De contingentiebenadering

Gerelateerde afbeelding

Het verminderen van voorraden levert besparingen in magazijnruimte op maar zou tot langere levertijden kunnen leiden waardoor een onderneming klanten kan verliezen. Uit dit voorbeeld blijkt wat het belang is van de systeembenadering voor het denken in organisaties.
Aan het eind van de jaren vijftig publiceerde Joan Woodward de resultaten van een onderzoek onder een honderdtal Engelse bedrijven waarin ze had gekeken naar de doeltreffendheid van toepassing van theorieën van Taylor en Fayol. Uit dit onderzoek bleek dat er geen verband was tussen de mate waarin een onderneming was georganiseerd volgens de regels van het Scientific Management en het economisch succes. Dit was een opzienbarende conclusie omdat men tot die tijd ervan uit was gegaan dat er een ‘one best way of management’ zou zijn. Ook de Amerikanen Paul Lawrence en Jay Lorsch kwamen na aanvul- Paul Lawrence/ Jaylorsch !end onderzoek in i967 tot de conclusie dat verschillende omstandigheden zullen leiden tot een andere inrichting van organisaties, taakstellingen en vergaderruimte almere werkwijzen willen ze optimaal presteren. Het begrip ‘contingen- contingentie tie’ dat door hen werd geïntroduceerd betekent ‘bepaaldheid door situatie’.
Volgens de contingentiebenadering hangt de keuze voor het toepassen van bepaalde managementtechnieken, die voortkomen uit een organisatiekundige theorie, sterk af van de omstandigheden waarin een organisatie zich bevindt. Bepaalde managementtechnieken kunnen in bepaalde situaties zeer succesvol zijn terwijl ze in andere situaties volkomen falen. Het is de kunst om te ontdekken in welke omstandigheid welke techniek het beste kan worden toegepast.

Deelnemen in een netwerk

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op organisaties of delen daarvan komt een grote druk te liggen om in het concurrentieveld te kunnen functioneren. Het participeren in netwerken biedt in deze situatie voordelen. Binnen het netwerk kunnen de sterke kanten van de organistie worden uitgebuit. Het aangaan van netwerken kan voor een individuele organisatie een toegevoegde waarde hebben. Het deelnemen in een netwerk heeft echter wel consequenties voor de organisatie en zeggenschap over bepaalde bedrijfsprocessen.
Het deelnemen in een netwerk kan voor de betrokken organisaties de deelnemen in een netwerk volgende voordelen met zich meebrengen: • meer technologische mogelijkheden • meer producten of varianten • betere producten • bereikbaarheid van meer markten • betere marktpositie • beter productieproces
Er is een achttal basistypen van netwerken te onderscheiden, waaruit de achttal basistypen verschillende doelen van samenwerking duidelijk blijken. Deze netwerken zijn hieronder in opklimmende mate van intensiteit opgesomd: 1s Gezamenlijke verbetering van secundaire processen op bijvoorbeeld de gebieden van logistiek en kwaliteitszorg. Het gaat hierbij om het bereiken van een goede afstemming met betrekking tot informatie, organisatie, planning en cont rol. 2 Gezamenlijke projecten met betrekking tot de primaire processen, als produceren, verkopen en research- en ontwikkeling 3 Samenwerking op het gebied van afzet, zoals marktonderzoek, prijszetting en promotie 4 Gezamelijk verwerving van kennis, mensen en middelen. Voorbeelden zijn hier gemeenschappelijke opleidingen en inkoop 5 Verticale samenwerking in productie. In deze vorm wordt een afstemming gepleegd tussen de productie-activiteiten tussen op een volgende schakels in de bedrijfskolom 6 Horizontale samenwerking in productie. Hier is het doel flexplek almere gericht op het op het gezamenlijk produceren van goederen. Individuele organisaties brengen onderdelen voort, die uiteindelijk tot het eindproduct leiden. Er vinden geen gemeenschappelijke research-projecten plaats. 7 Co-makership, een samenwerkingsvorm waarbij in tegenstelling tot de co-makership vorige ook het research- en ontwikkelingsproces in de samenwerking wordt betrokken. De samenwerking is verticaal gericht. s Horizontale samenwerking, waarbij tevens vanaf het research- en ontwikkelingsproces wordt samengewerkt, maar nu in horizontaal verband. De partners hebben beide een taak in het ontwikkelen van een product en ook de productieprocessen worden op elkaar afgestemd.

‘Kunstmatige-intelligentieachtige’

Gerelateerde afbeelding

Mintzberg stelt verder dat het formaliseren van stratische planning in ‘kunstmatige-intelligentieachtige’ systemen is mislukt. Menselijke intuïtie valt immers nooit helemaal te vervangen. Ondanks al deze kritiek op strategische planning vindt Mintzberg dat het toch een belangrijke functie heeft. Zo kan planning een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand komen van een strategie. Strategische planning zal wel vanuit een ander perspectief moeten worden beschouwd. De nadruk ligt daarbij op het lerende vermogen van de onderneming en de invloed van persoonlijke visie van werknemers van een organisatie. Tevens pleit Mintzberg voor een koppeling tussen analyse (planning) en intuïtie (visie en creativiteit).
In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op een hedendaagse benadering van strategische management die aansluit bij enkele opvattingen van Mintzberg.
2.7 Strategisch management in perspectief
Wie de afgelopen jaren heeft gelet op de concurrentiepositie van ondernemingen zal het zijn opgevallen dat er sprake is van grote verschuivin
Hoofdstuk 2 1 Strategisch management
gen! Opmerkelijk hierbij is dat het veelal ondernemingen zijn die vanuit het niets het opnemen tegen gevestigde ondernemingen. Met dat verschil dat zij beschikken over veel vergaderruimte almere minder geld, een kleiner marktaandeel, beperkte technologische kennis en vaak een onbekende naam.
Uit onderzoek blijkt dat het succes van deze ondernemingen zich onvoldoende laat verklaren uit de bekende factoren zoals: groot marktaandeel, omvang van de onderneming, beschikbare know-how, geografische spreiding van activiteiten en productie in lage-lonenlanden. Het klassieke model van strategisch management, waarbij strategisch management synoniem is aan strategische planning, lijkt daarom rijp voor herziening. In de benadering van strategisch management die in de volgende paragrafen behandeld wordt ligt de nadruk op het strategisch denken bin- strategisch denken nen organisaties. Hiervan is sprake als organisaties een visie kunnen uitdragen en doorvoeren en waarbij de nadruk in de strategievorming ligt op het lerende vermogen van de organisatie.

Nederlandse organisaties

Gerelateerde afbeelding

Nederlandse organisaties hebben in het verleden een grote mate van ervaring opgedaan met aspecten van internationale concurrentie. Uit het verleden blijkt dat de Nederlandse export voor 85 procent plaatsvindt binnen West-Europa en dan nog voor het grootste deel binnen de landen van de Europese Unie.
Een apart aspect bij de eenwording van de Europese markt is de positie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het MKB is een belangrijk gedeelte van de Nederlandse economie. Van het Midden- en Kleinbedrijf spreken we als het gaat om particuliere bedrijven die minder dan honderd werknemers in dienst hebben. Wanneer er meer dan honderd werknemers in dienst zijn, spreken we van het grootbedrijf.
Een belangrijke vraag is met welke kansen en bedreigingen het MKB in het nieuwe Europa geconfronteerd wordt. Het MKB in Nederland richt zich voornamelijk op de binnenlandse markt, maar twintig procent van de behaalde omzet wordt via export gehaald. Het grootste percentage van de in het buitenland behaalde omzet wordt daarbij gerealiseerd binnen flexplek almere de Europese Unie. Het is dan maar de vraag of bedrijven die tot het MKB worden gerekend wel (optimaal) zullen profiteren van het wegvallen van de interne grenzen. Ondernemingen die in het nieuwe Europa niet de intentie hebben zich op de Europese markt te begeven, zullen naar alle waarschijnlijkheid wel geconfronteerd worden met ondernemingen die vanuit het buitenland op de Nederlandse markt gaan opereren. De concurrentie waarmee het Nederlandse MKB wordt geconfronteerd zal daarom alleen maar gaan toenemen. Vanwege de belangrijke plaats van het MKB in de Nederlandse economie is gericht stimuleringsbeleid van de overheid op zijn plaats. Zoals eerder gesteld zal er bij het handelen binnen de grenzen van de Europese Unie geen sprake meer zijn van handelsbelemmeringen onderling. Wie exporteert of wil gaan exporteren, moet zich echter wel realiseren dat het afwezig zijn van handelsbelemmeringen niet betekent dat daarmee de verschillen in cultuur tussen landen van de Europese Unie verdwenen zijn. Het is dan ook in deze situatie belangrijk zicht te hebben op culturele kenmerken van een land waarmee men zaken wil gaan doen. Door de belangrijkste culturele kenmerken te kennen heeft men in feite al voor een deel kennisgemaakt met een land en zelfs met de mensen die daar leven.

Rekenkamer

Gerelateerde afbeelding

Op basis van art. 81a Gemw kan de gemeenteraad een rekenkamer instellen. Ook kunnen meerdere gemeenten een gemeenschappelijke rekenkamer instellen. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
2.5 Lagere rechtsgemeenschappen 57
Commissies Art. 82 Gemw bepaalt dat de raad commissies kan instellen. De raad bepaalt de taken, de bevoegdheden en de samenstelling daarvan. De raad is vrij commissies in te stellen zoals hij wil: territoriale commissies, bestuurscommissies, adviescommissies, voorbereidingscommissies, vaste commissies, tijdelijke commissies enzovoort. Burgemeester en wethouders en de burgemeester kunnen voor zichzelf de adviescommissies instellen die zij wensen.
Bevoegdheden Achtereenvolgens komen aan de orde de bevoegdheden van het flexplek almere gemeentebestuur in het algemeen, van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders, en van de burgemeester.
Bevoegdheden van het gemeentebestuur (algemeen) De basisbepaling voor de bevoegdheid van het gemeentebestuur is art. 108 Gemw. Deze bepaling kent twee soorten bevoegdheden: 1 de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de eigen huishouding (autonomie); 2 de bevoegdheid tot regeling en bestuur gevorderd krachtens een andere wet dan de Gemeentewet (medebewind). De Gemeentewet zelf bevat geen medebewindsvoorschriften. De kosten verbonden aan het uitvoeren van medebewindstaken worden, voor zover zij ten laste van de gemeente komen, door het Rijk vergoed.
Art. 109 Gemw maakt het mogelijk onderscheid tussen gemeenten te maken. Verder zijn in de Gemeentewet enige bepalingen opgenomen die mede beogen de gemeente tegen bemoeizucht van hogere overheden te beschermen: Voor het opleggen van de verplichting tot het vaststellen van plannen is een wettelijke basis nodig (art. 110 Gemw); bovendien kan dit alleen wanneer aan zekere financiële voorwaarden is voldaan (art. 111 Gemw). Rijk en provincie moeten (desgevraagd) aan het gemeentebestuur informatie geven en overleg plegen over zaken die voor de gemeente van belang zijn (art. 112 en 113 Gemw). Bij voorstellen tot het opleggen van nieuwe taken of wijziging van bestaande taken en bevoegdheden van de gemeentebesturen moeten de gemeenten worden geraadpleegd (via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Een bijzondere wet mag niet onnodig afwijken van het stelsel van de Gemeentewet (art. 115 Gemw). De minister van Binnenlandse Zaken coördineert het rijksbeleid dat de gemeenten raakt (art. 116 Gemw). De minister van Binnenlandse Zaken is verplicht de decentralisatie te bevorderen (art. 117 Gemw), inclusief de bewijslast dat het zo moet als er niet gedecentraliseerd wordt. Ook heeft hij de verplichting om bezwaar te maken bij andere bewindslieden wanneer deze maatregelen willen nemen die uit een oogpunt van decentralisatie ontoelaatbaar voorkomen. Art. 118, 119 en 120 Gemw geven regels over verplichte informatieuitwisseling tussen de gemeenten en de andere overheden, zowel incidenteel als systematisch (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Nederlandse staat

Gerelateerde afbeelding

Nederlandse staat Van een Nederlandse eenheidsstaat is pas sinds het einde van de 18de eeuw sprake. Voordien bestond de Republiek der Verenigde Nederlanden uit een aantal zeer zelfstandige gewesten, die slechts op bepaalde gebieden samenwerkten (confederale staat, statenbond). De belangrijkste geschreven wet voor het Nederlandse staatsrecht is de Grondwet. De eerste Grondwet dateert van 1814; deze werd al in 1815 door een nieuwe vervangen in verband met de samenvoeging met België. De laatste Grondwetswijziging dateert van 3 juni 1987. In de Grondwet staan onder meer bepalingen over de staatsvorm, de samenstelling en werkwijze van de verschillende staatsorganen en de grondrechten van de burgers ten opzichte van de staat. Op al deze zaken wordt in de volgende paragrafen dieper ingegaan.
De regeringsvorm van Nederland kan worden gekenschetst als een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel: een monarchie gebaseerd op de Grondwet. In het Nederlandse staatsrecht is in grote lijnen een driedeling van de staatsmacht doorgevoerd. De wetgevende, de uitvoerende en rechtsprekende bevoegdheden zijn over verschillende organen verdeeld.
De organen die het gezag vergaderruimte almere uitoefenen in Nederland zijn: de Koning; de ministers; de staatssecretarissen; de Raad van State; de Staten-Generaal; de Algemene Rekenkamer; de rechterlijke macht.
2.2.1 Koning Nederland is een monarchie. Dit wil zeggen dat aan het hoofd van de Nederlandse staatsbestel een Koning staat. Het koningschap is erfelijk bepaald. Art. 24 Gw zegt hierover dat het koningschap erfelijk wordt vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem 1. De functie van de Koning in onze democratie is vooral van symbolische aard. Dat was bepaald nog niet het geval bij het tot stand komen van de Grondwet. Waar oorspronkelijk in de Grondwet over de Koning werd gesproken, werd de Koning in persoon bedoeld: degene die de volledige zeggenschap toekwam over staatsaangelegenheden. Er waren weliswaar ministers, maar de Koning kon deze benoemen en ontslaan naar eigen goeddunken. In deze vrij absolute macht van de Koning is verandering gekomen, in de eerste plaats toen in 1840 in de Grondwet een strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de ministers werd ingevoerd. Na een aantal conflicten tussen Koning en ministers volgde in 1848 opname in de Grondwet van een politieke verantwoordelijkheid voor de ministers. Art. 53 van de Grondwet bepaalde in 1848: ‘De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.’

Een radicale verandering

Gerelateerde afbeelding

Het is hoog tijd voor een radicale verandering. Daarom leren we mensen om hun welvaart op te geven in ruil voor welzijn en bewustzijnsontwikkeling. We slagen daar nog niet altijd in, maar de eerste resultaten zijn bemoedigend. Steeds meer mensen hebben genoeg van het stressvolle leven, waarin alles alleen maar draait om geld, macht en aanzien en de hoge prijs die wordt betaald in de vorm van stress en burn-out. Zodoende omsluit ons genootschap langzaam de samenleving met zijn tentakels. Dat gaat niet zonder slag of stoot en er is zeker tegenstand vanuit de bestaande gevestigde orde. Het genootschap wordt bedreigd door de llluminati, die geen afstand willen doen van hun macht en geld. Ze worden daarbij gesteund door multinationals, die hun economische groeiperspectieven in gevaar zien komen. Maar ook bestaande overheden willen hun machtsposities niet kwijt en hechten aan de status quo. Vandaar dat we door tal van vei 1 igheidsdiensten in de gaten worden gehouden en zelfs flexplek almere persoonlijk worden gevolgd, zoals dat bij terroristen gebeurt.
Hoewel we flink worden tegengewerkt, lukt het de bestaande machthebbers niet om ons genootschap te breken. Alle leden kennen het geheim van de kracht van de menselijke geest en zijn daardoor superieur. We worden daarin getraind en weten hoe we de wereld met onze aandacht en intenties kunnen sturen. Het volk wordt gesteund door nieuwe beleidsvoerders. Veel van onze leden bekleden sinds kort gezaghebbende posities die zich kenmerken als sleutelposities. Dat aantal neemt toe en gaat binnen een paar jaar een kritische massa bereiken. Ons genootschap zal de komende jaren verder in de bestaande machtsstructuren infiltreren en zo ons gedachtegoed heimelijk verspreiden om uiteindelijk de massa ermee te kunnen doordrenken. Als mensen eenmaal weten hoe ze de vierde dimensie in hun leven kunnen toepassen, worden de bestaande machtsstructuren verder gesloopt en kan de nieuwe aarde werkelijk ontstaan. Zo bereiken we ons doel zonder geweld en op een manier die niet te stoppen is, zelfs niet door de machtige llluminati.

Sociale wezens

Gerelateerde afbeelding

“Die stellen lijken van de buitenkant tegenpolen, maar bij een relatie is er altijd een diep gelegen verbondenheid tussen mensen aanwezig die voor de echte aantrekkingskracht zorgt. Dat kan ook een positieve instelling zijn of een gezamenlijke interesse,” antwoordt de professor. “Mensen komen elkaar niet toevallig tegen en gaan niet zomaar een verbinding aan. Mensen die niets met elkaar hebben, blijven nooit lang bij elkaar. Als je de wet van aantrekken en afstoten werkelijk begrijpt, zie je dat ieder mens op deze wijze zijn werkelijkheid creëert. Je trekt namelijk aan wat er in je interessegebied ligt en stoot af wat niet bij je past. Je gedachten sturen de energiestromen en daarmee het zinvolle toeval. Maar je kunt de vierde dimensie voor veel meer gebruiken. Stel je eens voor dat de antwoorden op al je vragen al in het universum aanwezig zijn. Dan bestaat er geen twijfel meer en weet je wat je wel en niet moet doen. De hele dag door maak je bewuste of onbewuste keuzes in je leven. Soms zijn dat grote en ingrijpende keuzes, maar veel vaker zijn dit kleine en onbeduidende beslissingen. Stel je eens voor dat je op alle vragen, uitdagingen en dilemma’s de juiste antwoorden weet.” Het lijkt me een aantrekkelijk vooruitzicht. Niets liever wil ik dan in contact komen met de bedrijfsruimte tilburg vierde dimensie. “Hoe sluit ik aan op de vierde dimensie?” “Door de controle los te laten, in het hier en nu te leven en je intuïtie sterk te ontwikkelen. Over intuïtie wordt nogal eens geheimzinnig gedaan. Intuïtie komt uit het Latijn en betekent: innerlijk zien of inzicht. Dat vermogen tot innerlijk zien heeft iedereen, omdat dit een menselijke eigenschap is. Door alleen blind te varen op je ratio lopen we de kans dit unieke vermogen te verliezen. Het ontwikkelen van je intuïtief vermogen is vooral een kwestie van veel oefenen. Hoe meer je oefent, des te sterker zal je intuïtie worden.
We komen nu langzaamaan bij de kern van de vierde dimensie en dat is dat de vierde dimensie je bewustzijn vergroot.” “Hoe bedoelt u dat?” vraag ik. “We maken allemaal deel uit van een systeem waar niemand de eigenaar van is. In elke cultuur doen mensen dingen omdat het zo hoort of omdat ze erbij willen horen. Ook al heeft het systeem grote nadelen of is het zelfs aantoonbaar destructief, iedereen blijft zijn ding in het systeem doen om maar niet buiten de boot te vallen. Mensen zijn sociale wezens en doen alles om erbij te horen. We beseffen niet eens dat we een onderdeel zijn van een systeem en daardoor gaan we ver buiten onze grenzen en normen.

Egocentrisch gedrag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Er waren zeker momenten geweest na mijn faillissement, waarop ik had gewild dat ik dood was geweest. Maar nu komt er steeds meer zicht op hoe ik iets zinvols met mijn leven kan doen en dat gegeven stemt me tevreden. Zelfs in de schuldsanering kan ik de eerste stappen zetten. Professor Markowitz wijst me de weg uit het donkere bos van onmacht, onzekerheid en falen. Daarom verdient professor Markowitz een heldenstatus voor mij. Maar is niet ieder mens die je ontmoet, een leraar voor je? Als je zo naar mensen gaat kijken, verandert je instelling om mensen tegemoet te treden. Dan is het ineens zinvol om ook de mensen met wie je moeite hebt, niet te snel de rug toe te keren. leder mens die op je pad verschijnt, heeft je iets te leren. Als dat klopt, hoe bedrijfsruimte tilburg zit dat met Frederick Nouwens van Erven, de compliance officer bij Van der Maaien, die mij zonder pardon op straat had gezet? Wat heb ik van hem te leren? Misschien wel dat ik met egocentrisch gedrag niet ver kom. En egocentrisch ben ik geweest, tot op het ziekelijke af. Alle energie die ik in mijn werk had gestopt, was alleen geweest om luid applaus te ontvangen van mijn omgeving. Ik wilde dat mensen met respect en waardering over mij spraken en mij zagen als een gerespecteerd beurshandelaar. Niet voor niets stonden er Porsches en een Ferrari op onze oprit. Het smachten naar aandacht en waardering van anderen was misschien wel het gevolg van het vroege verlies van mijn vader, waardoor ik me had willen bewijzen. Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt. Ook mijn vader werkte
273
hard en had maar weinig echte aandacht voor zijn gezin gehad, totdat hij ineens in zijn kist lag en voorgoed weg was. Door het faillissement ben ik in staat om de cirkel van hard werken om waardering te krijgen, te doorbreken. Ik ga mijn leven omgooien en mijn relatie met Kathleen herstellen. Blijkbaar heeft ieder mens de potentie om anderen te laten groeien. Het universum zit wat dat betreft wonderlijk en tegelijkertijd prachtig in elkaar.

Een vrij en democratisch land

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Mijn wereld veranderde op 7 9 maart 7 944 toen de Duitse 55 Hongarije binnenviel. Het bondgenootschap was blijkbaar ten einde en ook Hongarije werd slachtoffer van Adolf Hitler. Va naf dat moment moesten alle Joden in Hongarije een Jodenster op hun kleren naaien. Mijn onschuldige jeugd was op slag verdwenen door die verdomde ster. De houding van onze niet-Joodse stadsgenoten veranderde op slag en ineens werd onze familie nagewezen op straat. De buren, die al die jaren goedendag hadden gezegd, deden dat niet meer. Men hing massaal nazivlaggen uit en we werden behandeld als paria’s. Let op: zoiets kan vandaag de dag opnieuw gebeuren. De haat ligt verscholen onder slechts een dun laagje beschaving. We leven vreedzaam samen in dezelfde stad of in dezelfde straat, maar we weten niet wat de anderen écht denken. Een mens zoekt altijd een zondebok als het slecht gaat, zoals toen in Hongarije tijdens de naweeën van de crisis van de jaren dertig. Ze vergaten op slag dat we allemaal mensen zijn en dat ieder mens gelijk is en behandeld wil worden zoals jijzelf behandeld wilt worden.
Kinderen op scholen vragen mij vaak hoe het toch komt dat de Joden zich als makke bedrijfsruimte tilburg schapen naar de slachtbank hebben
laten leiden. Nu, zestig jaar later, begrijp ik het zelf nog steeds niet. Maar wellicht komt dat doordat de omstandigheden zo zijn gewijzigd. We leven in een vrij en democratisch land en zijn ons veel bewuster geworden van misstanden. Maar het laagje beschaving blijft fragiel en de vreemdelingenhaat is nooit ver weg. We blijven sociale wezens die de neiging hebben om de massa te volgen. Als dezelfde omstandigheden (honger en crisis) zich opnieuw voordoen, kan het zo opnieuw gebeuren. We hebben het gezien in Irak, Burundi en Kosovo. Laatst hoorde ik een jongeman voor een voetbalwedstrijd ‘kankerjoden’ schreeuwen. Ik zou het niet geloven als ik het niet zelf had gehoord. Misschien zit haat bij de aard van de mens ingebakken. Wij hebben niet alleen de kant van het licht, maar we hebben ook een duistere kant die zich in bepaalde omstandigheden uit. Nee, ik ben zeker geen pessimist en ik geloof in het goede van de mensen, maar ik heb de duisterste kant gezien en meegemaakt. Toch blijf ik in het goede van de mens geloven. Ik heb destijds in de kampen gezien hoe zelfs in erbarmelijke omstandigheden de één zichzelf opofferde voor de ander. Zonder gelukkig toeval was ik hier niet meer geweest maar wat is geluk als je in Auschwitz hebt gezeten?