Projectplanning

Gerelateerde afbeelding

In het algemeen kan worden gesteld dat in situaties waarin getracht wordt nieuwe activiteiten te ontplooien een projectmatige aanpak de voorkeur geniet (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem of het ontwikkelen van een nieuw product). Deze activiteiten hebben als kenmerk dat oplossingen niet aangedragen kunnen worden door één afdeling of één specialisme. Het probleem moet vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden.
Om bij deze problemen tot coördinatie te komen wordt naast de bestaande flexplek huren hilversum organisatiestructuur dus een specifiek orgaan ingesteld dat zich met het specifieke vraagstuk gaat bezighouden. In deze projectgroep zijn dan ook vertegenwoordigers van alle afdelingen en/ofkennisgebieden opgenomen die betrokken moeten worden bij het vraagstuk. Deelnemers kunnen vervolgens uit verschillende niveaus van de organisatie worden gezocht, naargelang de problematiek van het project dit vereist. Het aanwezig zijn van personen uit verschillende disciplines en niveaus kan tot problemen leiden. Vaak hebben die te maken met samenwerking en niveau. Met betrekking tot samenwerking kan worden opgemerkt dat de deelnemers in een project te maken krijgen met een cultuurprobleem. Enerzijds begrijpen ze elkaars taal niet, anderzijds cultuurprobleem worden ze geconfronteerd met benaderingswijzen of invalshoeken waarmee ze niet vertrouwd zijn. Wil een project tot succes leiden dan moeten deze verschillen overbrugd worden. Tevens heeft men binnen een project te maken met personen die uit verschillende niveaus van de organisatie vandaan komen. Binnen het project is het de bedoeling om als ‘gelijken’ te werken flexplek huren rotterdam aan de doelstelling van het project. Omdat de personen ook in een aantal situaties hun normale werk blijven doen, komen ze dezelfde personen tegen in de normale organisatie, maar dan wel in een andere werkverhouding. Deze tegenstrijdigheid zal door de deelnemers van het project geaccepteerd dienen te worden.
Een projectmatige aanpak wordt veelal toegepast in situaties die de volgende kenmerken bezitten: • Betrokkenheid uit verschillende functionele gebieden wordt gewenst. • Een eenmalige prestatie moet geleverd worden.

Invoering van ERP-informatiesystemen

Gerelateerde afbeelding

Integratie van managementinformatie en van de eigen informatiesystemen is voor drie van de vier ondernemingen de reden om een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) aan te schaffen. Eveneens hoog scoort het verlenen van een hoge servicegraad aan klanten en leveranciers. De toenemende concurrentie, de euro, het jaar 2000 en de veelbesproken globalisering blijken van minder belang. Tweederde van de bedrijven die met ERP gaan werken onderschatten de tijd die gemoeid is met het voortraject en de installatie van het pakket. Tevens worden de kosten die gepaard gaan met de (dubbele) inzet van eigen personeel nogal eens onderschat. Een goede interne communicatie blijkt ten slotte één van de succesfactoren bij een geslaagde ERP-invoering. Vrijwel alle medewerkers in de organisatie krijgen immers met het pakket te maken en moeten dus geïnformeerd worden over de gevolgen van ERP voor hun dagelijkse werkzaamheden.
De top vier ERP-pakketten zijn: de Duitse SAP met het pakket R/3 de Nederlandse Baan de flexplek huren hilversum Amerikaanse Oracle de Amerikaanse Peoplesoft  Cruciaal in het behalen van logistieke voordelen is het coördineren van de verschillende activiteiten. In principe zijn daarbij vier strategieën mogelijk:S Het inbouwen van speling: hierbij wordt het prestatieniveau verlaagd, waardoor bijvoorbeeld overcapaciteit onstaat. Een nauwkeurige afstemming van de activiteiten is hierdoor niet meer noodzakelijk. De consequentie is wel dat de kosten en het risico van incourant zijn van voorraden toenemen. 2 Het scheppen van autonome units: onderdelen in de organisatie zijn minder afhankelijk van elkaar. Het behalen van schaalvoordelen wordt hierdoor beperkt. 3 Investeren in verticale informatiesystemen: door meer te kunnen beschikken over informatie kan een betere coördinatie mogelijk wordt gemaakt. 4 Laterale relaties tot stand brengen: hierdoor wordt het beslissingsniveau lager in de organisatie gelegd, juist op de plek waar over flexplek huren rotterdam relevante gegevens wordt beschikt.
8.3 Bestuursniveaus en specifieke taken
Een organisatie wordt omschreven als elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel. Het bestuur van een organisatie heeft de taak de gestelde organisatiedoelen te verwezenlijken. Deze doelen worden bereikt indien de bedrijfsprocessen in een organisatie op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd. In de meeste organisaties kan het werk niet door één persoon verricht worden. De werkzaamheden dienen daarom verdeeld te worden. Bij deze verdeling van taken over verschillende personen ontstaat een scheiding tussen leiding en uitvoering. Door deze scheiding ontstaat een hiërarchie (rangorde) in de organisatie.