Europese eenwording

Gerelateerde afbeelding

Vooral onder invloed van de Europese eenwording is de internationalisering als strategische keuze op de voorgrond getreden. Het gaat daarbij om de vraag of men aan de internationaliseringstrend moet meedoen en zo ja, via welke marktpenetratiestrategie kantoorruimte huren hilversum en in welke landen. Ook organisaties die beslissen om niet te gaan internationaliseren mogen de consequenties van de internationaliseringstrend niet uit het oog verliezen, omdat door deze trend een nieuwe inhoud zal worden gegeven aan concurrentieregels, ook in het binnenland. Binnen deze keuzeproblematiek laten zich drie strategieën: Internationaliseringsstrategie kantoorruimte huren dordrecht is in principe een verlengstuk van een exportstrategie. Hierbij poogt een organisatie een expansie in het buitenland te bewerkstelligen met als referentiebasis de eigen nationale strategie. 2 Multinationaliseringsstrategie betekent dat een internationale expansiestrategie gevoerd wordt via lokale kantoorruimte huren rotterdam marktstrategieën. 3 Globaliseringsstrategie houdt in dat organisaties hun concurrentiestrategie op globaal (of bijvoorbeeld Europees) vlak bepalen en zich vooral kantoorruimte huren rotterdam laten leiden door de positionering binnen deze globale markt.
Ad c Diversificatie Diversificatie is het zich begeven met voor de organisatie nieuwe producten op nieuwe markten. Voorbeelden van diversificatie zijn onder meer het ITT-concern en in ons land het vroegere OGEM-concern. Diversificatie kan zeer risicovol zijn. De leiding kent de producten en de markten vaak re weinig gedetailleerd om in moeilijke tijden de organisatie door de moeilijkheden heen te sturen. Bij deze organisaties zagen we wel wat genoemd wordt conglomeraatvorming optreden: tussen de onderdelen bestaat dan geen synergie. Zo behoorden in ons land bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij (Zwolsche Algemene), een fabriek van schokbrekers (KONI) en een biscuitfabriek (NOBO) tot het ITT-concern. Indien er wél verwantschap bestaat tussen de verschillende nieuwe activiteiten spreken we van concentrische diversificatie. Deze verwantschap kan liggen op technologisch, productie- of marketinggebied. Door deze verwantschap kan synergie gerealiseerd worden, terwijl ook vaak de risico’s beter zijn in te schatten. floJ.lJHh•I Een voorbeeld van concentrische diversificatie is ATAG. kens kantoorruimte huren amsterdam en kookapparaten, het kunnen sturen van een ingewikkelde stroom onderdelen tot een compleet eindproduct (logistiek management). ook toepasbaar was op het productieproces van fietsen. Van oudsher een fabrikant van keukens en kookapparaten nam het bedrijf in de jaren tachtig een fietsenfabriek over (Batavus). De achtergrond daarbij was onder meer dat één van de succesfactoren op het gebied van keuze.
Tot slot is nog op te merken dat het ontplooien van nieuwe activiteiten tot stand kan komen via interne ontwikkeling, en door middel van vormen van strategische samenwerking (fusies en overnames). De laatste vormen geven vaak een tijdwinst te zien, terwijl het soms mogelijk is andere bedrijven de risico’s van het ontwikkelen te laten lopen. Eerst als men ziet dat ontwikkelingen gunstig zijn, neemt men een bedrijf in die sector over.

Analyse van de krachten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het gedrag van concurrenten wordt ook bepaald door het soort strategie dat men in het verleden gevoerd heeft. Zo zal een concurrent die zich altijd geprofileerd heeft door een lage verkoopprijs, niet zonder meer kunnen overstappen op een strategie die gericht is op het kantoorruimte huren hilversum produceren van een product dat zich in positieve zin onderscheidt door zijn kwaliteit. Denk in dit verband op de markt van consumentenaudioproducten aan de merken Yoko en Bang & Olufsen (B&O). sterke en zwakke kamen De sterke en zwakke karnen in economisch en organisatorisch opzicht bepalen ook de mogelijkheden van een concurrent. Een zwakke financiële positie laat veelal niet toe dat grote investeringen in productvernieuwing en procesontwikkeling plaatsvinden.
Al deze factoren bepalen kantoorruimte huren dordrecht gezamenlijk hoe agressief of defensief een concurrent zal optreden, hoe en waar hij kwetsbaar is, welke strategiewijzigingen hij kan doorvoeren en waarop hij zal reageren. Op basis van een uitvoerige concurrentenanalyse besloot ooit een Zweeds con
cern wél ‘in te breken’ in de markt voor elektronische weegschalen (de concurrenten zaten te slapen, dacht men), maar niét in die van de elektronische kasregisters (die concurrenten waren niet te verslaan, was het oordeel).
Analyse van de krachten die op de gezamenlijke concurrentie inwerken De concurrentie in een bedrijfstak is onderhevig aan een aantal invloedsfactoren voor concurrectie. Deze zijn in figuur 4.4 weergegeven. Elk van de kantoorruimte huren rotterdam vier invloedsfactoren (afnemers, leveranciers, substituutproducten en nieuwe toetreders (aanbieders)) zullen we kort behandelen.
Figuur 4.4 Invloedsfactoren op concurrentie in een markt
De invloed van de afnemers op de mate van de concurrentie is tweeërlei. Allereerst zal de hoeveelheid eindafnemers bepalend zijn voor de afname van het product. Hierop kan een aantal van de bij de beschrijving van de maatschappelijke omgeving aangegeven factoren een rol spelen. Denk kantoorruimte huren amsterdam bijvoorbeeld aan de afname van de geboortecijfers en de invloed daarvan op de ‘vraag’ naar babyvoeding. Daarnaast hangt de invloed van de afnemers af van de machtspositie die zij hebben ten opzichte van de aanbieders in de markt. Deze machtspositie kan door een veelheid van factoren bepaald worden. Zo kan de concentratiegraad vergeleken met die van de aanbieders verschillen.

Actief omgaan met imago en identiteit

Gerelateerde afbeelding
Identiteit (hoe zien we onszelf) en imago (hoe worden we door anderen gezien?) kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Veel organisaties merken tot hun schade dat er in de praktijk verschil is tussen het zelfbeeld van de medewerkers (identiteit) en hoe zij door anderen worden gezien en gewaardeerd (hun imago). Organisaties krijgen daar in toenemende mate mee te stellen, omdat een te groot verschil allerlei personeels- en managementproblemen oplevert. Men probeert daarom door beïnvloeding van de activiteiten van de organisatie: voor specifieke doelgroepen een betere afstemming op elkaar van activiteiten en imago te bewerken; voor specifieke medewerkers een betere afstemming op elkaar van activiteiten en identiteit te bewerken.
De communicatiefunctie kantoorruimte huren hilversum kan daartoe bijdragen. Imago-onderzoek en het opzetten van een programma ter verbetering van het imago zijn bekende hulpmiddelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om identiteiten doelgericht te structureren. Een organisatie kan meerdere, ten opzichte van elkaar verschillende, identiteiten ontwikkelen, elk verbonden met een doelgroep of groep medewerkers. In het bedrijfsleven is dit meer geaccepteerd dan in overheidskringen_ Een gemeenschappelijke huisstijl kan bijvoorbeeld een gewenst overkoepelend kantoorruimte huren dordrecht identiteitsgevoel ondersteunen. Een crisis kan de beste bedrijven met de kundigste managers overvallen. De problemen kunnen technische, natuurlijke of menselijke oorzaken hebben. De omvang van een crisis kan geringe, aanzienlijke of fatale gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om slechte investeringen, zure regen, giftig afval, een vijandige overname, ondeugdelijke producten, ongelukken of stakingen, wetgeving die kantoorruimte huren rotterdam strijdig is met de belangen van het bedrijf, een hetze in de media, of vijandige acties van derden, zoals bedreiging, ontvoering of sabotage. Als het publiek merkt dat een organisatie probeert informatie achter te houden, kan dit een crisis op zichzelf worden, waarbij ‘het recht van het publiek om de feiten te kennen’ het belangrijkste punt wordt.
Zo heeft het Nestlé-concern jarenlang last gehad van de golf negatieve publiciteit die op gang kwam nadat belangengroepen, media, gezondheidsorganisaties en politici het bedrijf aan de kaak stelden vanwege zijn verkoopmethoden voor kindervoeding in ontwikkelingslan
den, die onder kantoorruimte huren amsterdam bepaalde omstandigheden ondervoeding en zelfs kindersterfte tot gevolg konden hebben. Toespelingen op een minder nette manier van zakendoen en activiteiten in een politiek verdacht land zijn voorbeelden die aan de orde van de dag zijn.

Nieuwe rollen en ‘oude patronen’

Gerelateerde afbeelding

Nieuwe rollen en ‘oude patronen’ van splitsing en samenvoeging Als voorbeeld kan de krantenindustrie dienen waar tot voor kon deze kernprocessen in een geïntegreerde keten waren georganiseerd: klantbehandeling (lezers én adverteerders), productie en productontwikkeling kantoorruimte huren hilversum (nieuws, opiniepagina’s enz.) en de uitgebreide infrastructuur ( drukfaciliteiten én distributie met eigen vervoer). Unbundling ofwel differentiatie maakt dat bijvoorbeeld in de VS steeds meer (sub-)fasen worden uitbesteed (ge’outsourced’) en tot zelfstandige ondernemingsactiviteit worden verheven. Gepaard gaande met specialisatie zien we bijvoorbeeld dat productinnovatie als fase in een totaal proces in kantoorruimte huren dordrecht zelfstandige, gespecialiseerde ondernemingen vanuit de biotechnologie wordt verbijzonderd en zich richt op specifieke technieken, denk aan het in kaart brengen van genenpatronen. Oorspronkelijke bedrijven in deze industriële activiteiten nemen dan in financiële zin deel in of gaan allianties aan met dit soort ‘nieuwe’ nicheplayers. Binnen de gevestigde kaders zien we in deze tijd een herdefiniëring van traditionele rollen van grote (geïntegreerde) bedrijven om daarna in voorkomende gevallen fundamentele veranderingen aan te brengen in de wijze waarop men de ondernemingsactiviteit in kernactiviteit wenst in de richten, zowel kantoorruimte huren rotterdam business to business (B2B) als op de consument gerichte ondernemingsactiviteiten (B2C). De laatste tijd zien we dan ook dat vele ondernemingen hun positie en rol in de (verticale) bedrijfskolom opnieuw onder ogen zien en zich de vraag stellen of ze toeleverancier of regisseur willen zijn/worden, dan wel nichespeler of een dominante marktpartij. Ook worden aan verkoop- en inkoopkant horizontale samenwerkingsverbanden verkend en wordt nagegaan met kantoorruimte huren amsterdam welke andere sectoren en voor welke doelgroepen samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan, denk bijvoorbeeld aan Unilever en Ford (zie ook subparagraaf 1 1 . 5.5 ). Overigens is men in veel gevallen op zoek naar partners voor uitvoering van (delen van) het primaire proces. De vraag is dan: zelf doen of uitbesteden, zelfs soms van kernactiviteiten. Vanuit de keten van waardetoevoeging is het dan de vraag welke positie een bedrijf in een netwerk van aan elkaar gerelateerde bedrijven wil (blijven of gaan) innemen en welke rollen men daartoe wil vervullen.

Technologische voorsprong

Gerelateerde afbeelding

Hiervoor werd al aangegeven dat een technologische voorsprong op de concurrentie spoedig teniet gedaan wordt. Succesvolle producten worden vlug en systematisch gekopieerd. De investeringen in Research & Development-programma’s moeten terugverdiend kantoorruimte huren hilversum worden, dus zal de markt snel ontwikkeld en betreden moeten worden. Niet alleen voor de Research & Development-programma’s zullen strategische samenwerkingen moeten worden aangegaan, maar ook voor het behouden of versterken van het eigen marktaandeel. Opmerkelijk bij dit alles is dat topmanagers van onze grootste ondernemingen aangeven ongeveer de helft van hun tijd kwijt te zijn aan fusie- en overnamekwesties. Dagelijks kantoorruimte huren dordrecht worden nieuwe fusies en overnames gemeld. Er wordt wel gesproken van ‘fusie-euforie’ of ‘merger mania’ en ‘macho-overnames’. Er ontstaan megafusies, waarbij kennelijk vooral extra marktmacht wordt nagestreefd. De economische teruggang sedert eind 2001 heeft inmiddels echter een daling van het aantal fusies en overnames tot gevolg. Onderzoek laat overigens zien dat deze extra marktmacht niet tot uiting komt in de hoogte van de winst en efficiënter wordt er doorgaans niet geproduceerd. Ook op het terrein van innovatie worden ‘post-fusie’ geen betere scores waargenomen. Fusies worden vooral ingegeven vanuit defensieve overwegingen. Daarnaast kantoorruimte huren rotterdam geldt dat een grote onderneming minder snel ten onder gaat dan een kleine en grote ondernemingen topbestuurders kennelijk meer status (en inkomen via salaris, bonussen, aandelenopties enzovoort) verschaffen dan een kleinere. Naast de melding van ‘mammoetfusies’ lijkt het doek te vallen over de zogenaamde ‘conglomeraten’ (in de USA al sedert eind jaren tachtig), denk aan opsplitsing AT&T, ITT (USA), ICI (in Engeland) en SHV, Akzo Nobel, KNP-BT, Bols-Wessanen, KPN, Nedlloyd, Philips (in Nederland). Bij Philips wordt al heel lang gespeculeerd op opsplitsing van het concern; ook ABN Amro sluit kantoorruimte huren amsterdam splitsing niet uit, en sinds 2000 is splitsing voor Akzo Nobel in onafhankelijke farma- en chemieactiviteiten een serieuze strategische optie. Of dit onder de nieuwe topman Hans Wijers gaat gebeuren, zal de toekomst leren. Wereldwijd worden vanuit dit soort concerns overigens bij voortduring reorganisaties gemeld, vooral gericht op kostenreductie en gepaard gaande met het wegsnijden van vaak vele banen.

De uitvoer van producten of diensten

Gerelateerde afbeelding

Uitvoer van materie, energie en informatie: producten en diensten Door de uitvoer van producten of diensten voorzien organisaties in externe behoeften. Ook kantoorruimte huren hilversum zien we aan de uitvoerkant dat mensen met pensioen gaan, vervroegd uittreden, ontslag nemen (of krijgen) en dat versleten en verouderde machines worden afgedankt. De ingevoerde energie en materialen zijn geheel verbruikt of worden in de vorm van rook of afval afgevoerd. Daarnaast wordt onder meer via reclame en public relations informatie over producten en diensten verstrekt. Bovendien zijn organisaties verplicht aan kantoorruimte huren dordrecht de buitenwereld verantwoording af te leggen over hun functioneren en de behaalde resultaten ( externe jaarverslagen ten behoeve van aandeelhouders, de overheid, banken en dergelijke).
Een herhaling van de activiteitencyclus is mogelijk dankzij de uitvoer van de geproduceerde producten of diensten. De opbrengst ervan in geld stelt de organisatie in staat, onder inmiddels vaak veranderde omstandigheden, al naargelang de behoefte meer of andere grondstoffen, arbeid en machines aan te schaffen.
Organisatie en ‘organisatie-evenwicht’
Indien een kantoorruimte huren rotterdam organisatie wil blijven voortbestaan, dan moet men ervoor zorgen dat de externe en interne belanghebbenden tevreden zijn en blijven. Alle belanghebbende partijen moeten hierbij dus in de beschouwing worden betrokken. Immers, hun behoeften, eisen en wensen en hun streven en verwachtingen bepalen de voonbestaansbasis van een organisatie.
Ieder van deze belanghebbenden heeft zo zijn eigen belang bij het voortbestaan van de organisatie. Iedere belanghebbende is daarom ook bereid een bepaalde bijdrage aan de organisatie te leveren. Uiteraard wordt in ruil daarvoor wel een bepaalde vorm van beloning terugverwacht. En zolang de beloning nu maar in redelijke verhouding staat tot de geleverde bijdrage zal deze belanghebbende bereid zijn om zijn deelname voort te zetten. Er is sprake van ‘organisatie-evenwicht’ als een organisatie erin slaagt haar externe en interne belanghebbenden kantoorruimte huren amsterdam zodanig te belonen, dat deze in ruil voor hun bijdragen, gemotiveerd blijven deel te blijven nemen aan die organisatie. Afgezien van allerlei denkbare belangentegenstellingen tussen de partijen hebben ze één gemeenschappelijk belang, het voortbestaan van de organisatie. Voor alle partijen is de organisatie immers een bron van behoeftebevrediging. De organisatie stelt hen in staat in ruil voor hun bijdragen een deel van hun eigen doelstellingen (behoeften en wensen) te realiseren. De leiding van een organisatie moet ervoor zorgen dat de geleverde bijdragen en beloningen in evenwicht zijn en blijven.

Stadium 3: succes

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stadium 3: succes De beslissing die een eigenaar in dit stadium moet nemen is of hij de positie die het bedrijf heeft verworven moet uitbouwen en over moet gaan tot expansie of dat hij het bedrijf stabiel en winstgevend moet trachten te houden, zodat hij het als bron van inkomsten kan gebruiken terwijl hij zich geheel of gedeeltelijk uit het kantoorruimte huren hilversum bedrijf terugtrekt. De reden waarom een eigenaar zich in meerdere of mindere mate uit zijn bedrijf wil terugtrekken kan zijn dat hij een nieuwe onderneming wil beginnen of gewoon tijd wil besteden aan zijn liefüebberijen. In dit stadium genieten bedrijven een uitstekende economische markraandeel gezondheid. De omvang en het marktaandeel zijn kantoorruimte huren dordrecht groot genoeg om economisch succes te garanderen en er wordt een gemiddelde of meer dan gemiddelde winst geboekt. Als de concurrentiepositie niet verzwakt wordt door ondoelmatig management en als er zich geen zodanige veranderingen in de economische situatie voordoen dat de marktpositie verloren gaat, kan een bedrijf zich voor onbepaalde tijd in dit stadium handhaven. Organisatorisch gezien is het bedrijf nu zo groot dat er, in veel gevallen althans, op manager functionele gebieden, bijvoorbeeld kantoorruimte huren rotterdam productie en verkoop, managers aangesteld moeten worden om bepaalde taken van de eigenaar over te nemen. Deze managers moeten weliswaar vakbekwaam zijn, maar hoeven niet per se van topniveau te zijn omdat hun carrière mogelijkheden gezien de doelstellingen van het bedrijf vrij beperkt zijn. De liquiditeit is meer dan voldoende en de voornaamste zorg is te voorkomen dat er in tijden dat de zaken goed gaan zoveel kapitaal aan het bedrijf wordt onttrokken dat het later misschien moeilijk wordt om de onvermijdelijke magere jaren te doorstaan. Ook ziet men nu de eerste gespecialiseerde functionarissen verschijnen, meestal in ieder geval een controller en soms ook een productieleider. Er is een begin gemaakt met de invoering van financiële, marketing- en productiesystemen, evenals met de delegatie van functies die ondersteund wordt door planning in de vorm van kantoorruimte huren amsterdam bedrijfsbudgettering. Eigenaren, en in mindere mate ook managers, dienen toe te zien op de uitvoering van een strategie die hoofdzakelijk tot srarus quo doel heeft de status-quo te handhaven. Naarmate de ontwikkeling van het bedrijf voortschrijdt, wordt de band tussen bedrijf en eigenaar losser, enerzijds vanwege de activiteiten die de eigenaar elders ontplooit en anderzijds vanwege de aanwezigheid in het bedrijf van andere managers. Veel bedrijven blijven lange tijd in dit ontwikkelingsstadium. In sommige gevallen is dit een gevolg van het feit dat de marktpositie verdere groei onmogelijk maakt. Dit geldt onder meer voor veel dienstverlenende bedrijven in langzaam groeiende kleine of middelgrote gemeenschappen en voor franchisehouders met een beperkt rayon. franchising Franchising is het door een zelfstandige ondernemer gebruiken van een winkelformule plus merknaam. Een benzinestationhouder kan als franchisenemer bijvoorbeeld de naam en de promotieformule gebruiken van Shell of BP.

WOR (1998) Instellingsplicht

Gerelateerde afbeelding

WOR (1998) Instellingsplicht: bij meer dan vijftig werknemers. Uitbreiding instemmingsrecht: voorzieningen voor controle van aanwezigheid, gedrag en prestaties van werknemers, regelingen omtrent registratie en dergelijke van persoonsgegevens, veranderingen in kantoorruimte huren hilversum ziekteverzuimregelingen en inschakeling van werkzoekenden volgens de wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) met als doel te zorgen dat geen reguliere arbeidsplaatsen verloren gaan. Uitbreiding adviesrecht: belangrijke technologische voorzieningen, milieuzorg, controle op aanwezigheid en prestaties, gesubsidieerde arbeidsplaatsen (die onder de WIW vallen), belangrijke kredietvoorzieningen kantoorruimte huren dordrecht aan andere ondernemers, het besluit om eigen risico-drager te worden voor de WAO. Na adviesaanvraag: op bedenktijd geen sancties, wel een kort geding mogelijk. Bron: Personeelsbeleid, 34/1998-4
Organisatie en ondernemingsraad dwarsdoorsnede De kracht van het instituut OR zit in het feit dat de OR een dwarsdoorsnede van het bedrijf vormt, zowel in de breedte (verschillende afdelingen en functies) als in de diepte (niveaus van hoog tot laag). Bij de samenstelling van de OR dient er dan ook door het systeem van kiesgroepen voor gezorgd te worden dat elke groepering zich redelijkerwijs vertegenwoordigd kan voelen. Een op deze wijze samengestelde OR kan kantoorruimte huren rotterdam voor het management een unieke bron van informatie vormen, buiten de traditionele lijnorganisatie om. Leden van een OR beschikken in het overleg met de directie over deskundigheid met betrekking tot de eigen situatie en de problemen van het werk zelf. Het zal echter steeds nodig zijn in het overleg met de directie een juist evenwicht te vinden tussen eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid voor het gehele instellingsgebeuren, tussen belangen van de eigen groep en de kantoorruimte huren amsterdam ondernemingsbelangen.
Middle management en de OR Een bijzondere positie rond de OR neemt de middle manager in. Het kan voorkomen dat medewerkers van zijn afdeling door hun OR-lidmaatschap al op de hoogte zijn van beleidsplannen voordat de bedrijfsleiding hem op de hoogte heeft gebracht. Van zowel het OR-lid als de middle manager wordt de nodige wijsheid verwacht om met dit gegeven om te gaan.

Opkomst van het ‘Scientific Management’

Gerelateerde afbeelding

Opkomst van het ‘Scientific Management’
Tijdens de industriële ontwikkeling in de Verenigde Staten, waar ook vele niet-Engelssprekende emigranten (uit Oost- en Midden-Europa) in het industriële proces werden opgenoScienrific Management men, wordt door het zogenoemde ‘Scientific Management’ (management op wetenschappelijke basis) voor het eerst systematisch kantoor huren hilversum aandacht geschonken aan: opvoering van de productiviteit; organisatorische problemen bij de productie; productieplanning, kostenanalyses, beloningstechnieken (onder meer het differentiële stukloon van Taylor); tijdstudies, bewegingsstudies, methodestudies.
Bij de opkomst van de industrie kwam het efficiencyvraagstuk centraal te staan. Er werd gezocht naar mogelijkheden om de productiviteit te verhogen. Inefficiënte werkmethoden (die te veel middelen en tijd vergden) werden kantoor huren dordrecht vervangen door objectief en wetenschappelijk vastgestelde normen voor hetgeen van een arbeider aan prestatie kon worden verwacht. Het waren in deze periode vooral ingenieurs die de basis legden voor dat wetenschappelijk management. De namen van Taylor, (het echtpaar) Gilbreth, Emerson en Gantt zijn hiermee onverbrekelijk verbonden. Ta vlor Taylor, als ‘Father of Scientific Management’ ( 1 8 5 6-1 91 5), was vastbesloten een antwoord te vinden op de vraag op welke manier de productiviteit kon worden verhoogd. Zijn eerste onderzoeken stelde hij in naar een ‘haalbare normale arbeidsprestatie’. Dit deed kantoor huren rotterdam hij met gebruikmaking van ‘nieuwe’ technieken als tijdstudies, bewegingsstudies, methodestudies en dergelijke.
Alom bekend uit Taylors latere periode is het zogenoemde ‘Bethlehem’-experiment, waarbij het ging om het laden van ruw ijzer in treinwagons. Na een eerste observatie stelde Taylor vast dat ca. 47 ton geladen zou kunnen worden in plaats van de 12,5 ton die tot dan toe gemiddeld per dag per arbeider werd geladen. Om deze stelling te bewijzen experimenteerde Taylor met werktijden, rusttijden, gewicht kantoor huren amsterdam per keer, werkmethoden, hulpmiddelen en
dergelijke. Hij selecteerde voor dit karwei, om de ‘fair day’s work’ te kunnen vaststellen, de zogenoemde ‘Pennsylvania D(e)utchman’: een oersterke, ijverige en spaarzame man, die in detail moest uitvoeren wat hem werd gezegd. Als tegenprestatie werd hem een hoger loon per eenheid prestatie toegezegd. De prestatie werd geleverd en daarna volgden vele andere arbeiders, die deze prestaties ook bleken te kunnen leveren.

De vierde invalshoek

Gerelateerde afbeelding

De vierde invalshoek: wilskracht, houdt ambitie en motivatie in. Ambitie telt op haar beurt vier dimensies: de manager moet uit zichzelf met iets beginnen (initiatief) in plaats van passief af te wachten totdat een opdracht die uitgevoerd kan worden, zich aandient. Eenmaal kantoor huren hilversum begonnen, is het niet de bedoeling dat hij snel afhaakt. De manager moet zijn initiatief doorzetten (volharding), zelfs onder grote tegendruk. In dat opzicht moet hij, ook als hij door niet of moeilijk beinvloedbare factoren in zijn omgeving onder druk gezet wordt, overeind blijven (stressbestendigheid). Het verschil tussen volharding en stressbestendigheid is dar in het eerste geval de manager zelf degene is die de spanning oproept, en in het tweede geval de stress een externe kantoor huren dordrecht oorzaak heeft. Ambitie kent als vierde dimensie vervolgens nog het algemene activiteitenniveau van de manager (energie). Waarneming van deze dimensie kan antwoord geven op de vraag of hij vitaal is en vol zichtbare werklust zit.
Deel 1 MANAG EMENT EN MAATSCHAPPIJ
motivatie Motivatie heeft betrekking op het waarom van het werken van de manager, op zijn inzet. Waar doet hij of zij het voor? In dit verband worden drie typen motieven onderscheiden: de prestatiegerichte, de sociaal gerichte en de machtsgerichte manager. De prestatiegerichte manager voelt zich vooral betrokken bij zijn werk omdat het hem de mogelijkheid biedt daden te stellen. De sociaal gerichte kantoor huren rotterdam leider vindt bevrediging in het netwerk aan sociale relaties dat hij opbouwt, onderhoudt en voortdurend vernieuwt. De machtsgerichte leider ten slotte wil de baas spelen, wil het in alle opzichten beter doen en (zichtbaar) beter hebben dan anderen.
De vijfde en laatste invalshoek heeft betrekking op de mate waarin de vier hiervoor genoemde krachten met elkaar in evenwicht zijn. Wat hier telt, is de interne balans, de persoonlijke volwassenheid van de manager. Inzicht in zichzelf. rijpheid en beheersing zijn daarbij bepalende factoren.
Situaties van management Kenmerken van (hogere middenkader)managers kunnen niet los gezien worden van het veld dat zij geacht worden kantoor huren amsterdam te beïnvloeden in een voor de organisatie positieve richting. Dit raakt het verantwoordelijkheidsgebied waarin hij/zij opereert en heeft derhalve betrekbekwaamheden en king op bekwaamheden en vaardigheden om situaties aan te kunnen