De uitvoer van producten of diensten

Gerelateerde afbeelding

Uitvoer van materie, energie en informatie: producten en diensten Door de uitvoer van producten of diensten voorzien organisaties in externe behoeften. Ook kantoorruimte huren hilversum zien we aan de uitvoerkant dat mensen met pensioen gaan, vervroegd uittreden, ontslag nemen (of krijgen) en dat versleten en verouderde machines worden afgedankt. De ingevoerde energie en materialen zijn geheel verbruikt of worden in de vorm van rook of afval afgevoerd. Daarnaast wordt onder meer via reclame en public relations informatie over producten en diensten verstrekt. Bovendien zijn organisaties verplicht aan kantoorruimte huren dordrecht de buitenwereld verantwoording af te leggen over hun functioneren en de behaalde resultaten ( externe jaarverslagen ten behoeve van aandeelhouders, de overheid, banken en dergelijke).
Een herhaling van de activiteitencyclus is mogelijk dankzij de uitvoer van de geproduceerde producten of diensten. De opbrengst ervan in geld stelt de organisatie in staat, onder inmiddels vaak veranderde omstandigheden, al naargelang de behoefte meer of andere grondstoffen, arbeid en machines aan te schaffen.
Organisatie en ‘organisatie-evenwicht’
Indien een kantoorruimte huren rotterdam organisatie wil blijven voortbestaan, dan moet men ervoor zorgen dat de externe en interne belanghebbenden tevreden zijn en blijven. Alle belanghebbende partijen moeten hierbij dus in de beschouwing worden betrokken. Immers, hun behoeften, eisen en wensen en hun streven en verwachtingen bepalen de voonbestaansbasis van een organisatie.
Ieder van deze belanghebbenden heeft zo zijn eigen belang bij het voortbestaan van de organisatie. Iedere belanghebbende is daarom ook bereid een bepaalde bijdrage aan de organisatie te leveren. Uiteraard wordt in ruil daarvoor wel een bepaalde vorm van beloning terugverwacht. En zolang de beloning nu maar in redelijke verhouding staat tot de geleverde bijdrage zal deze belanghebbende bereid zijn om zijn deelname voort te zetten. Er is sprake van ‘organisatie-evenwicht’ als een organisatie erin slaagt haar externe en interne belanghebbenden kantoorruimte huren amsterdam zodanig te belonen, dat deze in ruil voor hun bijdragen, gemotiveerd blijven deel te blijven nemen aan die organisatie. Afgezien van allerlei denkbare belangentegenstellingen tussen de partijen hebben ze één gemeenschappelijk belang, het voortbestaan van de organisatie. Voor alle partijen is de organisatie immers een bron van behoeftebevrediging. De organisatie stelt hen in staat in ruil voor hun bijdragen een deel van hun eigen doelstellingen (behoeften en wensen) te realiseren. De leiding van een organisatie moet ervoor zorgen dat de geleverde bijdragen en beloningen in evenwicht zijn en blijven.

Stadium 3: succes

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stadium 3: succes De beslissing die een eigenaar in dit stadium moet nemen is of hij de positie die het bedrijf heeft verworven moet uitbouwen en over moet gaan tot expansie of dat hij het bedrijf stabiel en winstgevend moet trachten te houden, zodat hij het als bron van inkomsten kan gebruiken terwijl hij zich geheel of gedeeltelijk uit het kantoorruimte huren hilversum bedrijf terugtrekt. De reden waarom een eigenaar zich in meerdere of mindere mate uit zijn bedrijf wil terugtrekken kan zijn dat hij een nieuwe onderneming wil beginnen of gewoon tijd wil besteden aan zijn liefüebberijen. In dit stadium genieten bedrijven een uitstekende economische markraandeel gezondheid. De omvang en het marktaandeel zijn kantoorruimte huren dordrecht groot genoeg om economisch succes te garanderen en er wordt een gemiddelde of meer dan gemiddelde winst geboekt. Als de concurrentiepositie niet verzwakt wordt door ondoelmatig management en als er zich geen zodanige veranderingen in de economische situatie voordoen dat de marktpositie verloren gaat, kan een bedrijf zich voor onbepaalde tijd in dit stadium handhaven. Organisatorisch gezien is het bedrijf nu zo groot dat er, in veel gevallen althans, op manager functionele gebieden, bijvoorbeeld kantoorruimte huren rotterdam productie en verkoop, managers aangesteld moeten worden om bepaalde taken van de eigenaar over te nemen. Deze managers moeten weliswaar vakbekwaam zijn, maar hoeven niet per se van topniveau te zijn omdat hun carrière mogelijkheden gezien de doelstellingen van het bedrijf vrij beperkt zijn. De liquiditeit is meer dan voldoende en de voornaamste zorg is te voorkomen dat er in tijden dat de zaken goed gaan zoveel kapitaal aan het bedrijf wordt onttrokken dat het later misschien moeilijk wordt om de onvermijdelijke magere jaren te doorstaan. Ook ziet men nu de eerste gespecialiseerde functionarissen verschijnen, meestal in ieder geval een controller en soms ook een productieleider. Er is een begin gemaakt met de invoering van financiële, marketing- en productiesystemen, evenals met de delegatie van functies die ondersteund wordt door planning in de vorm van kantoorruimte huren amsterdam bedrijfsbudgettering. Eigenaren, en in mindere mate ook managers, dienen toe te zien op de uitvoering van een strategie die hoofdzakelijk tot srarus quo doel heeft de status-quo te handhaven. Naarmate de ontwikkeling van het bedrijf voortschrijdt, wordt de band tussen bedrijf en eigenaar losser, enerzijds vanwege de activiteiten die de eigenaar elders ontplooit en anderzijds vanwege de aanwezigheid in het bedrijf van andere managers. Veel bedrijven blijven lange tijd in dit ontwikkelingsstadium. In sommige gevallen is dit een gevolg van het feit dat de marktpositie verdere groei onmogelijk maakt. Dit geldt onder meer voor veel dienstverlenende bedrijven in langzaam groeiende kleine of middelgrote gemeenschappen en voor franchisehouders met een beperkt rayon. franchising Franchising is het door een zelfstandige ondernemer gebruiken van een winkelformule plus merknaam. Een benzinestationhouder kan als franchisenemer bijvoorbeeld de naam en de promotieformule gebruiken van Shell of BP.

WOR (1998) Instellingsplicht

Gerelateerde afbeelding

WOR (1998) Instellingsplicht: bij meer dan vijftig werknemers. Uitbreiding instemmingsrecht: voorzieningen voor controle van aanwezigheid, gedrag en prestaties van werknemers, regelingen omtrent registratie en dergelijke van persoonsgegevens, veranderingen in kantoorruimte huren hilversum ziekteverzuimregelingen en inschakeling van werkzoekenden volgens de wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) met als doel te zorgen dat geen reguliere arbeidsplaatsen verloren gaan. Uitbreiding adviesrecht: belangrijke technologische voorzieningen, milieuzorg, controle op aanwezigheid en prestaties, gesubsidieerde arbeidsplaatsen (die onder de WIW vallen), belangrijke kredietvoorzieningen kantoorruimte huren dordrecht aan andere ondernemers, het besluit om eigen risico-drager te worden voor de WAO. Na adviesaanvraag: op bedenktijd geen sancties, wel een kort geding mogelijk. Bron: Personeelsbeleid, 34/1998-4
Organisatie en ondernemingsraad dwarsdoorsnede De kracht van het instituut OR zit in het feit dat de OR een dwarsdoorsnede van het bedrijf vormt, zowel in de breedte (verschillende afdelingen en functies) als in de diepte (niveaus van hoog tot laag). Bij de samenstelling van de OR dient er dan ook door het systeem van kiesgroepen voor gezorgd te worden dat elke groepering zich redelijkerwijs vertegenwoordigd kan voelen. Een op deze wijze samengestelde OR kan kantoorruimte huren rotterdam voor het management een unieke bron van informatie vormen, buiten de traditionele lijnorganisatie om. Leden van een OR beschikken in het overleg met de directie over deskundigheid met betrekking tot de eigen situatie en de problemen van het werk zelf. Het zal echter steeds nodig zijn in het overleg met de directie een juist evenwicht te vinden tussen eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid voor het gehele instellingsgebeuren, tussen belangen van de eigen groep en de kantoorruimte huren amsterdam ondernemingsbelangen.
Middle management en de OR Een bijzondere positie rond de OR neemt de middle manager in. Het kan voorkomen dat medewerkers van zijn afdeling door hun OR-lidmaatschap al op de hoogte zijn van beleidsplannen voordat de bedrijfsleiding hem op de hoogte heeft gebracht. Van zowel het OR-lid als de middle manager wordt de nodige wijsheid verwacht om met dit gegeven om te gaan.

Opkomst van het ‘Scientific Management’

Gerelateerde afbeelding

Opkomst van het ‘Scientific Management’
Tijdens de industriële ontwikkeling in de Verenigde Staten, waar ook vele niet-Engelssprekende emigranten (uit Oost- en Midden-Europa) in het industriële proces werden opgenoScienrific Management men, wordt door het zogenoemde ‘Scientific Management’ (management op wetenschappelijke basis) voor het eerst systematisch kantoor huren hilversum aandacht geschonken aan: opvoering van de productiviteit; organisatorische problemen bij de productie; productieplanning, kostenanalyses, beloningstechnieken (onder meer het differentiële stukloon van Taylor); tijdstudies, bewegingsstudies, methodestudies.
Bij de opkomst van de industrie kwam het efficiencyvraagstuk centraal te staan. Er werd gezocht naar mogelijkheden om de productiviteit te verhogen. Inefficiënte werkmethoden (die te veel middelen en tijd vergden) werden kantoor huren dordrecht vervangen door objectief en wetenschappelijk vastgestelde normen voor hetgeen van een arbeider aan prestatie kon worden verwacht. Het waren in deze periode vooral ingenieurs die de basis legden voor dat wetenschappelijk management. De namen van Taylor, (het echtpaar) Gilbreth, Emerson en Gantt zijn hiermee onverbrekelijk verbonden. Ta vlor Taylor, als ‘Father of Scientific Management’ ( 1 8 5 6-1 91 5), was vastbesloten een antwoord te vinden op de vraag op welke manier de productiviteit kon worden verhoogd. Zijn eerste onderzoeken stelde hij in naar een ‘haalbare normale arbeidsprestatie’. Dit deed kantoor huren rotterdam hij met gebruikmaking van ‘nieuwe’ technieken als tijdstudies, bewegingsstudies, methodestudies en dergelijke.
Alom bekend uit Taylors latere periode is het zogenoemde ‘Bethlehem’-experiment, waarbij het ging om het laden van ruw ijzer in treinwagons. Na een eerste observatie stelde Taylor vast dat ca. 47 ton geladen zou kunnen worden in plaats van de 12,5 ton die tot dan toe gemiddeld per dag per arbeider werd geladen. Om deze stelling te bewijzen experimenteerde Taylor met werktijden, rusttijden, gewicht kantoor huren amsterdam per keer, werkmethoden, hulpmiddelen en
dergelijke. Hij selecteerde voor dit karwei, om de ‘fair day’s work’ te kunnen vaststellen, de zogenoemde ‘Pennsylvania D(e)utchman’: een oersterke, ijverige en spaarzame man, die in detail moest uitvoeren wat hem werd gezegd. Als tegenprestatie werd hem een hoger loon per eenheid prestatie toegezegd. De prestatie werd geleverd en daarna volgden vele andere arbeiders, die deze prestaties ook bleken te kunnen leveren.

De vierde invalshoek

Gerelateerde afbeelding

De vierde invalshoek: wilskracht, houdt ambitie en motivatie in. Ambitie telt op haar beurt vier dimensies: de manager moet uit zichzelf met iets beginnen (initiatief) in plaats van passief af te wachten totdat een opdracht die uitgevoerd kan worden, zich aandient. Eenmaal kantoor huren hilversum begonnen, is het niet de bedoeling dat hij snel afhaakt. De manager moet zijn initiatief doorzetten (volharding), zelfs onder grote tegendruk. In dat opzicht moet hij, ook als hij door niet of moeilijk beinvloedbare factoren in zijn omgeving onder druk gezet wordt, overeind blijven (stressbestendigheid). Het verschil tussen volharding en stressbestendigheid is dar in het eerste geval de manager zelf degene is die de spanning oproept, en in het tweede geval de stress een externe kantoor huren dordrecht oorzaak heeft. Ambitie kent als vierde dimensie vervolgens nog het algemene activiteitenniveau van de manager (energie). Waarneming van deze dimensie kan antwoord geven op de vraag of hij vitaal is en vol zichtbare werklust zit.
Deel 1 MANAG EMENT EN MAATSCHAPPIJ
motivatie Motivatie heeft betrekking op het waarom van het werken van de manager, op zijn inzet. Waar doet hij of zij het voor? In dit verband worden drie typen motieven onderscheiden: de prestatiegerichte, de sociaal gerichte en de machtsgerichte manager. De prestatiegerichte manager voelt zich vooral betrokken bij zijn werk omdat het hem de mogelijkheid biedt daden te stellen. De sociaal gerichte kantoor huren rotterdam leider vindt bevrediging in het netwerk aan sociale relaties dat hij opbouwt, onderhoudt en voortdurend vernieuwt. De machtsgerichte leider ten slotte wil de baas spelen, wil het in alle opzichten beter doen en (zichtbaar) beter hebben dan anderen.
De vijfde en laatste invalshoek heeft betrekking op de mate waarin de vier hiervoor genoemde krachten met elkaar in evenwicht zijn. Wat hier telt, is de interne balans, de persoonlijke volwassenheid van de manager. Inzicht in zichzelf. rijpheid en beheersing zijn daarbij bepalende factoren.
Situaties van management Kenmerken van (hogere middenkader)managers kunnen niet los gezien worden van het veld dat zij geacht worden kantoor huren amsterdam te beïnvloeden in een voor de organisatie positieve richting. Dit raakt het verantwoordelijkheidsgebied waarin hij/zij opereert en heeft derhalve betrekbekwaamheden en king op bekwaamheden en vaardigheden om situaties aan te kunnen

Technische ontwikkelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De enorme technische ontwikkelingen hebben de economische samenwerking bevorderd. De met deze ontwikkelingen gepaard gaande enorme investeringen waren voor vele kleine nationale bedrijven niet op te brengen en dat heeft ze in grote eenheden doen opgaan. Door steeds kantoor huren hilversum verdergaande internationalisering en schaalvergroting ontstaat op cultuurtechnisch gebied een eigen problematiek, die van grote invloed is op huidige ondernemers en het management. Inmiddels ervaren we dat zich in een hernieuwde fusiegolf op wereldschaal megafusies voordoen, terwijl tegelijkertijd in de wereldwijd werkende ondernemingen ingrijpende reorganisaties plaatsvinden. Zo zal het niet verbazen als kantoor huren dordrecht bijvoorbeeld in de farmacie, chemie, luchtvaart, telecommunicatie en het bank-en verzekeringswezen in de jaren tot 201 0 opnieuw grootschalige fusies worden aangekondigd, ook in de vorm van zogenaamde vijandige overnames. De globalisering snelt voort en tast bijvoorbeeld zelfs het Duitse ‘Rijnlandse model’ aan om ongewenste buitenlandse overnemers buiten de deur te houden, denk aan de overnamestrijd tussen Vodafone en Mannesmann. Zo is de voorspelling dat in Europa slechts vijf gsm-bedrijven zullen kunnen overleven. In de kantoor huren rotterdam autobranche fuseerde Daimler-Benz met het Amerikaanse Chrysler. Chemiereus Hoechst ging samen met het Franse Rh6ne-Poulanc. Een EU-richtlijn voor grensoverschrijdende overnames beoogt richtlijnen te geven om efficiënter ondernemen te bevorderen en beschermingsmaatregelen tegen te gaan die vijandige overnames in de weg staan. Daartegenover kantoor huren amsterdam staat dan in een aantal gevallen een ( dreigend) verbod van bijvoorbeeld de Europese Commissie op voorgenomen fusies, denk recent aan Volvo en Scania, maar eerder bijvoorbeeld ook Wolters-Kluwer en Reed-Elsevier.