Opkomst van het ‘Scientific Management’

Gerelateerde afbeelding

Opkomst van het ‘Scientific Management’
Tijdens de industriële ontwikkeling in de Verenigde Staten, waar ook vele niet-Engelssprekende emigranten (uit Oost- en Midden-Europa) in het industriële proces werden opgenoScienrific Management men, wordt door het zogenoemde ‘Scientific Management’ (management op wetenschappelijke basis) voor het eerst systematisch kantoor huren hilversum aandacht geschonken aan: opvoering van de productiviteit; organisatorische problemen bij de productie; productieplanning, kostenanalyses, beloningstechnieken (onder meer het differentiële stukloon van Taylor); tijdstudies, bewegingsstudies, methodestudies.
Bij de opkomst van de industrie kwam het efficiencyvraagstuk centraal te staan. Er werd gezocht naar mogelijkheden om de productiviteit te verhogen. Inefficiënte werkmethoden (die te veel middelen en tijd vergden) werden kantoor huren dordrecht vervangen door objectief en wetenschappelijk vastgestelde normen voor hetgeen van een arbeider aan prestatie kon worden verwacht. Het waren in deze periode vooral ingenieurs die de basis legden voor dat wetenschappelijk management. De namen van Taylor, (het echtpaar) Gilbreth, Emerson en Gantt zijn hiermee onverbrekelijk verbonden. Ta vlor Taylor, als ‘Father of Scientific Management’ ( 1 8 5 6-1 91 5), was vastbesloten een antwoord te vinden op de vraag op welke manier de productiviteit kon worden verhoogd. Zijn eerste onderzoeken stelde hij in naar een ‘haalbare normale arbeidsprestatie’. Dit deed kantoor huren rotterdam hij met gebruikmaking van ‘nieuwe’ technieken als tijdstudies, bewegingsstudies, methodestudies en dergelijke.
Alom bekend uit Taylors latere periode is het zogenoemde ‘Bethlehem’-experiment, waarbij het ging om het laden van ruw ijzer in treinwagons. Na een eerste observatie stelde Taylor vast dat ca. 47 ton geladen zou kunnen worden in plaats van de 12,5 ton die tot dan toe gemiddeld per dag per arbeider werd geladen. Om deze stelling te bewijzen experimenteerde Taylor met werktijden, rusttijden, gewicht kantoor huren amsterdam per keer, werkmethoden, hulpmiddelen en
dergelijke. Hij selecteerde voor dit karwei, om de ‘fair day’s work’ te kunnen vaststellen, de zogenoemde ‘Pennsylvania D(e)utchman’: een oersterke, ijverige en spaarzame man, die in detail moest uitvoeren wat hem werd gezegd. Als tegenprestatie werd hem een hoger loon per eenheid prestatie toegezegd. De prestatie werd geleverd en daarna volgden vele andere arbeiders, die deze prestaties ook bleken te kunnen leveren.

De vierde invalshoek

Gerelateerde afbeelding

De vierde invalshoek: wilskracht, houdt ambitie en motivatie in. Ambitie telt op haar beurt vier dimensies: de manager moet uit zichzelf met iets beginnen (initiatief) in plaats van passief af te wachten totdat een opdracht die uitgevoerd kan worden, zich aandient. Eenmaal kantoor huren hilversum begonnen, is het niet de bedoeling dat hij snel afhaakt. De manager moet zijn initiatief doorzetten (volharding), zelfs onder grote tegendruk. In dat opzicht moet hij, ook als hij door niet of moeilijk beinvloedbare factoren in zijn omgeving onder druk gezet wordt, overeind blijven (stressbestendigheid). Het verschil tussen volharding en stressbestendigheid is dar in het eerste geval de manager zelf degene is die de spanning oproept, en in het tweede geval de stress een externe kantoor huren dordrecht oorzaak heeft. Ambitie kent als vierde dimensie vervolgens nog het algemene activiteitenniveau van de manager (energie). Waarneming van deze dimensie kan antwoord geven op de vraag of hij vitaal is en vol zichtbare werklust zit.
Deel 1 MANAG EMENT EN MAATSCHAPPIJ
motivatie Motivatie heeft betrekking op het waarom van het werken van de manager, op zijn inzet. Waar doet hij of zij het voor? In dit verband worden drie typen motieven onderscheiden: de prestatiegerichte, de sociaal gerichte en de machtsgerichte manager. De prestatiegerichte manager voelt zich vooral betrokken bij zijn werk omdat het hem de mogelijkheid biedt daden te stellen. De sociaal gerichte kantoor huren rotterdam leider vindt bevrediging in het netwerk aan sociale relaties dat hij opbouwt, onderhoudt en voortdurend vernieuwt. De machtsgerichte leider ten slotte wil de baas spelen, wil het in alle opzichten beter doen en (zichtbaar) beter hebben dan anderen.
De vijfde en laatste invalshoek heeft betrekking op de mate waarin de vier hiervoor genoemde krachten met elkaar in evenwicht zijn. Wat hier telt, is de interne balans, de persoonlijke volwassenheid van de manager. Inzicht in zichzelf. rijpheid en beheersing zijn daarbij bepalende factoren.
Situaties van management Kenmerken van (hogere middenkader)managers kunnen niet los gezien worden van het veld dat zij geacht worden kantoor huren amsterdam te beïnvloeden in een voor de organisatie positieve richting. Dit raakt het verantwoordelijkheidsgebied waarin hij/zij opereert en heeft derhalve betrekbekwaamheden en king op bekwaamheden en vaardigheden om situaties aan te kunnen

Technische ontwikkelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De enorme technische ontwikkelingen hebben de economische samenwerking bevorderd. De met deze ontwikkelingen gepaard gaande enorme investeringen waren voor vele kleine nationale bedrijven niet op te brengen en dat heeft ze in grote eenheden doen opgaan. Door steeds kantoor huren hilversum verdergaande internationalisering en schaalvergroting ontstaat op cultuurtechnisch gebied een eigen problematiek, die van grote invloed is op huidige ondernemers en het management. Inmiddels ervaren we dat zich in een hernieuwde fusiegolf op wereldschaal megafusies voordoen, terwijl tegelijkertijd in de wereldwijd werkende ondernemingen ingrijpende reorganisaties plaatsvinden. Zo zal het niet verbazen als kantoor huren dordrecht bijvoorbeeld in de farmacie, chemie, luchtvaart, telecommunicatie en het bank-en verzekeringswezen in de jaren tot 201 0 opnieuw grootschalige fusies worden aangekondigd, ook in de vorm van zogenaamde vijandige overnames. De globalisering snelt voort en tast bijvoorbeeld zelfs het Duitse ‘Rijnlandse model’ aan om ongewenste buitenlandse overnemers buiten de deur te houden, denk aan de overnamestrijd tussen Vodafone en Mannesmann. Zo is de voorspelling dat in Europa slechts vijf gsm-bedrijven zullen kunnen overleven. In de kantoor huren rotterdam autobranche fuseerde Daimler-Benz met het Amerikaanse Chrysler. Chemiereus Hoechst ging samen met het Franse Rh6ne-Poulanc. Een EU-richtlijn voor grensoverschrijdende overnames beoogt richtlijnen te geven om efficiënter ondernemen te bevorderen en beschermingsmaatregelen tegen te gaan die vijandige overnames in de weg staan. Daartegenover kantoor huren amsterdam staat dan in een aantal gevallen een ( dreigend) verbod van bijvoorbeeld de Europese Commissie op voorgenomen fusies, denk recent aan Volvo en Scania, maar eerder bijvoorbeeld ook Wolters-Kluwer en Reed-Elsevier.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit de stukken blijkt in hoeverre en op welke wijze de gemeente gehoor heeft gegeven aan de in het vooroverleg door de bestuurlijke partners gemaakte kantoorruimte huren hilversum opmerkingen. Indien dat naar het oordeel van Rijk of provincie in onvoldoende mate is geschied, zal zeker van die zijde worden aangedrongen op nader bestuurlijk overleg. In dat overleg zal duidelijker worden of de gemeente bereid is de wensen van Rijk of provincie te honoreren. Indien dat niet het geval is en het betreft een voor Rijk of provincie essentieel onderdeel, dan kan worden gestart met de voorbereiding van een interventie, bijvoorbeeld kantoorruimte huren dordrecht door het geven van een aanwijzing omtrent de inhoud van het bestemmingsplan of het voorbereiden van een beroepschrift tegen het bestemmingsplan. Deze voorbereiding kan in het overleg aan de gemeente worden gemeld. Rijk of provincie dienen tijdens de daarvoor beschikbare termijn van zes weken een zienswijze in. Na afloop van deze terinzageligging/zienswijzetermijn stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen 12 weken vast (art. 3.8 lid 1 onder 3 Wro). In die kantoorruimte huren rotterdam periode beslissen Rijk of provincie definitief welke juridische maatregelen zullen worden getroffen indien de gemeente niet bereid blijkt de zienswijze over te nemen. Het vaststellingsbesluit van de gemeente wordt binnen twee weken na de vaststelling bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis.
Burgemeester en wethouders plaatsen de kennisgeving van het besluit tot kantoorruimte huren amsterdam vaststelling van het bestemmingsplan tevens in de Staatscourant en op de website van de landelijke voorziening. Gelijktijdig verzenden zij de kennisgeving langs elektronische weg aan de diensten en bestuursorganen aan wie de kennisgeving van het ontwerp was toegezonden.

Het administratief beroep

Gerelateerde afbeelding

Van beroep uitgezonderde besluiten In art. 8:2 Awb is een aparte regeling opgenomen voor bezwaar en beroep met betrekking tot besluiten die algemeen verbindende regels en beleidsregels inhouden. Op grond kantoorruimte huren hilversum van dit artikel is geen beroep en geen bezwaar tegen dergelijke besluiten mogelijk. Hoewel een rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels is uitgesloten, kunnen
3.2 Rechtsbescherming tegen de overheid 105
wel besluiten die hierop zijn gebaseerd rechtstreeks aan de rechter ter toetsing worden voorgelegd. Indien de rechter in het concreet aan hem voorgelegde geval tot de conclusie komt dat de achterliggende kantoorruimte huren dordrecht beleidsregel of het achterliggende voorschrift de toets der kritiek niet kan doorstaan, kan hij het voorschrift of de beleidsregel onverbindend verklaren.
Administratief beroep Het administratief beroep neemt binnen de rechtsbescherming tegen de overheid een geheel aparte plaats in. In de Awb is niet bepaald in welke gevallen tegen een bestuursbesluit administratief beroep mogelijk is. Wanneer administratief beroep openstaat, is dit kantoorruimte huren rotterdam namelijk altijd geregeld in een bijzondere wet. Wel geeft de Awb een aantal algemene bepalingen die, behalve voor administratieve rechtspraak, ook voor administratief beroep gelden. In de bijzondere wet die administratief beroep openstelt, is te zien tegen welk soort bestuurshandelingen administratief beroep mogelijk is: alleen tegen besluiten of ook tegen andere handelingen. De wetgever heeft een duidelijke voorkeur voor het stelsel van administratieve rechtspraak. De uitdrukkelijke kantoorruimte huren amsterdam mogelijkheden tot het instellen van administratief beroep zijn in de loop van de tijd uit de meeste bijzondere wetten verdwenen, waardoor de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb open zijn komen te staan.

De gemeente Zandvoort

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor belangenafweging is geen plaats bij de beoordeling van een aanvraag van een bouwvergunning, wanneer de aanvraag exact voldoet aan de eisen van de Woningwet. De bouwvergunning zal moeten worden kantoorruimte huren hilversum verleend, ook al is dat absoluut niet in het belang van bijvoorbeeld een buurman.
Verbod van détournement de pouvoir In art. 3:3 Awb is een oude regel van bestuursrecht opgenomen, die deels ontleend is aan rechterlijke uitspraken, maar die ook reeds was opgenomen in de Ambtenarenwet van 1929, namelijk: een bestuursorgaan mag een bevoegdheid tot het kantoorruimte huren dordrecht nemen van een besluit niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die bevoegdheid is gegeven. Rechterlijke uitspraken hierover zijn schaars, omdat het bewijs moeilijk rond is te krijgen.
• Voorbeeld De gemeente Zandvoort maakte misbruik van haar bevoegdheid toen zij woonruimte vorderde van een inwoner, omdat die een onredelijk hoge huur voor de woning vroeg. De regeling op grond waarvan de gemeente mocht vorderen, had echter niet het regelen van huurprijzen als oogmerk, maar het bewerkstelligen van een doelmatige verdeling van de woonruimte (HR 14 januari 1949, Nj 1949, 557, Zandvoort). Een ander voorbeeld betrof het volgende. Hornkamp stelde dat de gemeente Alkemade een onrechtmatige daad jegens hem had kantoorruimte huren rotterdam gepleegd. Hornkamp grondde zijn vorderingen op de stelling dat de gemeente Alkemade door haar medewerking afhankelijk te stellen van vervulling van haar wensen op het gebied van de woonruimteverdeling en van betaling van een bijdrage in de kosten van de wijziging van het bestemmingsplan, haar publiekrechtelijke bevoegdheden voor een kantoorruimte huren amsterdam ander doel had gebruikt dan waarvoor ze zijn gegeven, dat de overeenkomst daarom in strijd was met de wet en dus nietig en dat de gemeente aldus jegens Hornkamp een onrechtmatige daad had gepleegd. De rechtbank verwierp deze stelling, het hof oordeelde haar gegrond.

Overige wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad a Vergunningen De centrale bepaling in de wet is het verbod in art. 3 om zonder vergunning van burgemeester en wethouders: 1 een horecabedrijf uit te oefenen, waartoe het bedrijfsmatig verstrekken van kantoorruimte huren hilversum alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse behoort (tappen); 2 een slijtersbedrijf uit te oefenen.
Een vergunning is dus nodig zowel voor het tappen als voor het slijten. Onder een horecabedrijf verstaat de Drank- en Horecawet (art.1) het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. Onder een slijtersbedrijf verstaat de Drank- en Horecawet (art. 1) het kantoorruimte huren dordrecht bedrijfsmatig aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse.
Een tapvergunning kan worden verleend aan een natuurlijk en aan een rechtspersoon. Aan een vergunning als onder 1 aangeduid, die aan een rechtspersoon wordt verleend die geen nv of bv is (zoals stichtingen en sportverenigingen), kunnen burgemeester en wethouders voorschriften of beperkingen verbinden om te voorkomen dat er ‘oneerlijke’ concurrentie ontstaat voor horecabedrijven (art. 4 Drank- en Horecawet).
De vergunning op grond kantoorruimte huren rotterdam van de Drank-en Horecawet wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een inrichting: een besloten ruimte waarin de activiteiten worden verricht waarvoor de vergunning nodig is. Onder inrichting wordt ook verstaan (art. 1 Drank- en Horecawet) de bijbehorende open ruimten en de openbare weg in de directe nabijheid van de besloten ruimte. Voor iedere inrichting moet er een vergunning zijn. Een vergunning kan alleen worden verkregen als de leidinggevenden voldoen aan bepaalde kantoorruimte huren amsterdam eisen en als ook de inrichting aan de regels voldoet. De leidinggevenden (art. 8 Drank- en Horecawet): 1 mogen niet onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet; 2 mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn; 3 moeten ten minste 21 jaar oud zijn, tenzij zij een ontheffing hebben gekregen. 4 dienen over voldoende kennis te beschikken over sociale hygiëne.

Ambtshalve toetsing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ambtshalve toetsing Het is niet zo dat de rechter in beroep zich altijd strikt moet beperken tot de argumenten die partijen hem voorleggen. Hij heeft enige ruimte voor een ‘ambtshalve’ toetsing en kan in zoverre zelf kantoorruimte huren hilversum punten in het midden brengen. De hoofdregel staat in art. 8:69 lid 1 Awb:
‘De rechtbank doet uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting.’
Indien er regels ‘van openbare orde’ zijn kan de rechter afwijken van de omvang van het geschil zoals partijen dat hem hebben voorgelegd. Ambtshalve kantoorruimte huren dordrecht toetsing is een uitzondering op de hoofdregel en wordt slechts verricht om essentiële rechtsregels te kunnen handhaven, zoals die inzake de geldigheid van wetten en andere regels (een Nederlandse wet kan bijvoorbeeld in strijd zijn met Europese richtlijnen); de bevoegdheden van rechter; de grondregels van een behoorlijk proces voor de rechter; de bevoegdheid van een bestuursorgaan; bestuursbevoegdheden en normen die betrekking hebben op de integriteit van het openbaar bestuur.
Art. 20.1 lid 2 Wm bepaalt kantoorruimte huren rotterdam dat de Afdeling binnen twaalf maanden na afloop van de beroepstermijn op het beroep beslist.
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening Art. 20.14 Wm machtigt de minister van VROM een stichting op te richten die tot taak heeft aan de administratieve rechter op diens verzoek deskundigenbericht uit te brengen inzake beroepen op grond van art. 20.1 Wm. Daartoe is de Stichting Advisering kantoorruimte huren amsterdam Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, opgericht. Ze is een onpartijdige deskundige instelling, die de bestuursrechter desgevraagd adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De eis van een onpartijdige en onafhankelijke positie van de StAB blijkt uit art. 20.16 Wm.

Handel in emissierechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Afvalbeheersbijdrage
Art. 15.35 e.v. Wm gaan over de afvalbeheersbijdrage. Deze bijdragen worden opgebracht door de bedrijven die stoffen of producten invoeren kantoor huren hilversum of op de markt brengen die uiteindelijk als afvalstof beheerst moeten worden. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor een goede verwijdering of beheersing van deze stoffen, die anders een grote aantasting van het milieu betekenen. De meeste bedrijven plegen onderling overeenkomsten te sluiten om bij te dragen in de verwijderingskosten. De Wm geeft de minister van VROM de mogelijkheid om kantoor huren dordrecht zulke overeenkomsten algemeen verbindend te verklaren voor elk bedrijf dat de stoffen of producten invoert of op de markt brengt, hetgeen dus inhoudt dat alle bedrijven die dergelijke activiteiten verrichten, verplicht worden de overeengekomen afvalbeheersbijdrage te betalen. Het algemeen verbindend verklaren kan alleen als daartoe een verzoek is ingediend door de bedrijven. De minister gaat alleen tot het algemeen verbindend verklaren over, indien het verzoek afkomstig is van bedrijven die voor wat de totale omzet van de stoffen of producten betreft een belangrijke meerderheid vormen. Aan bedrijven die zorgen kantoor huren rotterdam voor een doelmatige beheersing van de stoffen of producten die gelijkwaardig is aan de beheersing waarvoor de afvalsbeheersbijdrage wordt betaald, kan de minister ontheffing verlenen. De algemeenverbindendverklaring geldt voor ten hoogste vijf jaar.
We hebben het over de volgende begrippen:
Emissie Emissie betekent ‘uitstoot van kleine deeltjes’. Vervuilende deeltjes kunnen terecht komen in bodem, water of lucht. Bij emissie draait het om de uitstoot van kooldioxide (C02) en stikstofoxiden (NOx) in de lucht. Stikstofoxiden en kooldioxide komen van nature voor in de kantoor huren amsterdam lucht. Ze komen ook bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, benzine, diesel en aardgas vrij. Vooral de industrie en het verkeer stoten veel stikstofoxiden en kooldioxide uit.

Het bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestuursorgaan beslist binnen acht weken over de gelijkwaardigheid van die andere maatregelen. Het kan deze termijn eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen (art. 8.40a lid 3 Wm).
Melding Bij het Ab is bepaald of de oprichting of verandering van een inrichting aan kantoor huren hilversum het bevoegd gezag gemeld moet worden. Vóór 1 januari 2008 was deze melding altijd vereist.
Maatwerk Art. 8.42 Wm geeft de mogelijkheid dat in het Ab wordt bepaald dat een aangewezen bestuursorgaan in bepaalde gevallen voorschriften mag stellen. Dit wordt maatwerk genoemd en is in de plaats gekomen van de mogelijkheid om krachtens een AMvB nadere eisen te stellen. Het maatwerk moet plaatsvinden binnen de kaders die het Ab stelt. Het kantoor huren dordrecht bestuursorgaan kan de voorschriften aanvullen, wijzigen of intrekken indien dat nodig is ter beschernüng van het milieu.
•Voorbeeld In het Ab is in art. 2.2 verboden in het oppervlaktewater, op of in de bodem te lozen. In lid 3 staat dat het bevoegd gezag het verbod niet van toepassing kan verklaren indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en kantoor huren rotterdam eigenschappen van de lozing daartegen niet verzet. Zo kan hemelwater vanaf een straat met een kleine verkeersbelasting toch op het oppervlaktewater worden geloosd.
In het Ab is in art. 1.9 bepaald dat van de beschikking wa’arbij bij of krachtens het Ab een kantoor huren amsterdam maatwerkvoorschrift wordt gesteld, kennis wordt kennisgegeven in één of meer dagbladen, nieuwsbladen of huis-aan-huisbladen (op basis van art. 8.42 lid 5 Wm).