De goden van de planeet aarde

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
In wezen komt het erop neer dat mensen zich, met hun hang naar geluk en onsterfelijkheid, proberen op te werken tot goden. Niet alleen omdat geluk en onsterfelijkheid goddelijke eigenschappen zijn, maar omdat mensen voor het overwinnen van ouderdom en ellende eerst een godgelijke controle over hun eigen biologische basis moeten zien te krijgen. Als we ooit het vermogen krijgen om dood en pijn uit ons systeem te verwijderen, zal datzelfde vermogen waarschijnlijk groot genoeg zijn om ons systeem om te bouwen tot zo’n beetje alles wat we maar willen en zullen we ontelbaar veel manieren hebben om kantoor huren dordrecht onze organen, emoties en intelligentie te manipuleren. Als het eenmaal zover is, kun je de kracht van Hercules voor jezelf kopen, de sensualiteit van Afrodite, de wijsheid van Athena of de krankzinnigheid van Dionysus, mocht je dat willen. Tot dusver ging het uitbreiden van menselijke vermogens meestal gepaard met het upgraden van onze externe werktuigen. In de toekomst zal het mogelijk meer gaan om het upgraden van het menselijke lichaam en onze geest of om een rechtstreekse versmelting van mens en werktuig. De upgrade van mens tot god kan volgens drie wegen verlopen: biologische manipulatie, cyborgtechniek of de creatie van niet-organische wezens. Biologische manipulatie begint met het inzicht dat we bij lange na niet het volledige potentieel van ons organische lichaam gebruiken. Vier miljard jaar lang is er door natuurlijke selectie van alles aan dat lichaam kantoor huren amsterdam veranderd en aangepast en zijn we van amoebe geëvolueerd tot reptiel, tot zoogdier, en ten slotte tot sapiens. Maar er is geen reden om aan te nemen dat sapiens het eindstation is. Relatief kleine veranderingen in genen, hormonen en neuronen waren genoeg om Homo erectus -die weinig meer heeft gepresteerd dan het maken van stenen messen – te transformeren tot Homo sapiens, die ruimteschepen en computers heeft voortgebracht. Wie weet wat er gebeurt na nog een paar veranderingen in ons DNA, ons hormoonsysteem of onze hersenstructuur. De biotechnologie wacht heus niet geduldig af tot de natuurlijke selectie haar magische werk doet. Biowetenschappers zullen het bestaande sapienslichaam nemen en aan de genetische code gaan schaven, de hersencircuits anders inrichten, de biochemische balans veranderen en zelfs compleet nieuwe ledematen toevoegen. Daarmee zullen ze nieuwe godjes creëren die misschien wel net zo van ons sapiens gaan verschillen als wij van Homo erectus.

‘Logische bommen’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

‘Logische bommen’ zijn kwaadaardige stukjes software die in vredestijd worden geplaatst en op afstand worden bediend. Het is zeer waarschijnlijk dat netwerken die cruciale infrastructurele voorzieningen in de vs en veel andere landen bedienen al vol zitten met dergelijke stukjes code.  We moeten vermogen echter niet verwarren met motivatie. Het fenomeen cyberoorlog introduceert weliswaar nieuwe vernietigingsmethoden, maar voegt niet per se nieuwe stimulansen toe om ze in te zetten. In de laatste zeventig jaar heeft de mensheid niet alleen de wet van de jungle doorbroken, maar ook de wet van Tsjechov. Een beroemde uitspraak van Anton Tsjechov is dat een pistool dat voorkomt in de eerste akte van een toneelstuk onvermijdelijk afgevuurd zal worden in akte drie. Koningen en keizers uit de hele geschiedenis die een of ander nieuw wapen in handen kregen, kwamen vroeg oflaat in de verleiding het te gebruiken. Na 1945 heeft de mensheid echter geleerd die verleiding te weerstaan. Het pistool dat figureerde in de eerste akte van de Koude Oorlog is nooit afgevuurd. We zijn inmiddels gewend geraakt aan kantoor huren hilversum een wereld vol onafgeworpen bommen en ongelanceerde raketten en we zijn experts geworden in het doorbreken van de wet van de jungle én de wet van Tsjechov. Als die wetten ons ooit weer de baas worden, zal het onze eigen schuld zijn, en niet ons onafwendbare noodlot.
Maar hoe zit het met terrorisme? Regeringen en supermachten hebben dan wel geleerd zich in te houden, maar terroristen hebben misschien minder moeite om nieuwe, verwoestende wapens in te zetten. Dat is inderdaad een verontrustende mogelijkheid. Aan de andere kant is terrorisme de strategie van de zwakken, die wordt ingezet door mensen die geen echte macht hebben. In het verleden werkte terrorisme in elk geval door het verspreiden van angst en niet door het kantoor huren rotterdam veroorzaken van significante materiële schade. Terroristen hebben doorgaans niet het vermogen om een leger te verslaan, een land te bezetten of complete steden te verwoesten. In 2010 stierven bijna drie miljoen mensen aan obesitas en aanverwante ziekten, en terroristen doodden wereldwijd maar 7697 mensen in totaal, veelal in ontwikkelingslanden.26 Voor de gemiddelde Amerikaan of Europeaan is Coca-Cola een veel dodelijkere bedreiging dan Al Qaida.

Planning: belangrijk … maar vaak ontoereikend

Gerelateerde afbeelding

Bij langetermijnplanning wordt eigenlijk altijd verondersteld dat de ontwikkelingen uit het verleden zich ook in de toekomst zullen voordoen. In situaties van toenemende omgevingsdynamiek is dit echter bepaald niet zonder gevaar. Bij strategische planning gaan we ervan uit dat de toekomst niet zo maar een voortzetting is van het verleden. Integendeel, de toekomst zal door andere krachten worden beheerst. De vraag die dan aan de orde komt, is hoe tegen de achtergrond van die ontwikkelingen op velerlei terreinen, die product-marktcombinatie te ontwerpen en te kiezen die in de toekomst een goede doelrealisatie mogelijk maakt. De nadruk mag echter niet alleen liggen op het maken van plannen als zodanig. Het is al te eenvoudig te denken dat de implementatie van plannen zonder problemen zal verlopen.
Strategisch management … niet alleen woorden, maar vooral ook daden strategie Een veranderde strategie zal steeds gevolgd moeten worden en mogelijk gemaakt moeten structuur worden door veranderingen in de ‘structuur’ en door beïnvloeding van de ‘cultuur’ en cultuur uitvoering van concrete acties. Pas dan is implementatie verzekerd. Strategisch management is niet alleen een kwestie van woorden, maar vooral ook van doelen bewerkstelligen en acties bijsturen.
Denk in dit verband aan de bijna voortdurende reorganisaties binnen Philips om bij te blijven in de wedloop van kostenverlaging tussen de fabrikanten van consumentenelektronica. Nog steeds is aan de orde de keuze van product-marktcombinaties. Daarnaast wordt uitdrukkelijk de vraag ge
steld welke maatregelen genomen moeten worden om zich ervan te verzekeren dat de gemaakte plannen ook echt uitgevoerd zullen worden. Veelal betekent dit dat degenen die later verantwoordelijk zullen zijn voor het behalen van de resultaten, in een zeer vroeg stadium bij het maken van de plannen betrokken moeten worden.
Een volgend aspect is de strategische ‘control’. Een strategie is altijd gebaseerd op co-working space hilversum veronderstellingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Zodra deze veronderstellingen niet meer juist zijn, is daarmee het plan ondeugdelijk geworden. Strategische ‘con trol’ heeft ten doel regelmatig te toetsen of de gemaakte veronderstellingen/voorspellingen nog in overeenstemming zijn met de werkelijke ontwikkelingen. Indien blijkt dat de veronderstellingen onjuist zijn, dat wil zeggen: de werkelijkheid wijkt af van hetgeen verwacht werd, dan zullen de plannen, de processen en de structuur bijgesteld moeten worden. Een strategisch plan moet aangepast kunnen worden; het is immers een middel en geen doel op zich.
4. 1.2 Strategie op organisatie- en activiteitenniveau
Het bedrijfsleven vertoont een grote variëteit. Er zijn organisaties als Philips en Genera! Electric die een zeer gespreid pakket aan producten hebben en een veelheid van markten concerns bedienen. Dergelijke organisaties worden ‘concerns’ genoemd. Er zijn echter ook organisaties die slechts één product hebben dat op één markt wordt afgezet. Voor beide soorten organisaties is een strategie nodig. De manier waarop deze totstandkomt en de technische problemen die daarbij moeten worden opgelost verschillen nogal. Zo zal bij organisaties als Philips en Genera! Electric op bepaalde momenten een keuze business moeten worden gemaakt omtrent activiteiten of businesses die extra impulsen moeten krijgen, activiteiten die zullen worden geconsolideerd, en een oudere groep activiteiten die zelfs co-working space rotterdam afgebouwd of verkocht zal moeten worden. Bij een organisatie met slechts één activiteit of business is de vraag aan de orde hoe deze bestuurd moet worden om de beste strategie op businessniveau resultaten te verkrijgen. Men spreekt in dit verband wel van het ontwikkelen van een strategie op businessniveau, waarbij het probleem het ontwikkelen van een optimale strategie voor de bestaande activiteit is.

Eco-efficiency en duurzaam ondernemen

Gerelateerde afbeelding

Duurzame ontwikkeling is door de Verenigde Naties omschreven als: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien’. Duurzame ontwikkeling heeft een economische, een ecologische en een sociale dimensie. Duurzaam ondernemen vereist dan een gecombineerde aandacht voor People (sociale rechtvaardigheid), Planet (ecologische grenzen) en Profit (economische groei); ook wel de Triple-P genoemd. duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen kunnen we dan omschrijven als: een wijze van bedrijfsvoering waarbij managers in organisaties bij het voorbereiden en nemen van hun beslissingen (strategisch, tactisch, operationeel) systematisch rekening houden met de (langetermijn-) effecten van hun beslissingen richting de diverse belangen-/bevolkingsgroepen (People), richting natuur en milieu (Planet) en richting economische groei en rendement (Profit). eco·efficiency Bij eco-efficiency gaat het, bij het uitvoeren van de bedrijfsprocessen, erom zo weinig mogelijk het milieu en de natuurlijke omgeving te belasten.
Een andere belangrijke trend binnen het bedrijfsleven is de toenemende aandacht voor ecoefficiency. In het kader van duurzaam ondernemen wordt daarbij een directe koppeling gelegd tussen ambitieuze milieudoelstellingen en het vergroten van marktkansen. Een mooi co-working space hilversum voorbeeld ontlenen we aan Shell. Samen met Daimler-Benz wordt gewerkt aan een door een brandstofcel aangedreven auto. In de nieuwe motor voor deze auto speelt zich een proces af van zogenaamde catalytische partiële oxidatie op basis van waterstof. Waterstof biedt voor nu en de nabije toekomst de oplossing voor milieuproblemen. Daarentegen komt de toepassing van zonne-energie tot nu toe niet echt op gang. Wel wordt gemeld dat Shell inmiddels met Greenpeace een contract getekend heeft om zich sterk te maken voor bredere introductie van zonne-energie in Nederland, tegen lagere prijzen. Ook de Rabobank en Stork zijn partij bij dit contract om duurzaamheid te bevorderen. ketengerichte aanpak Bij het bereiken van eco-efficiency is in strategische zin een ketengerichte aanpak van belang, die communicatie en samenwerking vereist met partners in de productketen, bijkolomsamenwerking voorbeeld met toeleveranciers. De co-working space rotterdam kolomsamenwerking in de intensieve varkenshouderij is er bijvoorbeeld op gericht om in alle schakels van de keten tot een betere samenwerking te komen en een totale verbetering van het product te bereiken. Er is daarbij ook besloten voor de hele kolom tot een certificeringssysteem te komen, van varkenshouders (als ‘primaire producenten’), tot slachterijen, vleesverwerkers, mengvoederfabrikanten, gezondheidsorganisaties en ‘primaire producenten’ (de varkenshouders). De stichting Natuur en Milieu en de Dierenbescherming praten mee in een adviesorgaan en ook de overheid functioneert als adviseur.

Een voorspoedige reis

Gerelateerde afbeelding

Na de lunch belt Renard een taxi die mij naar het station brengt. Bij ons allerhartelijkst afscheid duwt Renard mij een gesloten envelop en een artikel van Roy Markowitz in de handen. “In de envelop zit tweeduizend euro voor het onderzoek en je verblijf in Boston,” zegt Renard. “Ga op zoek naar de geheimen van synchroniciteit. Na je onderzoek treffen we elkaar en breng je verslag uit. Maak aantekeningen om de gevonden geheimen niet te vergeten. Het ga je goed en ik wens je tijdelijk kantoor huren dordrecht met mijn hart een voorspoedige reis. God zij met je op je reis.” “Dank voor alles Renard. Ik ga mijn best doen en kom met antwoorden bij je terug. Tot gauw.” De deur van de taxi wordt dichtgegooid en we rijden de lange oprijlaan van het klooster af, op weg naar het grootste avontuur van mijn leven. De treincoupé zit halfvol met mensen, het meisje tegenover mij zit onafgebroken op haar mobiele telefoon te turen en te typen. Waar is de tijd gebleven dat mensen nog massaal boeken lazen in de trein? Wie zoekt er nog diepgang en wie is er eigenlijk nog geïnteresseerd in hoe de wereld werkelijk werkt? Wie vraagt zich nog af of er een oneindig intelligente macht bestaat die toeval in ons leven stuurt? Slechts weinigen. We zijn er eerder in geïnteresseerd of Petra haar hond heeft uitgelaten en of ze daarna waanzinnig lekker met tijdelijk kantoor huren rotterdam haar vriendinnen heeft geluncht. Dat soort boodschappen is populair op Hyves en Facebook. Ik wil het wel geloven, maar ik ben er nog niet uit of toeval bestaat of niet.