellen die nodig zijn ter behartiging van de taken die aan het waterschap zijn opgedragen. De taken hebben betrekking op de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied. Die zorg is typisch voor Nederland en noodzaakte van oudsher de bewoners tot samenwerking om flexplek huren rotterdam gezamenlijk overstromingen te voorkomen.
Evenals de provincies en de gemeenten hebben waterschappen bestuursdwang- en dwangsombevoegdheden ter handhaving van regels die het waterschapsbestuur uit hoofde van zijn eigen of medebewindstaken moet uitvoeren.
Het waterschap kan een waterschapsbelasting invoeren (art. 110 Wschw). Daarnaast kunnen worden geheven: precariorechten voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven grond of water van het waterschap voor flexplek huren amsterdam de openbare dienst bestemd (art. 114 Wschw); rechten voor het gebruik van bezittingen van het waterschap (art. 115 Wschw); rechten voor verstrekte diensten door het waterschap (art. 115 Wschw); omslagen van de eerder vermelde categorieën belanghebbenden (art. 116 Wschw).

Een AMvB

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een AMvB is een bijzondere vorm van een Koninklijk Besluit: het is een Koninklijk Besluit dat algemeen verbindende regels inhoudt. De totstandkomingsprocedure is als volgt: het ontwerp van een AMvB wordt behandeld flexplek huren hilversum in de ministerraad. Vervolgens wordt een advies gevraagd van de Raad van State. Daarna wordt de AMvB bij Koninklijk Besluit vastgesteld en volgt afkondiging in het Staatsblad. Dit proces is vele malen korter dan bij een formele wet.
Omdat op overtreding van een AMvB meestal een strafsanctie staat, is het nodig dat de AMvB op een formele wet is gebaseerd. Art. 89 lid 2 Gw schrijft dit voor. Om de maatschappelijke ontwikkelingen bij te kunnen houden, houdt de formele wetgever zich nog slechts bezig met de hoofdzaken en laat hij de verdere invulling over aan AMvB’s. Hiervan is een groot aantal voorbeelden te noemen. Wij noemen er enkele, die raakvlakken hebben met de vastgoedsector.
• Voorbeeld Art. 2 Wonw bepaalt: bij of krachtens algemene maatregel van flexplek huren dordrecht bestuur worden uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu technische voorschriften gegeven omtrent het bouwen van woningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen. Deze AMvB staat bekend als het Bouwbesluit. Art. 36 Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalt: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften omtrent de voorbereiding, de vormgeving en de inrichting van structuurplannen en bestemmingsplannen gegeven. Deze AMvB is het Besluit op de ruimtelijke ordening.
2.3 Functies van de overheid 45
Telkens gaat het bij AMvB’s om nadere voorschriften, die aan de wet verdere inhoud moeten geven.
Koninklijke flexplek huren rotterdam Besluiten Naast AMvB’s, die bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld, bestaan er ook Koninklijke besluiten die geen AMvB’s zijn. Dit zijn de zogenoemde ‘kleine’ KB’s, beslissingen van de Kroon als uitvoerend orgaan, die geen algemene regeling inhouden. Hier gaat geen formele procedure aan vooraf. Het benoemingsbesluit van een burgemeester is een voorbeeld van een KB.
Ministeriële verordeningen Ministeriële verordeningen zijn algemeen verbindende voorschriften, afkomstig van een minister. De minister is bevoegd om deze verordeningen uit te vaardigen, meestal op grond van een AMvB. Soms ontleent hij deze bevoegdheid rechtstreeks aan een formele wet. Een ministeriële verordening geeft flexplek huren amsterdam nadere uitwerking aan een AMvB. Ter verduidelijking kan aangehaakt worden bij het voorbeeld van het Bouwbesluit. In dit besluit vermeldt art. 1.10: ‘Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent hetgeen met het oog op de implementatie van de richtlijn bouwproducten regeling behoeft.’ Ministeriële verordeningen worden bekendgemaakt in de Staatscourant en niet in het Staatsblad.

Privaatrechtelijke sanctie

Privaatrechtelijke sanctie: de veroordeling van een garagebedrijf tot het betalen van schadevergoeding omdat het verzuimd heeft de remmen van een auto goed te repareren, waardoor een verkeersongeluk is ontstaan. Bestuursrechtelijke sanctie: het door de gemeente afbreken van een zonder bouwvergunning gebouwde schuur. Strafrechtelijke flexplek huren hilversum sanctie: de gevangenisstraf die wordt opgelegd in geval van een bankoverval.
Het strafrecht is dat deel van het publiekrecht dat zich bezighoudt met strafsancties. Die zijn gericht tegen de persoonlijke vrijheid van een persoon of tegen zijn vermogen. De strafrechtelijke sancties verschillen van de privaatrechtelijke en de bestuursrechtelijke sancties, die er slechts op gericht zijn het verstoorde evenwicht te herstellen: de flexplek huren dordrecht schadevergoeding is de compensatie van de geleden schade; burgemeester en wethouders mogen alleen het illegaal gebouwde gebouw laten afbreken en ook niet méér dan dat. De strafrechtelijke sancties hebben een uitgebreidere werking. Bij een bankoverval is de kwestie niet opgelost als het gestolen goed wordt teruggegeven. Er volgt nog een strafrechtelijke sanctie. Het strafrecht herstelt niet het leed dat door de bankoverval teweeg is gebracht. Feitelijk zorgt het strafrecht voor een vermeerdering van het leed. De bankovervaller wordt namelijk opgesloten, een maatregel die gewenst wordt. Het is echter de flexplek huren rotterdam behandeling van een mens die juist in het algemeen voorkomen wordt. Het strafrecht bevat aldus het element van de vergelding, wat een belangrijk verschil is met de sancties op grond van het privaatrecht en het bestuursrecht. Dit komt nog sterker tot uitdrukking bij overtreding van die strafrechtelijke normen waarbij niet direct een slachtoffer is aan te wijzen. Bij een verkeersovertreding, zoals rijden onder invloed, zijn meerdere sancties denkbaar. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen deze variëren van een tijdelijk rijverbod tot een verplichte bloedproef, gevolgd door hechtenis en/of geldboete.
Het speciale karakter flexplek huren amsterdam van het strafrecht maakt het nodig om precies de bevoegdheden te regelen van de ambtenaren (meestal van de politie) die namens de staat voor de opsporing en vervolging van daders van strafbare feiten zorgen. Zo moet de burger die geen strafbaar feit heeft begaan, beschermd worden tegen de staat, die hem ten onrechte daarvan verdenkt. Die bescherming is te vinden in het strafprocesrecht.

Inhoudelijke organisatie

Het verschil tussen de reacties op de twee problemen is intrigerend. Waarom zijn zo veel mensen niet bereid om 10 dollar uit te geven als ze een kaartje verloren hebben, als ze zonder moeite ditzelfde bedrag zouden betalen flexplek huren hilversum wanneer ze een gelijke hoeveelheid contant geld verloren hadden? We schrijven dit verschil toe aan de inhoudelijke organisatie van mentale rekeningen. Theaterbezoek wordt normaliter beschouwd als een transactie waarin de kosten voor het kaartje worden ingewisseld tegen het bijwonen van de voorstelling. Het kopen van een tweede kaartje verhoogt de kosten van de voorstelling tot een niveau dat veel respondenten kennelijk flexplek huren dordrecht onaanvaardbaar vinden. Daarentegen wordt het verlies van contant geld niet op de rekening van het toneelstuk geboekt en heeft het als enig effect op de aankoop van een kaartje dat de betreffende persoon zich iets armer voelt. Een interessant effect is waargenomen toen de twee versies van het probleem aan dezelfde proefpersonen werden voorgelegd. De bereidheid om een verloren kaartje te vervangen nam significant toe wanneer dit probleem op de versie met het verloren geld volgde. Daarentegen werd de bereidheid om een kaartje te kopen nadat het geld verloren was gegaan, niet beïnvloed door de eerdere flexplek huren rotterdam presentatie van het andere probleem. Kennelijk stelde het koppelen van de twee problemen de proefpersonen in staat om te beseffen dat het zinvol is het verloren kaartje als verloren geld te beschouwen, maar niet andersom. De normatieve status van de effecten van mentale rekeningen is twijfelachtig. In afwijking van eerdere voorbeelden, zoals het volksgezondheidsprobleem waarbij de twee versies alleen van vorm verschilden, kan betoogd worden dat de alternatieve versies van de problemen met de rekenmachine en het kaartje ook inhoudelijk verschillen. In het bijzonder kan het aangenamer zijn om 5 dollar te besparen op een aankoop van 15 dollar dan op een grotere aankoop, en kan het vervelender zijn om twee keer voor hetzelfde kaartje te betalen dan om ro dollar in contant geld te verliezen. De inkadering van een probleem kan ook een uitwerking hebben op spijt, frustratie flexplek huren amsterdam en tevredenheid over jezelf (Kahneman en Tversky, 1982). Wanneer zulke secundaire consequenties als legitiem worden beschouwd, houden de waargenomen voorkeuren geen schending in van het invariantiecriterium en kunnen ze niet zonder meer worden weggezet als inconsistent of foutief. Aan de andere kant kunnen secundaire consequenties bij nadere reflectie veranderen. De voldoening over het besparen van 5 dollar op een artikel van 15 dollar kan bedorven worden als de consument ontdekt dat zij zichzelf niet dezelfde inspanning getroost zou hebben om ro dollar te besparen op een aankoop van 200 dollar. We willen niet aanbevelen dat elke twee beslissingsproblemen met dezelfde primaire consequenties op dezelfde manier opgelost moeten worden. We stellen echter wel voor dat stelselmatig onderzoek naar alternatieve kaders een nuttig hulpmiddel voor reflectie biedt dat beslissers kan helpen om de waarde vast te stellen die aan de primaire en secundaire gevolgen van hun keuzen verbonden moeten worden.

Aanpassing en referentieniveaus

Aanpassing en referentieniveaus Vaak maken mensen een schatting door te beginnen met een bepaalde waarde, waarna ze die waarde vervolgens aanpassen. Deze initiële waarde of startwaarde kan worden ingegeven flexplek huren hilversum door de formulering van het probleem of kan het resultaat zijn van een gedeeltelijke berekening. In beide gevallen is aanpassing meestal niet voldoende; ‘9 met andere woorden, verschillende startwaarden leiden tot verschillende schattingen, die sterk gericht zijn op de initiële waarden. We spreken in dit verband van referentieniveaus. Onvoldoende aanpassing. In een experiment werd aan proefpersonen gevraagd diverse hoeveelheden te schatten, uitgedrukt in flexplek huren dordrecht percentages (bijvoorbeeld het percentage Afrikaanse landen in de Verenigde Naties). Voor elke hoeveelheid werd een getal tussen oen 100 gekozen door in de aanwezigheid van de proefpersoon aan een rad van fortuin te draaien. De proefpersonen moesten aangeven of dat getal hoger of lager was dan de hoeveelheid die ze in gedachten hadden, waarna ze de hoeveelheid moesten schatten door een waarde hoger of lager dan het gedraaide getal te kiezen. Verschillende groepen kregen voor elke hoeveelheid verschillende getallen te zien en deze willekeurige getallen bleken een duidelijke invloed op de schattingen te flexplek huren rotterdam hebben. Zo was de gemiddelde schatting van het percentage Afrikaanse landen in de Verenigde Naties 25 en 45 in groepen die respectievelijk rn en 65 hadden gedraaid. Een beloning voor een nauwkeurige schatting verminderde het effect niet. Referentieniveaus worden niet alleen gebruikt als er een startwaarde wordt verstrekt, maar ook als de proefpersoon zijn of haar schatting baseert op het resultaat van een onvolledige berekening. Een onderzoek naar intuïtieve numerieke schatting maakte dit duidelijk. Twee groepen scholieren moesten binnen vijf seconden een schatting maken van de uitkomst van een som die op het flexplek huren amsterdam schoolbord werd geschreven. De ene groep schatte de uitkomst van de volgende vermenigvuldiging.

Behoefte aan bescherming

Meer dan Econs hebben Humans ook behoefte aan bescherming tegen mensen die het welbewust gemunt hebben op hun zwakke punten – met name op de grillen van hun Systeem r en de luiheid van hun Systeem 2. Van flexplek huren hilversum rationeel handelende mensen wordt verwacht dat ze belangrijke beslissingen zorgvuldig nemen en gebruikmaken van alle informatie die hun geleverd wordt. Een Econ zal de kleine lettertjes van een contract doornemen en in zich opnemen voordat hij zijn handtekening eronder zet, maar Humans laten dit doorgaans achterwege. Een gewetenloos bedrijf dat contracten zo opstelt dat gebruikers ze doorgaans ondertekenen zonder ze goed te lezen, krijgt van de wet alle ruimte om belangrijke informatie aan het zicht te onttrekken. Een funeste implicatie van het model van de rationele actor in zijn uiterste vorm is dat van consumenten flexplek huren dordrecht wordt aangenomen dat ze geen bescherming nodig hebben buiten de verzekering dat de relevante informatie aan hen beschikbaar wordt gesteld. De grootte van de letters en de complexiteit van het taalgebruik worden daarbij niet als relevant aangemerkt: een Econ weet heel goed wat hij met kleine letters moet aanvangen als dit van belang kan zijn. Daarentegen verplichten de aanbevelingen van Nudge een bedrijf om contracten aan te bieden die eenvoudig genoeg zijn om door Humans gelezen en begrepen te worden. Het is een goed teken dat enkele van deze aanbevelingen gestuit zijn op sterk verzet van bedrijven die minder winst zouden maken als ze hun klanten beter zouden informeren. Een wereld waarin bedrijven met elkaar wedijveren door betere producten aan te bieden is te verkiezen boven een wereld waarin een bedrijf zijn toppositie dankt aan het feit dat het uitblinkt in het verdoezelen van belangrijke informatie. Een opmerkelijk kenmerk van libertair paternalisme is dat het brede steun krijgt van de politiek. Het paradepaardje van gedragsgericht beleid, Save More Tomorrow, is in het Congres gesteund door een ongebruikelijke coalitie die zowel geheide conservatieven flexplek huren rotterdam omvatte als liberalen. Save More Tomorrow is een financieel plan dat bedrijven aan hun werknemers kunnen aanbieden. De deelnemers aan het plan geven hun werkgever toestemming om hun bijdrage aan het spaarplan met een vast percentage te verhogen wanneer ze een salarisverhoging krijgen. Het verhoogde spaarpercentage wordt automatisch ingevoerd totdat de werknemer aangeeft dat hij niet langer wil deelnemen. Deze briljante vernieuwing, die in 2003 door Richard Thaler en Shlomo Benartzi is voorgesteld, heeft op dit moment de spaartegoeden, en daarmee de vooruitzichten, van miljoenen werknemers verbeterd. Dit project is stevig gebaseerd op psychologische principes die lezers van dit boek zullen herkennen. Het vermijdt de weerstand tegen een direct verlies door geen directe flexplek huren amsterdam verandering te vragen. Omdat het meer sparen koppelt aan salarisverhoging verandert het verliezen in winsten waarvan afstand is gedaan, iets wat veel gemakkelijker te verdragen is, en het automatische karakter van de regeling brengt de luiheid van Systeem 2 in lijn met de langetermijnbelangen van de werknemers. En dit alles natuurlijk zonder iemand ertoe te dwingen iets te doen wat hij of zij niet wil en zonder misleiding of kunstgrepen.

Een U-index

Er kan ook een U-index worden berekend voor activiteiten. We kunnen bijvoorbeeld het percentage tijd vaststellen dat mensen in een negatieve toestand doorbrengen terwijl ze op weg zijn van huis naar werk, aan het werk zijn, of contact hebben met hun ouders, partners of kantoor huren hilversum kinderen. Voor duizend Amerikaanse vrouwen in een stad in het Midden-Westen was de U-index 29 procent voor ’s morgens naar het werk gaan, 27 procent voor aan het werk zijn, 24 procent voor kinderverzorging, 18 procent voor het huishouden, 12 procent voor gezellige contacten, 12 procent voor tvkijken en 5 procent voor seks. De U-index lag ongeveer 6 procent hoger op weekdagen dan in het weekend, vooral omdat mensen in het kantoor huren dordrecht weekend minder tijd besteden aan activiteiten die ze niet prettig vinden en geen last hebben van spanning en stress in verband met werk. De grootste verrassing was de emotionele ervaring van de tijd die met eigen kinderen werd doorgebracht, die voor Amerikaanse vrouwen net iets minder plezierig was dan huishoudelijk werk. Hier ontdekten we een van de weinige tegenstellingen tussen Franse en Amerikaanse vrouwen: Franse vrouwen brengen minder tijd met hun kinderen door maar genieten er meer van, misschien omdat ze hun kinderen meer zelf verzorgen en ’s middags minder tijd besteden aan het rondrijden van hun kinderen naar verschillende kantoor huren rotterdam activiteiten. Iemands stemming hangt op ieder moment af van zijn of haar temperament en algehele geluk, maar emotioneel welzijn ondergaat ook sterke schommelingen tijdens de dag en de week. De stemming van het moment hangt vooral af van de actuele situatie. De stemming op het werk wordt bijvoorbeeld maar weinig beïnvloed door factoren die van invloed zijn op de algemene tevredenheid over de betrekking, zoals salaris en status. Belangrijker zijn situationele factoren zoals de mogelijkheid voor gezellig contact met collega’s, blootstelling aan hard geluid, tijdsdruk (een belangrijke bron van negatieve emotie) en de directe aanwezigheid van een leidinggevende (in ons onderzoek was dit het enige punt dat nog negatiever scoorde dan alleen-zijn). Aandacht vervult een sleutelfunctie. Onze emotionele toestand wordt in hoofdzaak bepaald door datgene waaraan we aandacht schenken, en we richten ons normaliter op waar we op een bepaald moment mee bezig zijn en op onze directe omgeving. Er zijn uitzonderingen waarbij de kwaliteit van subjectieve ervaring wordt overheerst door terugkerende gedachten in plaats van door de gebeurtenissen van het moment. Wanneer we gelukkig zijn in de liefde kunnen we zelfs als we in de file staan vreugde ervaren, en als we verdriet hebben kunnen we depressief blijven wanneer we naar een grappige film kijken. Maar in normale omstandigheden ontlenen we plezier en pijn aan wat er op dat kantoor huren amsterdam moment gebeurt, zolang we daar aandacht aan geven. Öm genoegen te beleven aan eten moet je je ervan bewust zijn dat je dat doet. We hebben vastgesteld dat Franse en Amerikaanse vrouwen ongeveer dezelfde tijd met eten doorbrengen, maar dat het eten voor de Franse vrouwen tweemaal zo’n sterk aandachtspunt was als voor Amerikaanse vrouwen. Deze laatsten waren veel eerder geneigd om het eten met andere activiteiten te combineren, en hun plezier in eten liep daardoor navenant terug.

Redelijkere beslissingen

De versie waarin contant geld verloren ging, leidt tot redelijker beslissingen. Het is een beter kader omdat de kosten, zelfs als er kaartjes verloren zouden gaan, ‘gemaakt’ zijn en gemaakte kosten genegeerd moeten worden. Geschiedenis doet niet ter zake en de enige kwestie kantoor huren hilversum die er wel toe doet, is de verzameling opties waarover de theaterbezoekster op dat moment beschikt, met de waarschijnlijke gevolgen. Ongeacht wat ze verloren heeft, is het relevante feit dat ze minder bezit dan vóór het moment waarop ze haar portefeuille opendeed. Als iemand die kaartjes verloor mij om advies zou vragen, zou ik het volgende tegen hem zeggen: ‘Zou u kaartjes gekocht hebben als u eenzelfde bedrag aan geld had verloren? Als kantoor huren dordrecht uw antwoord ja is, moet u nieuwe kaartjes kopen.’ Bredere kaders en omvattende rekeningen leiden over het algemeen tot rationelere beslissmgen. In het volgende voorbeeld roepen twee verschillende kaders verschillende wiskundige intuïties op, en de ene is aanmerkelijk beter dan de andere. In een artikel met de titel ‘The MPG Illusion’, dat in 2008 verscheen in het tijdschrift Science, beschreven de psychologen Richard Larrick en Jack Soli een geval waarbij lijdzame acceptatie van een misleidend kader aanzienlijke kosten en ernstige beleidsconsequenties met zich meebrengt. 6 De meeste kopers van auto’s beschouwen kantoor huren rotterdam het benzinegebruik als een van de factoren die bepalend zijn voor hun keuze; ze weten dat zuinige auto’s goedkoper zijn in het gebruik. Maar het kader dat in de Verenigde Staten algemeen in gebruik is, mijlen per gallon, biedt heel weinig steun voor de beslissingen van automobilisten en beleidsmakers. Kijk naar twee autobezitters die hun kosten willen terugbrengen:
Adam stapt over van een benzineslurper van 12 mijl per gallon op een iets minder gulzige slurper die 14 mijl per gallon rijdt.
De milieubewuste Beth stapt over van een auto met 30 mijl per gallon op een auto die 40 mijl per gallon rijdt.
Neem aan dat beide autobezitters per jaar eenzelfde afstand afleggen. Wie zal meer uitsparen op benzine door over te stappen? U bent er bijna zeker intuïtief van overtuigd dat de handelwijze van Beth meer betekent dan die van Adam: ze heeft haar benzinegebruik met kantoor huren amsterdam een kwart teruggebracht en Adam het zijne met slechts een zevende. Maar nu is het goed om uw Systeem 2 in werking te stellen en het door te rekenen. Als de twee autobezitters allebei ro.ooo mijl rijden, zal Adam zijn benzinegebruik van een schandalige 833 gallons terugbrengen tot een nog steeds schokkende 714 gallons, met een besparing van n9 gallons. Het benzinegebruik van Beth zal teruglopen van 330 gallons tot 250, met een besparing van slechts 83 gallons. Het kader van mijlen per gallon is verkeerd en zou vervangen moeten worden door het kader van gallons per mijl (of liters per roo kilometer, dat in de meeste andere landen gebruikt wordt). Larrick en Soli wijzen erop dat de intuïties die in stand worden gehouden door het kader van mijlen per gallon, misleidend zijn voor beleidsmakers en kopers van automobielen.

Het kan verkeren

Gerelateerde afbeelding
U bent belast met het vaststellen van schadevergoedingen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. U buigt zich over het geval van een man die als kantoor huren hilversum gevolg van een schotwond het gebruik van zijn rechterarm heeft verloren. Hij werd beschoten toen hij bij een bezoek aan een buurtwinkel verzeild raakte in een overval.
In de buurt van het huis van het slachtoffe r waren twee buurtwinkels, waarvan hij er een vaker bezocht dan de andere. Laat uw gedachten gaan over twee scenario’s: 1. De overval vond plaats in de winkel die kantoor huren dordrecht hij het vaakst bezocht. 2. De winkel die hij het vaakst bezocht, was vanwege een begrafenis gesloten en daarom deed hij zijn boodschappen in de andere winkel, waar hij beschoten werd.
Zou het feit in welke winkel de man beschoten werd, van invloed moeten zijn op de schadevergoeding?1
U hebt zich een oordeel gevormd door twee scenario’s geiijktijdig onder ogen te zien en een vergelijking te maken. U kunt daarbij een regel toepassen. Als u denkt dat het tweede scenario een grotere schadevergoeding verdient, zult u daaraan ook een hogere waarde in dollars moeten kantoor huren rotterdam toekennen. Er is bijna algemene overeenstemming over het antwoord: de schadevergoeding zou in beide situaties gelijk moeten zijn. De vergoeding wordt toegekend vanwege de ernstige verwonding, dus waarom zou de locatie waar deze verwonding werd toegebracht iets uitmaken? De gecombineerde beoordeling van de twee scenario’s bood u de gelegenheid voor een onderzoek naar uw morele principes over de factoren die bepalend zijn voor het vaststellen van de vergoeding. Voor de kantoor huren amsterdam meeste mensen behoort de plaats delict niet tot deze factoren. Net als in andere situaties die een expliciete vergelijking vereisen, verliep uw denken langzaam en werd Systeem 2 ingeschakeld.

De waarschijnlijkheid

De condities waaronder zeldzame gebeurtenissen worden genegeerd of overgewaardeerd, worden nu beter begrepen dan op het moment dat de prospecttheorie geformuleerd werd. De waarschijnlijkheid van kantoor huren hilversum een zeldzame gebeurtenis zal (vaak, niet altijd) overschat worden vanwege de bevestigende bias van het geheugen. Wanneer je denkt aan die gebeurtenis, probeer je deze in je gedachten waar te maken. Een zeldzame gebeurtenis zal overgewaardeerd worden als deze specifiek de aandacht trekt. Specifieke aandacht is gegarandeerd wanneer de vooruitzichten expliciet beschreven worden (‘een kans van 99 procent om 1000 dollar te winnen en een kans van r procent om niets te winnen’). Zorgen die je niet loslaten (de bus in Jeruzalem), levendige kantoor huren dordrecht voorstellingen (de rozen), concrete voorstellingen (r op de 1000) en expliciete geheugensteuntjes (zoals bij kiezen op grond van beschrijving) dragen allemaal bij aan overwaardering. En wanneer er geen sprake is van overwaardering, is er sprake van verwaarlozing. Als het gaat om zeldzame waarschijnlijkheden is ons denken er niet op ingesteld om trefzeker te zijn. Voor de bewoners van een planeet die kunnen worden blootgesteld aan gebeurtenissen die nog niemand heeft meegemaakt, is dit geen goed nieuws.
356 Deel IV – Keuzen
Over zeldzame kantoor huren rotterdam gebeurtenissen
‘Tsunami’s zijn zelfs in Japan heel zeldzaam, maar de voorstelling is zo levendig en dwingend dat toeristen hun waarschijnlijkheid wel moeten overschatten.’
‘Hier heb je weer een voorbeeld van het bekende doemscenario. Het begint met overdrijven en overwaarderen, en daarna komt de verwaarlozing.’
‘We moeten ons niet concentreren op één enkel scenario, want dan overschatten we de waarschijnlijkheid ervan. We moeten speci-fieke alternatieven kantoor huren amsterdam formuleren en de waarschijnlijkheden bij elkaar optellen tot 100 procent.’
‘Ze willen dat mensen zich zorgen maken over het risico. Daarom beschrijven ze het als 1 overlijden op 1000. Ze rekenen op verwaarlozing van de noemer.’