Categorie archief: winkel huren dordrecht

Aanvraag bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanvrager moet derhalve niet bewijzen maar aannemelijk maken dat het bouwplan voldoet. Dezelfde eis geldt ten aan zien van de bouwverordening: de aanvrager moet aannemelijk maken dat het bouwplan aan de winkel huren hilversum bouwverordening voldoet (art. 44 lid 1 onder b Wonw). Een en ander betekent dat het buiten behandeling van een aanvraag bouwvergunning dicht kan liggen bij het weigeren van de bouwvergunning. Als een gegeven ontbreekt kan een bouwplan niet-beoordeelbaar zijn (en dus buiten behandeling worden gelaten), maar kan ook geconcludeerd worden dat niet aannemelijk is gemaakt dat het aan het Bouwbesluit 2003 of aan de bouwverordening voldoet (waardoor de vergunning geweigerd moet winkel huren dordrecht worden). Immers op de onderdelen waarvoor geen of onvoldoende gegevens zijn overgelegd wordt ook niet aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de regelgeving. Aangenomen moet worden dat aanvragen waarvan in ernstige mate niet aannemelijk is gemaakt dat ze aan Bouwbesluit 2003 of bouwverordening voldoen, geweigerd zullen worden, en dat ten aanzien van minder ernstige gevallen tot buiten behandeling laten zal worden besloten.
Het komt regelmatig voor dat een aanvraag bouwvergunning niet geheel aan de vereisten voldoet. Op burgemeester en wethouders rusten dan de plicht aanvrager daarop te wijzen om hem in de gelegenheid te stellen winkel huren rotterdam het bouwplan te wijzigen – tenzij de aanvraag, als hierboven gezegd, geweigerd moet worden. Als het om een ingrijpende wijziging gaat, moet aangenomen worden dat er een nieuwe bouwaanvraag is. Om te bepalen of de wijziging ingrijpend is, moet worden gekeken naar het bouwplan zelf.
• Voorbeeld De Afdeling bestuursrechtspraak formuleerde het in een uitspraak over de gemeente Meijel als volgt: ‘Burgemeester en wethouders behoren te beslissen op een aanvraag om bouwvergunning, zoals deze is ingediend. Daaraan doet niet af dat zij onder omstandigheden bevoegd of zelfs verplicht kunnen zijn de aanvrager in de gelegenheid te stellen die aanvraag te wijzigen of aan te vullen. Daarvoor winkel huren amsterdam kan met name aanleiding bestaan indien er door de wijziging of aanvulling geconstateerde beletselen voor het verlenen van een bouwvergunning kunnen worden weggenomen. Onder omstandigheden kan het zodanig wijzigen of aanpassen van een aanvraag leiden tot een nieuwe bouwaanvraag. Dit zal het geval zijn, indien de wijziging zodanig ingrijpend is, dat niet meer van hetzelfde bouwplan kan worden gesproken.’ (ABRvS 9 juni 1997, AB 1997/ 324)