De onderhandelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De onderhandelingen mogen niet langer dan anderhalf jaar duren, gedurende
326 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
welke de eigenaar de zaak niet aan een ander mag verkopen. In de wet is bepaald tot welk winkel huren hilversum moment in de procedure de gemeente mag afzien van de aankoop. In dat geval krijgt de eigenaar nog drie jaar de tijd om de zaak aan een ander te verkopen. Ingeval de gemeente huurwoningen heeft gekocht, moet zij deze in bepaalde gevallen binnen één maand aan de zittende huurders te koop aanbieden.
De plicht van de verkoper om zijn eigendom aan de gemeente te koop aan te bieden, geldt winkel huren dordrecht in bepaalde gevallen niet. Indien de gemeente positief heeft gereageerd op een aanbod tot aankoop, kan de verkoper nog aan Gedeputeerde Staten verzoeken om te worden ontheven van de verplichting om aan de gemeente te verkopen. Indien verkoper en gemeente geen overeenstemming kunnen bereiken over de prijs, kan zowel de verkoper als de gemeente de rechtbank verzoeken om één of meer deskundigen te benoemen om de prijs te bepalen.
Uitzonderingen op een aanbiedingsverplichting De plicht van de verkoper om zijn winkel huren rotterdam eigendom aan de gemeente te koop aan te bieden, geldt volgens art. 10 WVGem niet in de volgende gevallen: Indien verkoop het gevolg is van scheiding en deling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap. Indien de verkoop geschiedt krachtens een uiterste wilsbeschikking (testament). Bij verkoop aan (groot)ouders, (klein)kinderen pleegkinderen of broers of zusters van de verkoper of zijn of haar echtgenoot. Indien de verkoop het gevolg is van een overeenkomst ter uitvoering van een winkel huren amsterdam verplichting van de verkoper, indien die verplichting is ontstaan voor de tervisielegging van het ontwerpstructuur- of bestemmingsplan waarop het voorkeursrecht betrekking heeft. Indien de onroerende zaak openbaar wordt verkocht.

De Onteigeningswet (OW)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bij 3 bedoelde wet is de Onteigeningswet (OW) die in 1851 tot stand is gekomen (en nadien herhaaldelijk gewijzigd).
Volgens art. 1 OW kan onteigening ten algemene nutte plaatshebben in het publiek belang van de staat, van één of meer provincies, van één of meer gemeenten en van één of meer waterschappen. In het winkel huren hilversum publiek belang kan ook onteigening ten name van een persoon of rechtspersoon plaatsvinden, indien die persoon het werk waarvoor onteigend moet worden, mag uitvoeren.
• Voorbeeld Een woningbouwvereniging mag een woningbouwplan uitvoeren.
8.5 Onteigeningswet 311
8.5.2 Onteigeningsgronden De wet kent de volgende onteigeningen: in gewone gevallen (Titel I); ten behoeve van aanleg, herstel, versterking of onderhoud van waterkeringen en bouw van militaire verdedigingswerken (Titel Il); van wegen, bruggen, bermsloten en kanalen, en onteigening voor aanleg en verbetering van wegen, bruggen, winkel huren dordrecht spoorwegwerken, kanalen, havenwerken, werken ten behoeve van de bestrijding van verontreiniging van oppervlaktewateren, en terreinen en werken voor de luchtvaart, alsmede ten behoeve van verbetering of verruiming van rivieren (Titel Ila); ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening en van de verwijdering van afvalstoffen (Titel Ilb); in het belang van de winning van oppervlaktedelfstoffen (Titel Ilc); in geval van buitengewone omstandigheden (Titel III); in het belang van de winkel huren rotterdam ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting, van de openbare orde en van de handhaving van de Opiumwet (Titel IV); van octrooien van uitvinding (Titel V); van de rechten, voortvloeiende uit een aanvraag om octrooi (Titel Va); in het belang van de landinrichting (Titel VII); in het belang van de natuurbescherming (Titel VIII).
Onteigening kan alleen geschieden als het algemeen nut dat nodig maakt. Tot een recente wijziging van de Onteigeningswet was daartoe in zogenoemde gewone gevallen een speciale formele wet nodig, de zogenoemde Nutswet. Nu onteigening in de gewone gevallen in de praktijk niet meer blijkt voor te komen, zijn de eerste twee hoofdstukken van titel I uit de wet geschrapt. De Onteigeningswet maakt onteigening mogelijk via een Koninklijk Besluit. In zo’n geval winkel huren amsterdam spreekt men van onteigening in speciale gevallen. Deze speciale gevallen zijn in de Onteigeningswet opgesomd vanaf titel II. Onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting is de meest voorkomende onteigening in een speciaal geval (Titel IV).

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zo’n instelling is in 1993 opgericht: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De oprichters van het waarborgfonds waren het ministerie van VROM en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie winkel huren hilversum met rijksdeelneming. Daardoor verviel de noodzaak om een AMvB over garantieverlening op grond van de Woningwet in stand te houden. De ingevoerde garantie (de Nationale Hypotheek Garantie) betekent dat het Waarborgfonds de bank de garantie geeft dat de rente en aflossing van de lening wordt betaald als de hypotheekgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het Waarborgfonds neemt als het ware het risico van de bank over. In dat geval is een bank bereid leningen te winkel huren dordrecht verstrekken, omdat er een betrouwbare borg is: de stichting heeft achtervangovereenkomsten met Rijk en gemeenten gesloten. De regeling maakt geen onderscheid tussen nieuwe woningen en bestaande woningen. De garantie is echter niet bedoeld voor een tweede woning, een weekendhuisje of iets dergelijks. Bovendien heeft de garantie alleen betrekking op de eerste hypotheek. Omdat het fonds als borg kan worden aangesproken, is het logisch dat nadere financiële voorwaarden kunnen worden gesteld. Als het Waarborgfonds door de bank wordt winkel huren rotterdam aangesproken, heeft zij op haar beurt het recht de vordering te verhalen op degene die niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Het Waarborgfonds verkrijgt zijn middelen door een heffing te leggen op elke afgegeven garantie. Het Rijk en de gemeenten staan samen garant voor de verplichtingen van het Waarborgfonds.
Koopsubsidie Op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit kunnen mensen met lagere inkomens koopsubsidie (een eigenwoningbijdrage) verkrijgen. Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije winkel huren amsterdam bijdrage in de hypotheeklasten. Naarmate men meer verdient, wordt de subsidie minder. De uitvoering van de regeling vindt plaats door het onderdeel ‘SenterNovem’ van het ministerie van Economische Zaken.

De regelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De regelingen waaraan een aanvraag bouwvergunning moet voldoen, zijn gemaakt met het oog op bepaalde belangen. Het Bouwbesluit bijvoorbeeld heeft veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu als belang, en winkel huren hilversum het bestemmingsplan een goede ruimtelijke ordening. Deze belangen houden eisen in voor bouwwerken. Een voorschrift of beperking aan een bouwvergunning moet dus passen in de eisen die de regeling aan het bouwwerk stelt.
• Voorbeeld Burgemeester en wethouders mogen aan een bouwvergunning een technisch voorschrift verbinden om aan een Bouwbesluiteis te voldoen winkel huren dordrecht of de voorwaarde stellen dat een bouwwerk alleen mag worden gerealiseerd als privaatrechtelijk de toestemming is verkregen om aansluitingen op nutsleidingen aan te brengen. Een ander voorbeeld betreft het stellen van de voorwaarde dat een bepaald aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd om te voldoen aan het bestemmingsplan.
In de aangepaste Woningwet is de mogelijkheid geboden voorschriften en beperkingen aan een bouwvergunning te verbinden op grond van een bestemmingsplan. Daardoor is de mogelijkheid dergelijke voorschriften en beperkingen te stellen verruimd: eerst konden winkel huren rotterdam die voorschriften of beperkingen alleen verbonden worden aan een WRO-vrijstelling (thans een Wro-ontheffing).
• Voorbeeld In de gemeente Zijpe hadden burgemeester en wethouders een dwangsom opgelegd omdat een voorwaarde bij een vrijstelling niet was nagekomen. In haar uitspraak zei de Afdeling bestuursrechtspraak: ‘In het geding is het aan de artikel-19WRO-vrijstelling verbonden voorschrift dat de bewoning van de woning in een naburig pand binnen één maand na het gereedkomen van de nieuw te bouwen bedrijfswoning dient te worden gestaakt en gestaakt te blijven ( …) . Vaststaat dat het van belang zijnde bestemmingsplanvoorschrift waarvan vrijstelling is verleend onder meer dient om toename van het aantal niet agrarische woningen in het buitengebied tegen winkel huren amsterdam te gaan, hetgeen appellanten ook beogen te bewerkstelligen door het verbinden van het betrokken voorschrift. Gelet hierop is niet in te zien dat appellanten met voornoemd voorschrift treden buiten de beperkingen die de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan het verbinden van een dergelijk voorschrift stelt. Behoudens bijzondere omstandigheden is het onjuist noch onredelijk te achten dat een bestuursorgaan in een geval waarin is gehandeld in strijd met een wettelijk voorschrift en deze handeling niet kan worden gerealiseerd in het belang van de handhaving van wettelijke voorschriften en het voorkomen van precedentwerking besluit tot het opleggen van een dwangsom.’ (ABRvS 29 februari 1996, AB 1996/209)

In rechte onaantastbaar

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een foute toetsing aan het bestemmingsplan kan ertoe leiden dat een benadeelde (bijvoorbeeld een buurman) bij burgemeester en wethouders om winkel huren hilversum vergoeding van geleden schade verzoekt. De schade kan zijn ontstaan door waardevermindering van zijn woning na uitvoering van het bouwplan.
Net als bij de vergoeding van planschade op grond van afdeling 6.1 Wro moet voor de waardevermindering de nieuwe situatie vergeleken worden met de situatie die had kunnen ontstaan als het bestemmingsplan wel op de juiste wijze was toegepast. Indien bijvoorbeeld een achteruitbouw te groot is gemaakt (en vergund), moet een eventuele waardevermindering worden berekend ten opzichte van de winkel huren dordrecht situatie met een achteruitbouw met de juiste maten. Uit de uitspraak van 19 februari 1998 van de Afdeling (AB 1998/202) blijkt dat de schade moet worden berekend vanaf het eerste moment dat op de bouwaanvraag is beslist. Ook de kosten van het maken van een taxatierapport moet het bestuur vergoeden.
Het kan voorkomen dat een bouwvergunning ten onrechte wordt verleend maar doordat er geen of te laat beroep wordt ingesteld, toch in stand blijft. Daardoor kan schade worden veroorzaakt waarvoor het bestuursorgaan aansprakelijk wordt gesteld. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 september 2004, BR 2005/140, blijkt dat van de rechtmatigheid van de bouwvergunning moet worden uitgegaan als die in rechte winkel huren rotterdam onaantastbaar is geworden – en dat dus geen schade behoeft te worden vergoed – tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Van een bijzondere omstandigheid kan sprake zijn als het aan het bestuursorgaan ligt dat iemand geen beroep instelt of een ingesteld beroep intrekt en daardoor schade lijdt. Als het bestuursorgaan bijvoorbeeld ten onrechte een bouwvergunning verleent, daardoor schade veroorzaakt en aansprakelijkheid erkent, kan degene die schade lijdt door de erkenning ertoe winkel huren amsterdam gebracht worden af te zien van beroep of zijn beroep in te trekken. In zo’n geval kan het bestuursorgaan zich niet beroepen op de onherroepelijkheid van het besluit en zal het schadevergoeding moeten betalen.

Aanvraag bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanvrager moet derhalve niet bewijzen maar aannemelijk maken dat het bouwplan voldoet. Dezelfde eis geldt ten aan zien van de bouwverordening: de aanvrager moet aannemelijk maken dat het bouwplan aan de winkel huren hilversum bouwverordening voldoet (art. 44 lid 1 onder b Wonw). Een en ander betekent dat het buiten behandeling van een aanvraag bouwvergunning dicht kan liggen bij het weigeren van de bouwvergunning. Als een gegeven ontbreekt kan een bouwplan niet-beoordeelbaar zijn (en dus buiten behandeling worden gelaten), maar kan ook geconcludeerd worden dat niet aannemelijk is gemaakt dat het aan het Bouwbesluit 2003 of aan de bouwverordening voldoet (waardoor de vergunning geweigerd moet winkel huren dordrecht worden). Immers op de onderdelen waarvoor geen of onvoldoende gegevens zijn overgelegd wordt ook niet aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de regelgeving. Aangenomen moet worden dat aanvragen waarvan in ernstige mate niet aannemelijk is gemaakt dat ze aan Bouwbesluit 2003 of bouwverordening voldoen, geweigerd zullen worden, en dat ten aanzien van minder ernstige gevallen tot buiten behandeling laten zal worden besloten.
Het komt regelmatig voor dat een aanvraag bouwvergunning niet geheel aan de vereisten voldoet. Op burgemeester en wethouders rusten dan de plicht aanvrager daarop te wijzen om hem in de gelegenheid te stellen winkel huren rotterdam het bouwplan te wijzigen – tenzij de aanvraag, als hierboven gezegd, geweigerd moet worden. Als het om een ingrijpende wijziging gaat, moet aangenomen worden dat er een nieuwe bouwaanvraag is. Om te bepalen of de wijziging ingrijpend is, moet worden gekeken naar het bouwplan zelf.
• Voorbeeld De Afdeling bestuursrechtspraak formuleerde het in een uitspraak over de gemeente Meijel als volgt: ‘Burgemeester en wethouders behoren te beslissen op een aanvraag om bouwvergunning, zoals deze is ingediend. Daaraan doet niet af dat zij onder omstandigheden bevoegd of zelfs verplicht kunnen zijn de aanvrager in de gelegenheid te stellen die aanvraag te wijzigen of aan te vullen. Daarvoor winkel huren amsterdam kan met name aanleiding bestaan indien er door de wijziging of aanvulling geconstateerde beletselen voor het verlenen van een bouwvergunning kunnen worden weggenomen. Onder omstandigheden kan het zodanig wijzigen of aanpassen van een aanvraag leiden tot een nieuwe bouwaanvraag. Dit zal het geval zijn, indien de wijziging zodanig ingrijpend is, dat niet meer van hetzelfde bouwplan kan worden gesproken.’ (ABRvS 9 juni 1997, AB 1997/ 324)

Tweedelijns toezicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Economische delicten zijn volgens art. la onder 2° WED overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Woningwet-artikelen: la de zorgplicht ter voorkoming van gevaar voor de gezondheid of kantoor huren harderwijk veiligheid; lb het verbod te bouwen of een situatie tot stand te brengen, te laten komen of te houden in strijd met het Bouwbesluit 2003 of de bouwverordening; 7b het verbod in strijd met de bouwverordening te bouwen, gebruiken, laten gebruiken, slopen of een situatie die in strijd met de voorschriften tot stand is gekomen in stand te laten; 14a het niet voldoen aan een aanschrijving (inzake welstandseisen, voorzieningen ter verbetering of de verplichting om gesloten gebouwen in gebruik of kantoor huren barneveld  beheer te geven); 16 het niet treffen van de voorzieningen waarvoor ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning geldelijke steun is verleend; 40 bouwen zonder of in afwijking van een vereiste bouwvergunning of een situatie waarin zonder of in afwijking van een vereiste bouwvergunning is gebouwd, in stand te laten;
212 5 Woningwet: bestaande bouw
45, lid 7 het niet terstond na afloop van de termijn slopen of in overeenstemming te kantoor huren woerden brengen met de voorschriften van een tijdelijk vergund bouwwerk; 60 het zonder de vereiste woonvergunning in gebruik geven of nemen van een woning; 103 het in buitengewone omstandigheden bij schaarste in strijd met een AMvB betrokken zijn bij andere dan aangewezen bouwplannen; 120 lid 2 handelen in strijd met voorschriften die zijn gegeven met het oog op de nakoming van voor Nederland verbindende internationale verplichtingen met betrekking tot de Woningwet.
Overtreding van art. 14 lid 4 (het niet binnen 14 dagen melden van de beëindiging van het gebruik indien is aangeschreven om een gesloten gebouw in gebruik of beheer aan een ander te geven) is geen economisch delict, maar wel strafbaar ingevolge art. lOSa Wonw. Indien de kantoor huren capelle aan de ijssel ambtenaren die door burgemeester en wethouders zijn aangewezen (art. lOOa Wonw) ook door de ministers van Justitie en van VROM zijn aangewezen op grond van art. 17 lid 1 onder 2° WED, zijn deze ambtenaren ook belast met de (strafrechtelijke) opsporing van economische delicten. Er is rijkstoezicht op de uitvoering en de handhaving van de Woningwet zelf: het ‘tweedelijns toezicht’. Met het toezicht op de naleving van de Woningwet en het toezicht op de uitvoering en de handhaving zijn de door de minister van VROM aangewezen ambtenaren belast (art. 93 en 94 Wonw).

Onderbrenging in de WED

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Men heeft gekozen voor onderbrenging in de WED vanwege enkele voordelen ten opzichte van het Wetboek van Strafrecht. Argumenten daarvoor zijn: Overtredingen van de Wro worden nogal eens in bedrijfsmatig verband en derhalve wegens economische kantoor huren harderwijk motieven gepleegd. De economische politierechter en de economische kamer van de rechtbank zijn er, meer dan de kantonrechter, op ingesteld om dit soort strafzaken te behandelen. De WED kent meer mogelijkheden om bij het opleggen van de straf rekening te houden met het economische voordeel dat de overtreder heeft behaald bij de overtreding van het voorschrift van het bestemmingsplan. De geldboete kan bij toepassing van de WED hoger worden. De WED heeft de mogelijkheid aan de veroordeelde als straf de verplichting op te leggen tot het verrichten van prestaties teneinde de gevolgen van het begane economische kantoor huren barneveld delict goed te maken; dit alles op kosten van de veroordeelde. Ook heeft de officier van justitie of de rechter de mogelijkheid om voorlopige maatregelen te nemen indien tegen de verdachte ernstige bezwaren zijn gerezen en tevens de belangen die door het economische delict zijn geschaad een onmiddellijk ingrijpen vereisen. Dergelijke maatregelen kunnen niet worden genomen bij kantonovertredingen. De officier van justitie kan een verdachte opleggen dat hij zich van bepaalde handelingen onthoudt of ervoor zorg draagt dat bepaalde voorwerpen die vatbaar zijn voor inbeslagneming, opgeslagen en bewaard worden op een nader aan te geven plaats. Een dergelijk kantoor huren woerden instrument kan bijvoorbeeld nuttig zijn in de situatie dat de overtreder bezig is grasland om te zetten in bouw- of bollenland. De rechter kan daarnaast als voorlopige maatregel een verdachte bevelen zijn onderneming waarin het economische delict wordt vermoed te zijn begaan, geheel of gedeeltelijk stil te leggen, of de onderneming onder bewind te stellen. Tevens kan de rechter de gehele of gedeeltelijke ontzetting uit bepaalde rechten of beëindiging van voordelen in verband met de onderneming bevelen.
Volgens de WED zijn als economisch delict strafbaar overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wro-artikelen 3.1lid 1, 3.26 lid 1 en 2, Regels bij een bestemmingsplan of inpassings3.28 lid 1 en 2 en 7.10 plan alsmede bepalingen in een bestemmingsplan, projectbesluit, beheersverordening en afwijkingsbesluit van een beheersverordening. Bepalingen kantoor huren capelle aan de ijssel in een voorbereidingsbesluit, provinciale verordening, AMvB of aanwijzing voor zover daarbij de ‘bevriezings’ -bepalingen van art.
Het uitvoeren van werken zonder aanleg- of sloopvergunning volgens een bestemmings- of inpassingsplan, provinciale verordening, AMvB of voorbereidingsbesluit (indien dat daarbij strafbaar is gesteld) of het gebruik wijzigen van bij een voorbereidingsbesluit aangewezen gronden of bouwwerken. Het nalaten een vergund werk na een tijdelijke aanlegvergunning of ontheffing tijdig te verwijderen. Regels van een beheersverordening. Regels in een provinciale verordening of AMvB om te voorkomen dat gronden of bouwwerken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de verordening. Bepalingen in een exploitatieplan dat het verboden is bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren totdat voor de betreffende gronden een uitwerkingsplan in werking is getreden. Regels in een exploitatieplan omtrent het uitvoeren van het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied.

Tegemoetkoming in schade

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tegemoetkoming in schade Het is een algemeen rechtsbeginsel dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen kantoor huren harderwijk doelen (art. 3:4 lid 2 Awb). In de Wro is dit beginsel uitgewerkt in afdeling 6.1 Tegemoetkoming in schade. Het betreft art. 6.1 t/m 6. 7 Wro. Lid 1 van het kernartikel 6.1 luidt:
‘Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid genoemde kantoor huren barneveld oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.’
In het tweede lid van art. 6.1 Wro staan zeven oorzaken, waarvan de belangrijkste het bestemmingsplan is. Door een bestemmingsplan kan schade (planschade) ontstaan.
• Voorbeeld Een nieuw kantoor huren woerden bestemmingsplan maakt het mogelijk dat direct achter een woning een overdekt zwembad wordt gevestigd. De woning daalt in waarde wegens belemmering van het uitzicht, inbreuk op de privacy vanwege geluidsoverlast door bezoekers van het zwembad en toename van het verkeer ter plaatse.
Niet alleen schade ten gevolge van een bepaling van een bestemmingsplan komt voor vergoeding in aanmerking. Het betreft ook schade ten gevolge van: a een bepaling van een inpassingsplan of een beheersverordening; b een bepaling van een planwijziging, een planuitwerking, een ontheffing of een nadere eis; c een krachtens een beheersverordening verleende ontheffing;
4.6 Financiële bepalingen 175
d een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (gemeentelijk projectbesluit), 3.22 (tijdelijke ontheffing), 3.23 (een in het Bro aangegeven ontheffing), 3.27 (provinciaal projectbesluit), 3.29 (rijksprojectbesluit) of 3.40 (besluit dat een beheersverordening buiten toepassing blijft); e de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning ingevolge art. 50 lid 1 Wonw, of art. 3.18 lid 2 of 4, art. 3.20 lid 5 (aanhouding in verband met een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan); f een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in art. 4.1 lid 3 of van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 4.3 lid 3 Wro, maar alleen kantoor huren capelle aan de ijssel als die bepaling een weigeringsgrond voor een aanleg-, sloop- of bouwvergunning bevat; g een koninklijk besluit als bedoeld in art. 10.4 Wro (bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat de Wro wet niet van toepassing is op een bepaald werk of werkzaamheid ten behoeve van de landsverdediging).
De tegemoetkoming wordt niet spontaan gegeven, er moet een aanvraag worden ingediend. De aanvraag bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming (art. 6.1 lid 3 Wro).

De bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Evenals bij de bouwvergunning is er weinig beleidsvrijheid voor het bestuursorgaan bij zijn beslissing op de aanvraag aanlegvergunning: de aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd (art. 3.16 Wro) indien a het werk of de werkzaamheid in strijd is met de ruimtelijke plannen: kantoor huren harderwijk bestemmingsplan, inpassingsplan, projectbesluit of met de beheersverordening dan wel met een voorbereidingsbesluit; b voor het werk of de werkzaamheid een monumentenvergunning is vereist en deze niet is verleend (Monumentenwet 1988, een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening); c het werk of de werkzaamheid in strijd is met de provinciale verordening of de AMvB omtrent de door provincie of het Rijk opgelegde inhoud van bestemmingsplan, althans zolang de kantoor huren barneveld bestemmingsplannen niet daaraan zijn aangepast.
Indien de vergunning betrekking heeft op een beschermd stads- of dorpsgezicht of een archeologisch attentiegebied als bedoeld in de Monumentenwet 1988, sturen burgemeester en wethouders direct de RACM (de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten) en aan Gedeputeerde Staten een kopie van de vergunning. De vergunning treedt pas zeven weken na de verlening in werking (art. 3.16 lid 4 Wro). Gedurende de Awb-bezwarentermijn plus een week mag dus van de vergunning geen gebruik worden gemaakt. Daarna wordt de werking van de vergunning opgeschort zodra de voorzieningenrechter (van de rechtbank) daartoe op kantoor huren woerden verzoek besluit. Bij een verzoek om voorlopige voorziening in de beroepsfase, wordt de werking van het besluit van rechtswege opgeschort (art. 8.4 lid 3 Wro) en wel totdat op het verzoek is beslist.
Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag voor een aanlegvergunning binnen zes weken na de dag van ontvangst van de aanvraag. In geval van een provinciaal inpassingsplan kan bepaald zijn dat Gedeputeerde Staten beslissen (art. 3.26 lid 4 Wro), bij een rijksinpassingsplan kan bepaald zijn dat de minister van VROM de beslissing neemt (art. 3.28 lid 4 Wro).
Indien er een weigeringgrond is, moeten burgemeester en wethouders dus de aanlegvergunning weigeren. Zij moeten de beslissing aanhouden indien er vóór de dag van ontvangst van de aanvraag een voorbereidingsbesluit in werking is getreden of een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage is gelegd of door Provinciale Staten dan wel door een betrokken minister is verklaard dat een verordening kantoor huren capelle aan de ijssel respectievelijk een AMvB wordt voorbereid, de verordening of AMvB waarin regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. Het is immers ongewenst dat werken worden verricht die in strijd zijn met een in aantocht zijnd bestemmingsplan.