Ambtshalve toetsing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ambtshalve toetsing Het is niet zo dat de rechter in beroep zich altijd strikt moet beperken tot de argumenten die partijen hem voorleggen. Hij heeft enige ruimte voor een ‘ambtshalve’ toetsing en kan in zoverre zelf kantoorruimte huren hilversum punten in het midden brengen. De hoofdregel staat in art. 8:69 lid 1 Awb:
‘De rechtbank doet uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting.’
Indien er regels ‘van openbare orde’ zijn kan de rechter afwijken van de omvang van het geschil zoals partijen dat hem hebben voorgelegd. Ambtshalve kantoorruimte huren dordrecht toetsing is een uitzondering op de hoofdregel en wordt slechts verricht om essentiële rechtsregels te kunnen handhaven, zoals die inzake de geldigheid van wetten en andere regels (een Nederlandse wet kan bijvoorbeeld in strijd zijn met Europese richtlijnen); de bevoegdheden van rechter; de grondregels van een behoorlijk proces voor de rechter; de bevoegdheid van een bestuursorgaan; bestuursbevoegdheden en normen die betrekking hebben op de integriteit van het openbaar bestuur.
Art. 20.1 lid 2 Wm bepaalt kantoorruimte huren rotterdam dat de Afdeling binnen twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn op het beroep beslist.
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening Art. 20.14 Wm machtigt de minister van VROM een stichting op te richten die tot taak heeft aan de administratieve rechter op diens verzoek deskundigenbericht uit te brengen inzake beroepen op grond van art. 20.1 Wm. Daartoe is de Stichting Advisering kantoorruimte huren amsterdam Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, opgericht. Ze is een onpartijdige deskundige instelling, die de bestuursrechter desgevraagd adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De eis van een onpartijdige en onafhankelijke positie van de StAB blijkt uit art. 20.16 Wm.

Handel in emissierechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Afvalbeheersbijdrage
Art. 15.35 e.v. Wm gaan over de afvalbeheersbijdrage. Deze bijdragen worden opgebracht door de bedrijven die stoffen of producten invoeren kantoor huren hilversum of op de markt brengen die uiteindelijk als afvalstof beheerst moeten worden. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor een goede verwijdering of beheersing van deze stoffen, die anders een grote aantasting van het milieu betekenen. De meeste bedrijven plegen onderling overeenkomsten te sluiten om bij te dragen in de verwijderingskosten. De Wm geeft de minister van VROM de mogelijkheid om kantoor huren dordrecht zulke overeenkomsten algemeen verbindend te verklaren voor elk bedrijf dat de stoffen of producten invoert of op de markt brengt, hetgeen dus inhoudt dat alle bedrijven die dergelijke activiteiten verrichten, verplicht worden de overeengekomen afvalbeheersbijdrage te betalen. Het algemeen verbindend verklaren kan alleen als daartoe een verzoek is ingediend door de bedrijven. De minister gaat alleen tot het algemeen verbindend verklaren over, indien het verzoek afkomstig is van bedrijven die voor wat de totale omzet van de stoffen of producten betreft een belangrijke meerderheid vormen. Aan bedrijven die zorgen kantoor huren rotterdam voor een doelmatige beheersing van de stoffen of producten die gelijkwaardig is aan de beheersing waarvoor de afvalsbeheersbijdrage wordt betaald, kan de minister ontheffing verlenen. De algemeenverbindendverklaring geldt voor ten hoogste vijf jaar.
We hebben het over de volgende begrippen:
Emissie Emissie betekent ‘uitstoot van kleine deeltjes’. Vervuilende deeltjes kunnen terecht komen in bodem, water of lucht. Bij emissie draait het om de uitstoot van kooldioxide (C02) en stikstofoxiden (NOx) in de lucht. Stikstofoxiden en kooldioxide komen van nature voor in de kantoor huren amsterdam lucht. Ze komen ook bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, benzine, diesel en aardgas vrij. Vooral de industrie en het verkeer stoten veel stikstofoxiden en kooldioxide uit.

Het bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestuursorgaan beslist binnen acht weken over de gelijkwaardigheid van die andere maatregelen. Het kan deze termijn eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen (art. 8.40a lid 3 Wm).
Melding Bij het Ab is bepaald of de oprichting of verandering van een inrichting aan kantoor huren hilversum het bevoegd gezag gemeld moet worden. Vóór 1 januari 2008 was deze melding altijd vereist.
Maatwerk Art. 8.42 Wm geeft de mogelijkheid dat in het Ab wordt bepaald dat een aangewezen bestuursorgaan in bepaalde gevallen voorschriften mag stellen. Dit wordt maatwerk genoemd en is in de plaats gekomen van de mogelijkheid om krachtens een AMvB nadere eisen te stellen. Het maatwerk moet plaatsvinden binnen de kaders die het Ab stelt. Het kantoor huren dordrecht bestuursorgaan kan de voorschriften aanvullen, wijzigen of intrekken indien dat nodig is ter beschernüng van het milieu.
•Voorbeeld In het Ab is in art. 2.2 verboden in het oppervlaktewater, op of in de bodem te lozen. In lid 3 staat dat het bevoegd gezag het verbod niet van toepassing kan verklaren indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en kantoor huren rotterdam eigenschappen van de lozing daartegen niet verzet. Zo kan hemelwater vanaf een straat met een kleine verkeersbelasting toch op het oppervlaktewater worden geloosd.
In het Ab is in art. 1.9 bepaald dat van de beschikking wa’arbij bij of krachtens het Ab een kantoor huren amsterdam maatwerkvoorschrift wordt gesteld, kennis wordt kennisgegeven in één of meer dagbladen, nieuwsbladen of huis-aan-huisbladen (op basis van art. 8.42 lid 5 Wm).

Beslissing op de vergunningaanvraag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestuursorgaan kan een vergunning afgeven, met of zonder voorschriften en/of aanwijzing van de minister, of weigeren. De afgegeven vergunning kan echter ook inhouden dat iets ‘minder’ wordt toegestaan kantoor huren hilversum  dan wordt gevraagd. De grondslag van de aanvraag mag echter niet worden verlaten; de beperking mag niet zover gaan dat er eigenlijk sprake is van een weigering.
•Voorbeeld Burgemeester en wethouders van Hendrik Ido Ambacht verleenden een milieuvergunning voor een golfbaan. Omwonenden gingen in beroep omdat zij vreesden dat uit de baan vliegende golfballen hun kassen zouden beschadigen. Burgemeester en wethouders hadden zich kantoor huren dordrecht ingespannen om aan de bezwaren tegemoet te komen (het werd een vergunning voor een kleinere baan dan aangevraagd), maar de Afdeling bestuursrechtspraak ging in haar uitspraak niet akkoord met het resultaat: ‘De Afdeling concludeert dat met de vergunning, zoals deze is verleend, onvoldoende is gewaarborgd dat de inrichting op milieuhygiënisch kantoor huren rotterdam verantwoorde wijze kan worden geëxploiteerd. Een aantal noodzakelijke maatregelen (het aanbrengen van hekwerken, het vastleggen van afslagplaatsen, het aanwijzen van dropping-zones) kan binnen de aan de beschikking ten grondslag liggende aanvraag ook niet worden voorgeschreven. Daarbij komt dat verweerders met het verlenen van een vergunning voor zeven holes kantoor huren amsterdam vergunning hebben verleend voor een baan die niet als volwaardig kan worden aangemerkt, zodat in feite sprake is van een verkapte weigering van de vergunning. Verweerders hadden de gevraagde vergunning dan ook in haar geheel moeten weigeren.’ (ABRvS 30 juni 1995, nrs. E03.94.1513 en G05.93.3023)

De procedurevoorschriften

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

het besluit tot vaststelling van het tracé door de minister van Economische Zaken ten behoeve van de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsleiding in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een leiding met een spanning van 220 kilovolt of meer en een lengte van 15 kilometer of meer; de besluiten waarop afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 1 3.2 van de Wm van toepassing zijn voor het winkel huren hilversum oprichten van een inrichting voor de opslag of overslag van aardgas in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een opslagcapaciteit van 1 00 000 m3 of meer.
Onderdeel D van de bijlage somt de activiteiten op waarvoor het bevoegd gezag kan besluiten dat een MER moet worden gemaakt. De oprichting van een inrichting bestemd voor de opslag van aardolie kan MER-plichtig zijn indien de activiteit betrekking heeft op een winkel huren dordrecht opslagcapaciteit van 150 000 m3 of meer (Besluit MER, bijlage D onder 25.1). De MER-plicht moet dus eerst beoordeeld worden, de MER-plicht is beoordelingsplichtig.
9 .4 Milieueffectrapportage 353
Zou het gaan om de oprichting van een inrichting bestemd voor de opslag van aardolie met een opslagcapaciteit van 200 000 ton of meer, dan staat de MER-plicht al vast (Besluit MER, bijlage C onder 25).
In paragraaf 7.3 Wm staan de procedurevoorschriften bij het ondernemen van MER-beoordelingsplichtige activiteiten. Indien degene die zo’n activiteit onderneemt voornemens is een verzoek in te dienen tot het te nemen besluit genoemd in bijlage D van het Besluit MER, deelt hij dat voornemen schriftelijk mede aan het bevoegd gezag (art. 7.8a lid 1 Wm). Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld burgemeester en winkel huren rotterdam wethouders) neemt uiterlijk zes weken na ontvangst de beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een MER moet worden gemaakt (art. 7.8b lid 1 Wm). Het bevoegd gezag doet mededeling van zijn beslissing door: a kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen, en indien is beslist dat voor de activiteit geen MER moet worden gemaakt, kennisgeving in de Staatscourant; b terinzagelegging; c kennisgeving in een winkel huren amsterdam publicatie in een ander land indien er sprake is van mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu in dat andere land.

Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Relatie met andere wetgeving
Het karakter van de Reconstructiewet concentratiegebieden houdt het midden tussen winkel huren hilversum de landinrichting- en gebiedsprojecten (planvorming vanuit de streek). De wet heeft raakvlakken met vooral de Wet herstructurering var
8.14 Reconstructiewet concentratiegebieden 339
kenshouderij, de Landinrichtingswet, de WRO en milieuwetgeving, alsmede met de Europese Nitraatrichtlijn.
Landinrichtingswet In de Reconstructiewet concentratiegebieden is een aantal procedures winkel huren dordrecht opgenomen die afwijken van de huidige landinrichtingprocedures en die vooral een snelle aanpak van planvorming en uitvoering beogen te bevorderen. Al lopende winkel huren rotterdam inrichtingsprojecten zullen zo veel mogelijk op basis van de Reconstructiewet worden voortgezet.
Wet op de Ruimtelijke Ordening Eenmaal tot stand gekomen reconstructieplannen werken voor zover ruimtelijk relevant, rechtstreeks winkel huren amsterdam door in streek- en bestemmingsplannen.

De onderhandelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De onderhandelingen mogen niet langer dan anderhalf jaar duren, gedurende
326 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
welke de eigenaar de zaak niet aan een ander mag verkopen. In de wet is bepaald tot welk winkel huren hilversum moment in de procedure de gemeente mag afzien van de aankoop. In dat geval krijgt de eigenaar nog drie jaar de tijd om de zaak aan een ander te verkopen. Ingeval de gemeente huurwoningen heeft gekocht, moet zij deze in bepaalde gevallen binnen één maand aan de zittende huurders te koop aanbieden.
De plicht van de verkoper om zijn eigendom aan de gemeente te koop aan te bieden, geldt winkel huren dordrecht in bepaalde gevallen niet. Indien de gemeente positief heeft gereageerd op een aanbod tot aankoop, kan de verkoper nog aan Gedeputeerde Staten verzoeken om te worden ontheven van de verplichting om aan de gemeente te verkopen. Indien verkoper en gemeente geen overeenstemming kunnen bereiken over de prijs, kan zowel de verkoper als de gemeente de rechtbank verzoeken om één of meer deskundigen te benoemen om de prijs te bepalen.
Uitzonderingen op een aanbiedingsverplichting De plicht van de verkoper om zijn winkel huren rotterdam eigendom aan de gemeente te koop aan te bieden, geldt volgens art. 10 WVGem niet in de volgende gevallen: Indien verkoop het gevolg is van scheiding en deling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap. Indien de verkoop geschiedt krachtens een uiterste wilsbeschikking (testament). Bij verkoop aan (groot)ouders, (klein)kinderen pleegkinderen of broers of zusters van de verkoper of zijn of haar echtgenoot. Indien de verkoop het gevolg is van een overeenkomst ter uitvoering van een winkel huren amsterdam verplichting van de verkoper, indien die verplichting is ontstaan voor de tervisielegging van het ontwerpstructuur- of bestemmingsplan waarop het voorkeursrecht betrekking heeft. Indien de onroerende zaak openbaar wordt verkocht.

De Onteigeningswet (OW)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bij 3 bedoelde wet is de Onteigeningswet (OW) die in 1851 tot stand is gekomen (en nadien herhaaldelijk gewijzigd).
Volgens art. 1 OW kan onteigening ten algemene nutte plaatshebben in het publiek belang van de staat, van één of meer provincies, van één of meer gemeenten en van één of meer waterschappen. In het winkel huren hilversum publiek belang kan ook onteigening ten name van een persoon of rechtspersoon plaatsvinden, indien die persoon het werk waarvoor onteigend moet worden, mag uitvoeren.
• Voorbeeld Een woningbouwvereniging mag een woningbouwplan uitvoeren.
8.5 Onteigeningswet 311
8.5.2 Onteigeningsgronden De wet kent de volgende onteigeningen: in gewone gevallen (Titel I); ten behoeve van aanleg, herstel, versterking of onderhoud van waterkeringen en bouw van militaire verdedigingswerken (Titel Il); van wegen, bruggen, bermsloten en kanalen, en onteigening voor aanleg en verbetering van wegen, bruggen, winkel huren dordrecht spoorwegwerken, kanalen, havenwerken, werken ten behoeve van de bestrijding van verontreiniging van oppervlaktewateren, en terreinen en werken voor de luchtvaart, alsmede ten behoeve van verbetering of verruiming van rivieren (Titel Ila); ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening en van de verwijdering van afvalstoffen (Titel Ilb); in het belang van de winning van oppervlaktedelfstoffen (Titel Ilc); in geval van buitengewone omstandigheden (Titel III); in het belang van de winkel huren rotterdam ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting, van de openbare orde en van de handhaving van de Opiumwet (Titel IV); van octrooien van uitvinding (Titel V); van de rechten, voortvloeiende uit een aanvraag om octrooi (Titel Va); in het belang van de landinrichting (Titel VII); in het belang van de natuurbescherming (Titel VIII).
Onteigening kan alleen geschieden als het algemeen nut dat nodig maakt. Tot een recente wijziging van de Onteigeningswet was daartoe in zogenoemde gewone gevallen een speciale formele wet nodig, de zogenoemde Nutswet. Nu onteigening in de gewone gevallen in de praktijk niet meer blijkt voor te komen, zijn de eerste twee hoofdstukken van titel I uit de wet geschrapt. De Onteigeningswet maakt onteigening mogelijk via een Koninklijk Besluit. In zo’n geval winkel huren amsterdam spreekt men van onteigening in speciale gevallen. Deze speciale gevallen zijn in de Onteigeningswet opgesomd vanaf titel II. Onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting is de meest voorkomende onteigening in een speciaal geval (Titel IV).

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zo’n instelling is in 1993 opgericht: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De oprichters van het waarborgfonds waren het ministerie van VROM en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie winkel huren hilversum met rijksdeelneming. Daardoor verviel de noodzaak om een AMvB over garantieverlening op grond van de Woningwet in stand te houden. De ingevoerde garantie (de Nationale Hypotheek Garantie) betekent dat het Waarborgfonds de bank de garantie geeft dat de rente en aflossing van de lening wordt betaald als de hypotheekgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het Waarborgfonds neemt als het ware het risico van de bank over. In dat geval is een bank bereid leningen te winkel huren dordrecht verstrekken, omdat er een betrouwbare borg is: de stichting heeft achtervangovereenkomsten met Rijk en gemeenten gesloten. De regeling maakt geen onderscheid tussen nieuwe woningen en bestaande woningen. De garantie is echter niet bedoeld voor een tweede woning, een weekendhuisje of iets dergelijks. Bovendien heeft de garantie alleen betrekking op de eerste hypotheek. Omdat het fonds als borg kan worden aangesproken, is het logisch dat nadere financiële voorwaarden kunnen worden gesteld. Als het Waarborgfonds door de bank wordt winkel huren rotterdam aangesproken, heeft zij op haar beurt het recht de vordering te verhalen op degene die niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Het Waarborgfonds verkrijgt zijn middelen door een heffing te leggen op elke afgegeven garantie. Het Rijk en de gemeenten staan samen garant voor de verplichtingen van het Waarborgfonds.
Koopsubsidie Op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit kunnen mensen met lagere inkomens koopsubsidie (een eigenwoningbijdrage) verkrijgen. Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije winkel huren amsterdam bijdrage in de hypotheeklasten. Naarmate men meer verdient, wordt de subsidie minder. De uitvoering van de regeling vindt plaats door het onderdeel ‘SenterNovem’ van het ministerie van Economische Zaken.

De regelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De regelingen waaraan een aanvraag bouwvergunning moet voldoen, zijn gemaakt met het oog op bepaalde belangen. Het Bouwbesluit bijvoorbeeld heeft veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu als belang, en winkel huren hilversum het bestemmingsplan een goede ruimtelijke ordening. Deze belangen houden eisen in voor bouwwerken. Een voorschrift of beperking aan een bouwvergunning moet dus passen in de eisen die de regeling aan het bouwwerk stelt.
• Voorbeeld Burgemeester en wethouders mogen aan een bouwvergunning een technisch voorschrift verbinden om aan een Bouwbesluiteis te voldoen winkel huren dordrecht of de voorwaarde stellen dat een bouwwerk alleen mag worden gerealiseerd als privaatrechtelijk de toestemming is verkregen om aansluitingen op nutsleidingen aan te brengen. Een ander voorbeeld betreft het stellen van de voorwaarde dat een bepaald aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd om te voldoen aan het bestemmingsplan.
In de aangepaste Woningwet is de mogelijkheid geboden voorschriften en beperkingen aan een bouwvergunning te verbinden op grond van een bestemmingsplan. Daardoor is de mogelijkheid dergelijke voorschriften en beperkingen te stellen verruimd: eerst konden winkel huren rotterdam die voorschriften of beperkingen alleen verbonden worden aan een WRO-vrijstelling (thans een Wro-ontheffing).
• Voorbeeld In de gemeente Zijpe hadden burgemeester en wethouders een dwangsom opgelegd omdat een voorwaarde bij een vrijstelling niet was nagekomen. In haar uitspraak zei de Afdeling bestuursrechtspraak: ‘In het geding is het aan de artikel-19WRO-vrijstelling verbonden voorschrift dat de bewoning van de woning in een naburig pand binnen één maand na het gereedkomen van de nieuw te bouwen bedrijfswoning dient te worden gestaakt en gestaakt te blijven ( …) . Vaststaat dat het van belang zijnde bestemmingsplanvoorschrift waarvan vrijstelling is verleend onder meer dient om toename van het aantal niet agrarische woningen in het buitengebied tegen winkel huren amsterdam te gaan, hetgeen appellanten ook beogen te bewerkstelligen door het verbinden van het betrokken voorschrift. Gelet hierop is niet in te zien dat appellanten met voornoemd voorschrift treden buiten de beperkingen die de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan het verbinden van een dergelijk voorschrift stelt. Behoudens bijzondere omstandigheden is het onjuist noch onredelijk te achten dat een bestuursorgaan in een geval waarin is gehandeld in strijd met een wettelijk voorschrift en deze handeling niet kan worden gerealiseerd in het belang van de handhaving van wettelijke voorschriften en het voorkomen van precedentwerking besluit tot het opleggen van een dwangsom.’ (ABRvS 29 februari 1996, AB 1996/209)