Tweedelijns toezicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Economische delicten zijn volgens art. la onder 2° WED overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Woningwet-artikelen: la de zorgplicht ter voorkoming van gevaar voor de gezondheid of kantoor huren harderwijk veiligheid; lb het verbod te bouwen of een situatie tot stand te brengen, te laten komen of te houden in strijd met het Bouwbesluit 2003 of de bouwverordening; 7b het verbod in strijd met de bouwverordening te bouwen, gebruiken, laten gebruiken, slopen of een situatie die in strijd met de voorschriften tot stand is gekomen in stand te laten; 14a het niet voldoen aan een aanschrijving (inzake welstandseisen, voorzieningen ter verbetering of de verplichting om gesloten gebouwen in gebruik of kantoor huren barneveld  beheer te geven); 16 het niet treffen van de voorzieningen waarvoor ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning geldelijke steun is verleend; 40 bouwen zonder of in afwijking van een vereiste bouwvergunning of een situatie waarin zonder of in afwijking van een vereiste bouwvergunning is gebouwd, in stand te laten;
212 5 Woningwet: bestaande bouw
45, lid 7 het niet terstond na afloop van de termijn slopen of in overeenstemming te kantoor huren woerden brengen met de voorschriften van een tijdelijk vergund bouwwerk; 60 het zonder de vereiste woonvergunning in gebruik geven of nemen van een woning; 103 het in buitengewone omstandigheden bij schaarste in strijd met een AMvB betrokken zijn bij andere dan aangewezen bouwplannen; 120 lid 2 handelen in strijd met voorschriften die zijn gegeven met het oog op de nakoming van voor Nederland verbindende internationale verplichtingen met betrekking tot de Woningwet.
Overtreding van art. 14 lid 4 (het niet binnen 14 dagen melden van de beëindiging van het gebruik indien is aangeschreven om een gesloten gebouw in gebruik of beheer aan een ander te geven) is geen economisch delict, maar wel strafbaar ingevolge art. lOSa Wonw. Indien de kantoor huren capelle aan de ijssel ambtenaren die door burgemeester en wethouders zijn aangewezen (art. lOOa Wonw) ook door de ministers van Justitie en van VROM zijn aangewezen op grond van art. 17 lid 1 onder 2° WED, zijn deze ambtenaren ook belast met de (strafrechtelijke) opsporing van economische delicten. Er is rijkstoezicht op de uitvoering en de handhaving van de Woningwet zelf: het ‘tweedelijns toezicht’. Met het toezicht op de naleving van de Woningwet en het toezicht op de uitvoering en de handhaving zijn de door de minister van VROM aangewezen ambtenaren belast (art. 93 en 94 Wonw).

Onderbrenging in de WED

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Men heeft gekozen voor onderbrenging in de WED vanwege enkele voordelen ten opzichte van het Wetboek van Strafrecht. Argumenten daarvoor zijn: Overtredingen van de Wro worden nogal eens in bedrijfsmatig verband en derhalve wegens economische kantoor huren harderwijk motieven gepleegd. De economische politierechter en de economische kamer van de rechtbank zijn er, meer dan de kantonrechter, op ingesteld om dit soort strafzaken te behandelen. De WED kent meer mogelijkheden om bij het opleggen van de straf rekening te houden met het economische voordeel dat de overtreder heeft behaald bij de overtreding van het voorschrift van het bestemmingsplan. De geldboete kan bij toepassing van de WED hoger worden. De WED heeft de mogelijkheid aan de veroordeelde als straf de verplichting op te leggen tot het verrichten van prestaties teneinde de gevolgen van het begane economische kantoor huren barneveld delict goed te maken; dit alles op kosten van de veroordeelde. Ook heeft de officier van justitie of de rechter de mogelijkheid om voorlopige maatregelen te nemen indien tegen de verdachte ernstige bezwaren zijn gerezen en tevens de belangen die door het economische delict zijn geschaad een onmiddellijk ingrijpen vereisen. Dergelijke maatregelen kunnen niet worden genomen bij kantonovertredingen. De officier van justitie kan een verdachte opleggen dat hij zich van bepaalde handelingen onthoudt of ervoor zorg draagt dat bepaalde voorwerpen die vatbaar zijn voor inbeslagneming, opgeslagen en bewaard worden op een nader aan te geven plaats. Een dergelijk kantoor huren woerden instrument kan bijvoorbeeld nuttig zijn in de situatie dat de overtreder bezig is grasland om te zetten in bouw- of bollenland. De rechter kan daarnaast als voorlopige maatregel een verdachte bevelen zijn onderneming waarin het economische delict wordt vermoed te zijn begaan, geheel of gedeeltelijk stil te leggen, of de onderneming onder bewind te stellen. Tevens kan de rechter de gehele of gedeeltelijke ontzetting uit bepaalde rechten of beëindiging van voordelen in verband met de onderneming bevelen.
Volgens de WED zijn als economisch delict strafbaar overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wro-artikelen 3.1lid 1, 3.26 lid 1 en 2, Regels bij een bestemmingsplan of inpassings3.28 lid 1 en 2 en 7.10 plan alsmede bepalingen in een bestemmingsplan, projectbesluit, beheersverordening en afwijkingsbesluit van een beheersverordening. Bepalingen kantoor huren capelle aan de ijssel in een voorbereidingsbesluit, provinciale verordening, AMvB of aanwijzing voor zover daarbij de ‘bevriezings’ -bepalingen van art.
Het uitvoeren van werken zonder aanleg- of sloopvergunning volgens een bestemmings- of inpassingsplan, provinciale verordening, AMvB of voorbereidingsbesluit (indien dat daarbij strafbaar is gesteld) of het gebruik wijzigen van bij een voorbereidingsbesluit aangewezen gronden of bouwwerken. Het nalaten een vergund werk na een tijdelijke aanlegvergunning of ontheffing tijdig te verwijderen. Regels van een beheersverordening. Regels in een provinciale verordening of AMvB om te voorkomen dat gronden of bouwwerken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de verordening. Bepalingen in een exploitatieplan dat het verboden is bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren totdat voor de betreffende gronden een uitwerkingsplan in werking is getreden. Regels in een exploitatieplan omtrent het uitvoeren van het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied.

Tegemoetkoming in schade

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tegemoetkoming in schade Het is een algemeen rechtsbeginsel dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen kantoor huren harderwijk doelen (art. 3:4 lid 2 Awb). In de Wro is dit beginsel uitgewerkt in afdeling 6.1 Tegemoetkoming in schade. Het betreft art. 6.1 t/m 6. 7 Wro. Lid 1 van het kernartikel 6.1 luidt:
‘Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid genoemde kantoor huren barneveld oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.’
In het tweede lid van art. 6.1 Wro staan zeven oorzaken, waarvan de belangrijkste het bestemmingsplan is. Door een bestemmingsplan kan schade (planschade) ontstaan.
• Voorbeeld Een nieuw kantoor huren woerden bestemmingsplan maakt het mogelijk dat direct achter een woning een overdekt zwembad wordt gevestigd. De woning daalt in waarde wegens belemmering van het uitzicht, inbreuk op de privacy vanwege geluidsoverlast door bezoekers van het zwembad en toename van het verkeer ter plaatse.
Niet alleen schade ten gevolge van een bepaling van een bestemmingsplan komt voor vergoeding in aanmerking. Het betreft ook schade ten gevolge van: a een bepaling van een inpassingsplan of een beheersverordening; b een bepaling van een planwijziging, een planuitwerking, een ontheffing of een nadere eis; c een krachtens een beheersverordening verleende ontheffing;
4.6 Financiële bepalingen 175
d een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (gemeentelijk projectbesluit), 3.22 (tijdelijke ontheffing), 3.23 (een in het Bro aangegeven ontheffing), 3.27 (provinciaal projectbesluit), 3.29 (rijksprojectbesluit) of 3.40 (besluit dat een beheersverordening buiten toepassing blijft); e de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning ingevolge art. 50 lid 1 Wonw, of art. 3.18 lid 2 of 4, art. 3.20 lid 5 (aanhouding in verband met een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan); f een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in art. 4.1 lid 3 of van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 4.3 lid 3 Wro, maar alleen kantoor huren capelle aan de ijssel als die bepaling een weigeringsgrond voor een aanleg-, sloop- of bouwvergunning bevat; g een koninklijk besluit als bedoeld in art. 10.4 Wro (bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat de Wro wet niet van toepassing is op een bepaald werk of werkzaamheid ten behoeve van de landsverdediging).
De tegemoetkoming wordt niet spontaan gegeven, er moet een aanvraag worden ingediend. De aanvraag bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming (art. 6.1 lid 3 Wro).

De bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Evenals bij de bouwvergunning is er weinig beleidsvrijheid voor het bestuursorgaan bij zijn beslissing op de aanvraag aanlegvergunning: de aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd (art. 3.16 Wro) indien a het werk of de werkzaamheid in strijd is met de ruimtelijke plannen: kantoor huren harderwijk bestemmingsplan, inpassingsplan, projectbesluit of met de beheersverordening dan wel met een voorbereidingsbesluit; b voor het werk of de werkzaamheid een monumentenvergunning is vereist en deze niet is verleend (Monumentenwet 1988, een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening); c het werk of de werkzaamheid in strijd is met de provinciale verordening of de AMvB omtrent de door provincie of het Rijk opgelegde inhoud van bestemmingsplan, althans zolang de kantoor huren barneveld bestemmingsplannen niet daaraan zijn aangepast.
Indien de vergunning betrekking heeft op een beschermd stads- of dorpsgezicht of een archeologisch attentiegebied als bedoeld in de Monumentenwet 1988, sturen burgemeester en wethouders direct de RACM (de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten) en aan Gedeputeerde Staten een kopie van de vergunning. De vergunning treedt pas zeven weken na de verlening in werking (art. 3.16 lid 4 Wro). Gedurende de Awb-bezwarentermijn plus een week mag dus van de vergunning geen gebruik worden gemaakt. Daarna wordt de werking van de vergunning opgeschort zodra de voorzieningenrechter (van de rechtbank) daartoe op kantoor huren woerden verzoek besluit. Bij een verzoek om voorlopige voorziening in de beroepsfase, wordt de werking van het besluit van rechtswege opgeschort (art. 8.4 lid 3 Wro) en wel totdat op het verzoek is beslist.
Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag voor een aanlegvergunning binnen zes weken na de dag van ontvangst van de aanvraag. In geval van een provinciaal inpassingsplan kan bepaald zijn dat Gedeputeerde Staten beslissen (art. 3.26 lid 4 Wro), bij een rijksinpassingsplan kan bepaald zijn dat de minister van VROM de beslissing neemt (art. 3.28 lid 4 Wro).
Indien er een weigeringgrond is, moeten burgemeester en wethouders dus de aanlegvergunning weigeren. Zij moeten de beslissing aanhouden indien er vóór de dag van ontvangst van de aanvraag een voorbereidingsbesluit in werking is getreden of een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage is gelegd of door Provinciale Staten dan wel door een betrokken minister is verklaard dat een verordening kantoor huren capelle aan de ijssel respectievelijk een AMvB wordt voorbereid, de verordening of AMvB waarin regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. Het is immers ongewenst dat werken worden verricht die in strijd zijn met een in aantocht zijnd bestemmingsplan.

Flexibele bestemmingsplannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 3.6 Wro biedt (evenals in de WRO het geval was) de mogelijkheid om globale of flexibele bestemmingsplannen op te stellen. De gemeenteraad kan bij het plan een aantal bevoegdheden aan burgemeester en wethouders delegeren, onder bepaalde voorwaarden die in het kantoor huren harderwijk plan moeten zijn opgenomen. Aan hen kan worden gedelegeerd: een wijzigingsbevoegdheid (lid 1 onder a); een uitwerkingsplicht (lid 1 onder b), dan wel een combinatie hiervan (lid 2); een ontheffingsbevoegdheid (lid 1 onder c); of een bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen (lid 1 onder d).
Het wijzigen van het bestemmingsplan en het verlenen van een ontheffing berust op het bestemmingsplan zelf: het zijn binnenplanse bevoegdheden van burgemeester en wethouders. Er zijn ook buitenplanse bevoegdheden om het bestemmingsplan te wijzigen of ervan kantoor huren barneveld ontheffing te geven: De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan op grond van de Wro vast (en kan het dus ook altijd wijzigen, bijvoorbeeld om een bouwplan mogelijk te maken). Op grond van art. 3.22 en 3.23 Wro kunnen burgemeester en wethouders ontheffingen verlenen van een bestemmingsplan; het gaat in art. 3.22 om een ontheffing voor een bepaalde termijn en in art. 3.23 om ontheffingen als in het Bro genoemd voor kleinere kantoor huren woerden afwijkingen van het bestemmingsplan.
Wezenlijke veranderingen in een bestemmingsplan kunnen in het belang van de rechtszekerheid slechts worden bereikt door het bestemmingsplan zelf te herzien. Op de buitenplanse bevoegdheden om een ontheffing te geven, wordt ingegaan in subparagraaf 4.2.4.
Rechtszekerheid De vier in art. 3.6 genoemde mogelijkheden om flexibiliteit in het bestemmingsplan in te bouwen, moeten worden afgebakend door regels die bij dat plan zelf worden gegeven. Bij de wijzigingsbevoegdheid moeten hierbij bovendien nog de grenzen worden bepaald, waarbinnen de bevoegdheid kan worden uitgeoefend. Wijzigen is immers een verdergaande bevoegdheid dan uitwerken. De regels en grenzen moeten herkenbaar en toetsbaar zijn; zij moeten dus objectieve, kwalitatieve en kwantitatieve criteria bevatten, zodat kantoor huren capelle aan de ijssel gemeente en burgers de reikwijdte van die bevoegdheid, en van de mogelijke gevolgen van toepassing ervan, kunnen overzien. Over de uitwerkingsplicht zelf moet duidelijkheid bestaan; die mag niet afhankelijk worden gesteld van een onzekere gebeurtenis zoals het al of niet veranderen van het bestaande gebruik van gronden en opstallen, en de wijze van toepassing van de uitwerkingsregels.

Een begunstigende beschikking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Intrekking van een begunstigende beschikking Bij overtreding van vergunningvoorschriften (bijvoorbeeld bij subsidiebeschikkingen) bestaat de mogelijkheid om deze beschikkingen in te trekken. Bij gebonden beschikkingen kantoor huren harderwijk is intrekking alleen mogelijk indien het wettelijke voorschrift waarop de beschikking steunt, dit mogelijk maakt. Zo kunnen burgemeester en wethouders een eenmaal verleende bouwvergunning (een gebonden beschikking) alleen intrekken op gronden die in art. 59 Wonw zijn genoemd. Bij vrije beschikkingen is bij wijze van sanctie ook intrekking mogelijk zonder dat daarvoor een wettelijke basis aanwezig is. Het besluit tot intrekking van een beschikking is zelf ook een beschikking. Dit kantoor huren barneveld betekent dat de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb ter beschikking staan en dat de rechter dit besluit toetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur.
Hoofdstuk 10 Awb bevat bepalingen over bestuursorganen. Hier behandelen we de rechtsfiguren attributie, mandaat en delegatie (titel 10.1) en het toezicht op bestuursorganen (titel 10.2).
3.5.1 Attributie, delegatie en mandaat Overheidsorganen ontlenen de bevoegdheid om te besturen niet aan zichzelf. De bevoegdheid moet ergens anders vandaan komen. In een rechtsstaat als Nederland wordt de bevoegdheid om te besturen altijd ontleend aan een wet. Toekenning van bevoegdheden kan gebeuren op basis van attributie en delegatie. Daarnaast worden veel bevoegdheden uitgeoefend kantoor huren woerden krachtens mandaat, een soort vertegenwoordigingsconstructie.
Attributie Wanneer aan een bestuursorgaan een nieuwe bevoegdheid wordt toegekend, spreekt men van attributie. Een nieuwe bevoegdheid wordt dus geattribueerd.
• Voorbeeld Art. 97 Gw: de regering heeft oppergezag over de krijgsmacht. Art. 1 71 Gemw: de burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte.
Delegatie In de praktijk gebeurt het zeer vaak dat bestuursorganen hun geattribueerde bevoegdheden door anderen laten uitoefenen. Door de enorme hoeveelheid beslissingen die dagelijks genomen moet worden, valt hieraan niet te ontkomen. Het is ondenkbaar dat de staatssecretaris van Volkshuisvesting hoogstpersoonlijk alle beslissingen inzake toekenning van huursubsidie neemt. Wanneer een bevoegd .heid kantoor huren capelle aan de ijssel eenmaal is geattribueerd, kan deze in bepaalde omstandigheden weer aan een ander orgaan worden overgedragen door middel van delegatie. Dit is een van de mogelijkheden om een toegekende bevoegdheid door een ander te laten uitoefenen. Art. 10:13 Awb omschrijft delegatie als:
‘het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als hoofdregel bepaalt art. 8:1 Awb dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan instellen bij de rechtbank. Daaraan voorgaand dient hij volgens art. 7:1 Awb een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Art. 37 Wet op de Raad van flexplek huren hilversum State bepaalt ten slotte dat tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is de normale gang van zaken bij een bezwaar- en beroepsprocedure ingevolge de Awb. Hieraan moet worden toegevoegd dat deze procedure slechts geldt wanneer in een bijzondere wet geen afwijkende regeling is getroffen voor administratief beroep of administratieve rechtspraak. Art. 8:6 Awb omschrijft dit als volgt:
‘l Geen beroep flexplek huren dordrecht kan worden ingesteld tegen een besluit waartegen beroep bij een andere administratieve rechter kan of kon worden ingesteld. 2 Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit waartegen administratief beroep kan worden ingesteld of door de belanghebbende kon worden ingesteld.’
Het eerste lid heeft tot gevolg dat een gespecialiseerde administratieve rechter die is aangewezen in een bijzondere wet, voorrang heeft boven de rechter ingevolge de Awb, en dat de Awb-procedure niet meer ter beschikking staat indien de beroepstermijn ongebruikt is flexplek huren rotterdam verstreken. Het tweede lid heeft tot gevolg dat administratief beroep voorrang heeft boven de rechter ingevolge de Awb, en dat de Awb-procedure niet meer ter beschikking staat indien de beroepstermijn ongebruikt is verstreken.
De normale Awb-procedure tegen een besluit ziet er samengevat als volgt uit: 1 bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen; 2 beroep bij de rechtbank nadat de beslissing op het bezwaarschrift bekend is gemaakt; 3 hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State na bekendmaking van de uitspraak van de rechtbank.
Van beroep uitgezonderde besluiten In art. 8:2 Awb is een aparte regeling opgenomen voor bezwaar en beroep met betrekking tot besluiten die algemeen verbindende regels en beleidsregels inhouden. Op grond van dit artikel is geen beroep en geen bezwaar tegen dergelijke besluiten mogelijk. Hoewel een rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels is uitgesloten, kunnen  wel besluiten die hierop zijn gebaseerd rechtstreeks aan de flexplek huren amsterdam rechter ter toetsing worden voorgelegd. Indien de rechter in het concreet aan hem voorgelegde geval tot de conclusie komt dat de achterliggende beleidsregel of het achterliggende voorschrift de toets der kritiek niet kan doorstaan, kan hij het voorschrift of de beleidsregel onverbindend verklaren.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders besluiten een weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, door het nemen van een verkeersmaatregel. Als gevolg van dit besluit moet een inwoner van de gemeente omrijden en dus extra kosten maken. Deze kosten wil hij van de gemeente vergoed flexplek huren hilversum hebben en hij dient een schadeclaim in. Het verkeersbesluit is een besluit ex art. 1 :3 Awb. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend. De schade is veroorzaakt door het verkeersbesluit, dus binnen het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid. De beslissing van de gemeente om de schadeclaim af te wijzen is ook een besluit ex art. 1 :3 Awb. Hiertegen flexplek huren dordrecht kan dus eveneens een bezwaarschrift worden ingediend.
Art. 1:6 Awb sluit een aantal besluiten en handelingen uit van de werking van de Awb: de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen en vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet, en besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet militair tuchtrecht, en besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.
3.1.5 Hoofdstuk 2: verkeer flexplek huren rotterdam tussen burgers en bestuursorganen In hoofdstuk 2 is een aantal bepalingen opgenomen over de relatie tussen burgers en bestuursorganen. Deze bepalingen zijn niet alleen van toepassing op besluiten van bestuursorganen in de context van art. 1:3 Awb. Ze zijn zo algemeen geformuleerd dat ze toepasbaar zijn op andere overheidshandelingen dan besluiten, zoals privaatrechtelijke rechtshandelingen, mondelinge besluiten en feitelijke handelingen. Het zijn de bepalingen die gaan over de vertegenwoordiging, de doorzendplicht, het principe van taakvervulling zonder vooringenomenheid, de flexplek huren amsterdam geheimhoudingsplicht, de te hanteren taal en het elektronisch verkeer.
Vertegenwoordiging Zo bepaalt art. 2:1 Awb dat eenieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen kan laten bijstaan of door een gemachtigde kan laten vertegenwoordigen. Van een gemachtigde mag het bestuursorgaan een schriftelijke machtiging verlangen. Wanneer iemand wordt vertegenwoordigd door iemand tegen wie ernstige bezwaren bestaan mag het bestuursorgaan dit weigeren, behalve wanneer het advocaten en procureurs betreft.