Invloed automatisering op concurrentieverhoudingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Invloed automatisering op concurrentieverhoudingen In strategisch opzicht en lettend op concurrentieverhoudingen valt invloed van automatisering naar drie aspecten te bespeuren, namelijk naar branche of sector, naar bedrijf en naar strategie. De veranderingen op sectorniveau zijn volgens bevindingen uit onderzoek kritisch: automatisering verandert de regels met betrekking tot ‘economy of scale ‘, entreebarrières, concurrentie en concurrentieverhoudingen. Grote organisaties zijn bijvoorbeeld in staat hun distributie te verplaatsen van regionaal naar nationaal en internationaal niveau.
coordinatie staf- en lijnorganisatie
Op organisatieniveau zijn de voorbeelden veelvuldig: strategische inkoop- en leveranciersinformatie geeft voordelen, evenals ‘computer aided manufacturing’ en robottechnieken_ Verzekeringsbedrijven zijn direct afhankelijk van hun graad van automatisering_
Op strategisch niveau wordt – in onderzoek – wel geconstateerd dat organisaties die het meeste succes hebben, informatiesystemen hebben die de strategie van de organisatie sterk ondersteunen_ Uit vele bronnen kwam tot voor kort steeds de conclusie naar voren dat de invloed van automatisering en nieuwe technieken tot dusver betrekkelijk gering is geweest, omdat het topmanagement zich er nog niet echt mee heeft ingelaten. Redenen varieerden van onbegrip tot angst voor de implicaties en de risico’s die daarbij zouden kunnen optreden.
Hedendaags (top)management en ICT Recente publicaties geven aan dat (top)managers in grote ondernemingen meer en meer doordrongen raken van het belang van ICT, maar nauwelijks een integraal ICT-beleid van de grond krijgen. De overtuiging is inmiddels in brede kring aanwezig dat ICT – als strategisch middel – moet worden ingezet om toegevoegde waarde te creëren via unieke product-marktcombinaties, interactie met klanten en het gebruik van internet als nieuw distributie- en communicatiekanaal. Binnen bestaande structuren en binnen de huidige omgang met technologie blijkt het echter lastig (en soms niet mogelijk) te zijn om de kansen die ICT biedt, te benutten. Binnen veel ondernemingen worden verantwoordelijkheden voor ICT door te veel personen gedeeld. Afstemming, coördinatie en kruisbestuiving tussen staf- en lijnorganisatie levert nogal eens problemen op. Daarnaast wordt uit de praktijk gemeld dat ICT in veel gevallen nog steeds onder verantwoordelijkheid valt van de afdeling Financiën. Hierdoor wordt ICT dan altijd nog hoofdzakelijk beoordeeld op het kostenaspect en niet op het vermogen om – in strategische zin – toegevoegde waarde te creëren. Voorspellingen geven echter aan dat investeringen in de ICT infrastructuur (en kennisontwikkeling) de komende jaren aanzienlijk bedrijfsruimte tilburg zullen (moeten) stijgen ten behoeve van onder andere procesintegratie, elektronisch zakendoen, enzovoort. Bedrijven stellen inmiddels in de top wel een zogenaamd ‘chief information officer’ (CIO) aan om het organisatorisch draagvlak vanuit de top te vergroten en gewicht in de schaal te leggen bij het tot stand brengen van de vereiste transformatie in de organisatie. In het bank- en verzekeringswezen is het belang hiervan reeds langer onderkend. Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat ‘telebankieren’ en betalen op internet gaat slagen. De komende jaren zullen banken massaal overstappen op internet (kosten 3 à 4 keer lager dan via traditionele afzetkanalen); via internet wordt gehandeld in aandelen; betalen op internet gekoppeld aan ‘shop-clerk’ (zoeksysteem om boodschappen te doen) enzovoort. Internet biedt ook voor (kleine) ondernemers een veelheid van nieuwe commerciële mogelijkheden. In het kader van ‘ondernemen met internet’ worden ‘websites’ – die men in ‘cyberspace’ kan bezoeken bij het ‘virtueel winkelen’ – benut als nieuw en additioneel marketing-, verkoop- en communicatiekanaal. Via de ‘digitale snelweg’ worden traditionele markten op hun kop gezet: spelregels in sectoren van het bedrijfsleven veranderen en producten c.q. toepassingen van informatietechnologie zullen in ‘cyberhome’ leiden tot grote verdere veranderingen in ons dagelijks leven en wijze(n) van werken in arbeidsorganisaties (zie verder in su bparagraaf 11. S.3 ). Internettechnologieën zijn hierbij van cruciaal belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *