Klantenorderontkoppelpunt (KOOP)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Klantenorderontkoppelpunt (KOOP): vijf mogelijkheden Een klantenorder dringt door in de goederenstroom tot aan het ontkoppelpunt en van daaruit worden dan activiteiten gestart om de order aan de klant te kunnen leveren. De plaats van het klantenorderontkoppelpurn bepaalt de levertijd naar de markt. Immers de plaats in de goederenstroom bepaalt hoeveel activiteiten dan nog moeten plaatsvinden voordat een product bij de klant kan zijn. Het betekent vanzelfsprekend een groot verschil voor de levertijd of producten na orderacceptatie alleen nog maar verzonden hoeven te worden, of dat bijvoorbeeld de onderdelenfabricage en de assemblage nog moeten plaatsvinden.
Naarmate het ontkoppelpunt verder stroomafwaarts ligt, zal er vaak meer sprake zijn van massafabricage. Naarmate het ontkoppelpunt verder stroomopwaarts ligt, is er vaak meer sprake van stuksfabricage. Een essentieel logistiek vraagstuk is dus de plaats van het voorraadpunt in de totale materiaalstroom. Het vormt het ontkoppelpunt tussen externe, klantgerichte en interne, planningsgerichte activiteiten. De ligging van dit voorraadpunt hangt af van de door de klant gevraagde levertijd, de karakteristieken van het product en de doorlooptijd van het productieproces. Door een goede plaatsing van het ontkoppelpunt in de logistieke keten, zijn de commerciële levertijden dan te ontkoppelen van de integrale doorlooptijden van het logistieke traject. Dit ontkoppelpunt speelt zo een belangrijke rol in het logistiek beheer van productiebedrijven. Door te investeren in optimale voorraden op het ontkoppelpunt kan het spanningsveld tussen flexibiliteit en continuïteit worden opgelost.
Vanuit ‘KOOP’ liggen er overigens verbindingen met vele eerder behandelde deelonderwerpen in de organisatie, planning en procesbeheersing van inkoop, productie, marketing en verkoop, denk aan sturing via real time-informatie in een klantordervolgsysteem. Als het gaat om planning en de wijze waarop planninginformatie wordt verwerkt, maakt het ‘push’· of ‘puJr.svsteem ook verschil of er sprake is van een ‘push’- of ‘pull’-systeem (zie ook de subparagrafen 10.4.4 en 10.4.5) en van een situatie waarin afdelingen en activiteiten seriële afhankelijkheid vertonen, ofwel in sterke wederzijdse afhankelijkheid tot elkaar staan. In dat laatste geval is er geen dwingende en voorspelbare volgorde (zie subparagraaf 6.3.6) en maakt het ook verschil of er in semi-‘ autonome teams’ wordt gewerkt, ofwel dat er sprake is van een ‘lijnopstelling’ of een ‘groepsgewijze opstelling’. marketing Marketing is het vanuit de markt, dus vanuit het gezichtspunt van de afnemers, benaderen van het denken en doen met betrekking tot afzet en productie. De behoeften en wensen van de afnemers vormen dan het eigenlijke uitgangspunt voor alle bedrijfsactiviteiten. Marketing omvat: het opsporen van behoeften in de markt; het aangeven van bedrijfsruimte tilburg gebruikseisen voor goederen en diensten die in deze behoeften voorzien; het opwekken en stimuleren van de vraag naar deze goederen en diensten; het voldoen aan die vraag door de goederen en diensten ook inderdaad te verkopen, om zodoende een rendabele bedrijfsvoering te verwezenlijken.

Invloed automatisering op concurrentieverhoudingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Invloed automatisering op concurrentieverhoudingen In strategisch opzicht en lettend op concurrentieverhoudingen valt invloed van automatisering naar drie aspecten te bespeuren, namelijk naar branche of sector, naar bedrijf en naar strategie. De veranderingen op sectorniveau zijn volgens bevindingen uit onderzoek kritisch: automatisering verandert de regels met betrekking tot ‘economy of scale ‘, entreebarrières, concurrentie en concurrentieverhoudingen. Grote organisaties zijn bijvoorbeeld in staat hun distributie te verplaatsen van regionaal naar nationaal en internationaal niveau.
coordinatie staf- en lijnorganisatie
Op organisatieniveau zijn de voorbeelden veelvuldig: strategische inkoop- en leveranciersinformatie geeft voordelen, evenals ‘computer aided manufacturing’ en robottechnieken_ Verzekeringsbedrijven zijn direct afhankelijk van hun graad van automatisering_
Op strategisch niveau wordt – in onderzoek – wel geconstateerd dat organisaties die het meeste succes hebben, informatiesystemen hebben die de strategie van de organisatie sterk ondersteunen_ Uit vele bronnen kwam tot voor kort steeds de conclusie naar voren dat de invloed van automatisering en nieuwe technieken tot dusver betrekkelijk gering is geweest, omdat het topmanagement zich er nog niet echt mee heeft ingelaten. Redenen varieerden van onbegrip tot angst voor de implicaties en de risico’s die daarbij zouden kunnen optreden.
Hedendaags (top)management en ICT Recente publicaties geven aan dat (top)managers in grote ondernemingen meer en meer doordrongen raken van het belang van ICT, maar nauwelijks een integraal ICT-beleid van de grond krijgen. De overtuiging is inmiddels in brede kring aanwezig dat ICT – als strategisch middel – moet worden ingezet om toegevoegde waarde te creëren via unieke product-marktcombinaties, interactie met klanten en het gebruik van internet als nieuw distributie- en communicatiekanaal. Binnen bestaande structuren en binnen de huidige omgang met technologie blijkt het echter lastig (en soms niet mogelijk) te zijn om de kansen die ICT biedt, te benutten. Binnen veel ondernemingen worden verantwoordelijkheden voor ICT door te veel personen gedeeld. Afstemming, coördinatie en kruisbestuiving tussen staf- en lijnorganisatie levert nogal eens problemen op. Daarnaast wordt uit de praktijk gemeld dat ICT in veel gevallen nog steeds onder verantwoordelijkheid valt van de afdeling Financiën. Hierdoor wordt ICT dan altijd nog hoofdzakelijk beoordeeld op het kostenaspect en niet op het vermogen om – in strategische zin – toegevoegde waarde te creëren. Voorspellingen geven echter aan dat investeringen in de ICT infrastructuur (en kennisontwikkeling) de komende jaren aanzienlijk bedrijfsruimte tilburg zullen (moeten) stijgen ten behoeve van onder andere procesintegratie, elektronisch zakendoen, enzovoort. Bedrijven stellen inmiddels in de top wel een zogenaamd ‘chief information officer’ (CIO) aan om het organisatorisch draagvlak vanuit de top te vergroten en gewicht in de schaal te leggen bij het tot stand brengen van de vereiste transformatie in de organisatie. In het bank- en verzekeringswezen is het belang hiervan reeds langer onderkend. Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat ‘telebankieren’ en betalen op internet gaat slagen. De komende jaren zullen banken massaal overstappen op internet (kosten 3 à 4 keer lager dan via traditionele afzetkanalen); via internet wordt gehandeld in aandelen; betalen op internet gekoppeld aan ‘shop-clerk’ (zoeksysteem om boodschappen te doen) enzovoort. Internet biedt ook voor (kleine) ondernemers een veelheid van nieuwe commerciële mogelijkheden. In het kader van ‘ondernemen met internet’ worden ‘websites’ – die men in ‘cyberspace’ kan bezoeken bij het ‘virtueel winkelen’ – benut als nieuw en additioneel marketing-, verkoop- en communicatiekanaal. Via de ‘digitale snelweg’ worden traditionele markten op hun kop gezet: spelregels in sectoren van het bedrijfsleven veranderen en producten c.q. toepassingen van informatietechnologie zullen in ‘cyberhome’ leiden tot grote verdere veranderingen in ons dagelijks leven en wijze(n) van werken in arbeidsorganisaties (zie verder in su bparagraaf 11. S.3 ). Internettechnologieën zijn hierbij van cruciaal belang.

Bedrijfstakgemiddelden

Gerelateerde afbeelding
Interpretatie van kengetallen vergt de nodige aandacht. Er is geen sprake van absolute, voor alle organisaties geldende normwaarden. Per sector of bedrijfstak kunnen bijzondere omstandigheden gelden die begrepen moeten worden alvorens betekenis aan een kengetal kan worden toegekend. In vele landen verschijnen periodiek onderzoeksresultaten met de uitkomsten van kengetalberekeningen die betrekking hebben op een groot aantal ondernemingen in verschillende bedrijfstakken. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om de uitkomsten van de eigen bedrijfstakgemiddelde organisatie te vergelijken met de gemiddelden van de bedrijfstak.
10.9 Prestatiemeting: financiële én niet-financiële indicatoren
Het meten van de uitvoering en het vergelijken van de uitkomsten daarvan met de gestelconrro/e de normen wordt controle genoemd. Dit begrip mag niet worden verward met het ruimere contra/ begrip ‘control’, dat beheersing betekent. ‘Control’ omvat namelijk controle én bijsturing. Deze paragraaf gaat over bedrijfsruimte tilburg controle. De volgende over bijsturing. De eerste vraag bij controle is wie deze moet uitvoeren. Vaak gaat men ervan uit dat dit de taak van de manager van de betreffende afdeling is. Als hij de opdracht geeft, is hij toch ook de aangewezen persoon om de afloop ervan na te gaan? Dit is lang niet altijd mogelijk. Soms is controle een dermate specialistische aangelegenheid dat die door een aparte afdeling moet worden uitgevoerd. Denk aan chemische en farmaceutische producten. Om te kunnen vaststellen of deze aan de gestelde specificaties voldoen, moeten er eerst uitgebreide laboratoriumproeven worden verricht. Daarnaast kan het voorkomen dat de manager door tijdgebrek de controle moet overlaten aan een assistent of aan een speciale controleafdeling die aan zijn eigen afdeling is toegevoegd. In veel productiebedrijven is het bedrijfsbureau onder meer belast met de efficiencycontrole op het werk. Omdat bijsturing in beginsel een taak is van de afdelingsmanager en een uitvoerende eenheid, dient controle bij voorkeur zo dicht mogelijk bij deze manager en deze eenheid (‘unit’) plaats te vinden.
10.9.1 ‘Traditionele’ prestatiemeting(e n)
standaardkostencentr a
Hoe en wat er moet worden gecontroleerd, hangt sterk af van het soort afdeling dat men wil controleren. Daarin wordt wel onderscheid gemaakt naar de mate waarin voor een organisatorische eenheid het verband tussen input en output gemakkelijker kan worden gelegd. Zo onderscheidt men: standaardkostencentra opbrengstencentra uitgavencentra winstcentra investeringscentra.

Inkoopplanning

Gerelateerde afbeelding
Een terrein waaraan doorgaans minder aandacht wordt besteed is dat van inkoop. De taak van inkoop is zorgen voor de aanschaf van benodigde goederen: van de juiste kwaliteit, in de juiste kwantiteit, op het juiste tijdstip, tegen de juiste prijs, van de juiste leverancier(s), en de aflevering van deze goederen op de juiste plaats. Met name door het schaarser en daarmee duurder worden van een aantal grondstoffen en een verslechterde concurrentie- en winstpositie krijgt de inkoopfunctie de laatste tijd een zwaarder gewicht. Meestal betekent dit dat naar alternatieve leveranciers en vervangende grondstoffen moet worden gezocht. Binnen het kader van de inkoopplanning: vallen ook vraagstukken als de mate waarin werk uitbesteed kan en mag worden. In grotere, divisiegewijs georganiseerde bedrijven, waarin onderlinge leveranties plaatsvinden, komt dit tot uitdrukking in richtlijnen die de vrijheid van de divisies inperken. Goederen die binnen het concern worden geproduceerd mogen ze dan bijvoorbeeld niet van derden betrekken. Ook speelt hier het vraagstuk van het bepalen van interne verrekenprijzen.
Als het te voeren beleid is bepaald en in plannen voor de komende jaren is vastgesteld, zijn daarmee het kader en de voorwaarden aangegeven waarbinnen de uitvoering moet gaan plaatsvinden. Vervolgens dient dan nagegaan te worden op welke wijze, van maand tot maand, van week tot week en van dag tot dag (via planning op korte termijn), van de efficiënt bestaande mogelijkheden en de ter beschikking staande middelen het best (efficiënt: en doeltreffend) gebruikgemaakt kan worden. Wanneer in de langetermijnplanning belangrijke beslissingen zijn vastgelegd inzake het te bereiken winstniveau, het marktaandeel, het productassortiment, de productiemiddelen enzovoort, moeten deze dus in de planning op korte termijn in taakstellingen worden vertaald. Van de mogelijkheden die er nu zijn moet zo goed mogelijk gebruik worden gemaakt en daarbij moeten de mensen en middelen die nu beschikbaar zijn zo goed mogelijk worden benut. Het langetermijnplan geeft dan het kader aan waarbinnen (operationele) plannen op korte termijn, bijvoorbeeld voor het komende jaar, worden opgesteld. Kortetermijnplanning is taakstellend en dient dus in de eerstkomende periode te worden uitgevoerd. Kortetermijnplanning is operationele planning en geeft concreet in taakstellingen aan wat, door wie, wanneer, met behulp van welke hulpmiddelen, in welke hoeveelheden gedaan moet worden. Als deze taakstellingen in geld worden vertaald, spreken we van budgetten budgetten (zie subparagraaf 10. 2.1). De kortetermijnplanning vindt doorgaans plaats op afdelingsniveau. Hiermee is meestal een bedrijfsruimte tilburg afdelingschef, een baas van een onderafdeling of een groepsleider belast. In dit stadium worden naast het werk nu dus ook de middelen toegewezen. Eén van de doelstellingen van een profitorganisatie is het maken van winst. In een niet op winst ingestelde organisatie, bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf, is één van de doelstellingen het tegen de laagst mogelijke kosten verlenen van diensten tegen een bepaald tarief. In elke organisatie dient de leiding daarom steeds kosten en opbrengsten te beheersen. Dit kan eigenlijk alleen maar goed gedaan worden als vóór de uitvoeringsfase van de activiteiten goed is gepland en als er steeds voortgangscontrole op de uitvoering plaatsvindt. Met behulp van planning en budgettering kan worden getracht de activiteiten zo goed mogelijk te beheersen. De ‘grote lijnen’ (de organisatiestrategie) zijn daartoe in het beleidsplan uitgezet. Vervolgens moet het beleidsplan nader worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan op korte termijn. In een organisatie worden daartoe naar afdelingen en naar verantwoordelijke medewerkers toe plannen opgesteld. In deze plannen wordt dan in feite aangegeven wat men van afdelingen en van de daar werkzame medewerkers verwacht.

‘Theorie X’

Gerelateerde afbeelding

De eerste opvatting is vervat in ‘Theorie X’ en berust op drie veronderstellingen, die inhouden dat: de gemiddelde mens een afkeer van werken heeft, en daarom gedwongen moet worden tot presteren, en het dragen van verantwoordelijkheid schuwt.
Leiders die van deze opvatting uitgaan, zullen doorgaans een autoritaire of autocratische stijl van leiderschap vertonen zoals in subparagraaf 9 .3 .1 is uiteengezet, omdat deze manier van leidinggeven naar hun idee de enig mogelijke manier is om ervoor te zorgen dat de gestelde doeleinden worden bereikt. Deze manier van leidinggeven zal veelal gepaard gaan met dwang, controle en ‘straf’, hetgeen wel onder de uitdrukking ‘management by direction and control’ wordt verstaan. Zij geloven dat de medewerkers alleen op deze manier in de richting van de organisatiedoelen kunnen worden gestuurd. Een eigen inbreng van de ondergeschikten zal dan niet
integratiebeginsel gevraagd worden. Het gevolg kan nu zijn dat medewerkers zich ook juist naar de ‘Theorie X’ -veronderstellingen gaan gedragen, alsof deze theorie juist zou zijn. Dit kan alleen maar worden doorbroken als het besef doordringt dat het ‘Theorie X’ -beeld van de mens en zijn geaardheid onjuist is.
‘Theorie Y’ van McGregor De in ‘Theorie Y’ verwoorde opvatting is gebaseerd op een geheel andere voorstelling van de menselijke natuur. Deze veronderstellingen houden onder meer in dat: werken even natuurlijk is als rusten; de mens bereid is verantwoordelijkheid te dragen; elk mens een bron is van creativiteit; geld niet de enige prikkel tot werken is, de behoefte aan zelfverwezenlijking speelt ook een grote rol.
Hieruit is af te leiden dat de doelstellingen van het individu en de organisatie niet tegengesteld zijn, maar wel degelijk met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Dit leidt tot een manier van leidinggeven die wel als ‘management by integration and self-control’ wordt aangeduid. Deze manier van leidinggeven kan onder meer in praktijk worden gebracht door toepassing van ‘management by objectives’ (MbO) (zie subparagraaf 10.3.3). Het zal duidelijk zijn dat bij leiderschap volgens deze opvatting een participatieve stijl zal worden gehuldigd. Participatief leiderschap impliceert inhoudelijk een andere rol van de leider. De rol van een leider die uitgaat van het ‘integratiebeginsel’ (dit is integratie van belangen van individuele medewerkers en organisatiebelang) kan als volgt worden aangegeven: hij geeft zijn ondergeschikten steun; hij heeft vertrouwen in hun integriteit en bekwaamheid; hij heeft hoge verwachtingen van hun prestatieniveau; hij zorgt voor een goede opleiding voor de te verrichten taken; hij helpt degenen die beneden de norm presteren. De uitgangspunten die aan het einde van de vorige subparagraaf genoemd zijn, zijn gevend leiderschap werkt in de begrippen ‘steungevend leiderschap’ en ‘overlappende groepen’. Daarbij streeft een dergelijk type leider ernaar dat zijn afdeling tot een groep wordt gevormd, onder meer ook door gebruik te maken van medezeggenschap. In deze visie is hij dan de leider van de groep. De leider zelf is daarenboven ook nog lid van een bovenliggende groep managers. Tussen deze bedrijfsruimte tilburg lagen vervult de leider de rol van verbindingsschakel of ‘linking pin’. Schematisch is dat in figuur 9.4 weergegeven. Er is in deze opzet, die organisatorisch een lijnstructuur vertoont, sprake van groepen linking pin die elkaar in de persoon van de ‘linking pin’ overlappen. Door deze constructie kunnen wensen en ideeën van de laagste niveaus in de organisatie de hogere niveaus bereiken. Hoewel er qua structuur sprake is van een lijnorganisatie, vertoont deze opzet daarmee een opmerkelijk verschil. De verticale relaties zijn in plaats van traditionele bevelsrelaties tot overlegrelaties geworden. Men spreekt in dit verband wel van ‘horizontalisering’ van de lijnrelatie. Het leiderschap is naar de opvatting van Likert in deze ‘linking pin’ -structuur gebaseerd op positieve verwachtingen die leiding en uitvoerende medewerkers van elkaar hebben (vergelijk ‘Theorie Y’ van McGregor).

Empowerment

Gerelateerde afbeelding

Empowerment: een nieuwe manier van aansturen van medewerkers
Essentieel is dat we ons realiseren dat empowerment in het kader van de organisatiekunde betrekking heeft op een bijzondere manier van aansturing van medewerkers. Op welke manier benutten we het menselijk potentieel in de organisatie en hoe zetten we dit zo in dat organisatiedoelstellingen kantoorruimte huren hilversum optimaal bereikt worden? Het menselijk potentieel kan als volgt worden ingezet: Aansturing kan zich in de meest beperkte vorm richten op het klassieke geven van een opdracht. Daarin is element 1 uit de vorige paragraaf verwerkt. Aansturing kan ook plaatsvinden in een situatie waarin sprake is van bewust delegeren (element 2). Empowerment als vorm van aansturing heeft nu betrekking op een vorm van interactie waarbij met inbegrip van delegatie vooral gestreefd wordt naar kantoorruimte huren dordrecht een verhoging van inzet en een volledige ontplooiing van de anderen in een organisatie als samenwerkingsverband.
Empowerment komt in termen van Maslow tegemoet aan de hogere behoeften die mensen in hun bestaan wensen te realiseren, namelijk: de behoefte aan zelfrealisatie en de behoefte aan acceptatie. Praktisch gezien betekent dit dat met empowerment business units, groepen en medewerkers in staat gesteld worden zelfstandig te functioneren, met enige vorm van ‘contra!’ op afstand. Zo wordt in feite zelfsturing van de medewerkers nagestreefd. De opmerkelijke belangstelling voor ‘empowerment’ geeft aan dat de huidige situatie in dit kantoorruimte huren rotterdam opzicht kennelijk onbevredigend is en dat daar dus iets aan gedaan moet worden. Empowerment betekent vooral dat mensen meer dan tot nu toe in staat moeten worden gesteld zelfstandig hun werk te doen. Niet omdat dat gemakkelijker is voor het management, maar omdat empowerment positieve krachten en energie vrijmaakt en zou kunnen leiden tot grotere efficiency en effectiviteit, sterker nog: tot groter innoverend en vernieuwend vermogen. Voorwaarde daarbij is dan wel dat het potentieel van de medewerkers beter dan tot nog toe zal worden benut.
Empowerment voor jong en oud aantrekkelijk
Gesteld wordt wel dat met name jonge, hoog opgeleide medewerkers zich aangetrokken voelen tot bedrijven waar een klimaat heerst dat ingegeven wordt door decentralisatie, ontbureaucratisering, afslanking, verzelfstandiging, klantgerichtheid.
Dit soort bedrijven kantoorruimte huren amsterdam kenmerken zich, doordat ze: platte structuren hebben met korte communicatielijnen; ruimte geven aan creativiteit; verantwoordelijkheden delegeren; geen strikt hiërarchische structuur hebben, veel meer gebaseerd zijn op informele samenwerking en communicatie; meer gericht zijn op het individu; innovatie met de daarbijbehorende veranderingen als belangrijk zien; bijdragen aan de ontwikkeling van deze medewerkers zelf.

Politieke acceptatie

Gerelateerde afbeelding
Het maken van een scherpe analyse is één, het uitdragen van de resultaten hiervan en het verduidelijken van (nieuwe) doelen is minstens even belangrijk om veranderingen ook daadwerkelijk door te kunnen voeren. Voor- en tegenstanders groeperen zich. Daarom is het overtuigen van betrokkenen een voorwaarde om op lange termijn veranderingen ook daadwerkelijk door te kunnen voeren. Uiteindelijk blijven er altijd een aantal fervente tegenstanders. Het blijft de vraag tot welk pw1t men nog energie in het proces van acceptatie moet kantoorruimte huren hilversum steken. In een aantal situaties is afscheid nemen van verstokte tegenstanders onvermijdelijk. Hel proces van acceptatie is in belangrijke mate een politiek proces, omdat macht en overtuigingskracht hierin een belangrijke rol spelen. In veel gevallen blijkt verandering alleen mogelijk als er sprake is van externe dreiging, interne ontevredenheid en een wenkend perspectief. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’, zeggen kantoorruimte huren dordrecht managers en adviseurs ook weleens. Essentiële veranderingen kunnen niet ‘per memo verordonneerd’ worden. Om draagvlak te bereiken is veel onderlinge afstemming van meningen en gemeenschappelijke belangen noodzakelijk, ook als dit niet efficiënt lijkt. Veranderingen die het uitsnijden van functies beogen en die leiden tot verandering van de machtsbases moeten wel met een duidelijk schriftelijk besluit worden bekrachtigd. Daarmee worden op slag nieuwe posities manifest. Toch is ook hier het opbouwen van draagvlak essentieel, niet alleen in de organisatie kantoorruimte huren rotterdam zelf maar bijvoorbeeld ook in de Raad van Commissarissen.
Culturele veranderin9 Iets nieuws starten is tevens iets achterlaten. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het heroverwegen van bestaande werkwijzen en het invoeren van nieuwe manieren van handelen. Belangrijk hierbij is dat duidelijk is waarom de bestaande gedragsnormen niet passen bij het nieuw ontwikkelde doel. Daarnaast moeten nieuwe gedragswijzen ingeslepen
Deel 3 ORGANISATIEOPBOUW EN TAAKVERDELING
raken. Er moet dan wel een goed beeld beslaan van die nieuwe gedragswijzen. Kwalificaties als ‘open’, ‘eerlijk’, ‘klantgericht’, ‘duidelijk’ en ‘resultaatgericht’ zijn nodig, maar moeten wel inhoud krijgen door voorbeelden, anders zijn het alleen maar kreten. Overigens is ook niet alles uil het verleden slecht. Essentiële waarden moelen behouden blijven. Als men zich ongevoelig toont voor medewerkers die hun waarden vanuit het verleden hebben gevormd, is veel weerstand te verwachten. Nieuwe dingen samen doen is de beste manier om kantoorruimte huren amsterdam veranderingen Le realiseren. Hierbij is samenwerken een middel en geen doel op zich. Door samen te werken krijgt de verandering een verhoogde kans van slagen. Als aan dit proces van culturele verandering onvoldoende aandacht wordt besteed, dan is het risico groot dat veranderingen in de structuur ‘via de achterdeur’ worden gefrustreerd: oude handelwijzen worden in de aangepaste structuur weer hervat.

Lijn-staforganisatie

Gerelateerde afbeelding

Als een manager dit goed wil aanpakken, zal hieraan de nodige tijd en aandacht besteed moeten worden. Dit gaat uiteraard (nog) meer tijd en aandacht vragen als een organisatie groter wordt en problemen ingewikkelder worden. Bij betrekkelijk kleine organisaties wordt met kantoorruimte huren hilversum betrekking tot de constituerende taak in het leidinggeven vaak een deel van de werkzaamheden door externe deskundigen verricht. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden van accountants wat de administratie en informatievoorziening betreft en aan externe bureaus voor marktonderzoek. In groter wordende bedrijven of instellingen worden op een bepaald moment in de eigen organisatie specialisten aangetrokken. De kantoorruimte huren dordrecht organisatie bereikt dan een zodanige omvang en vraagstukken doen zich zodanig veelvuldig voor dat de leiding de nodige deskundigheden zelf ‘in huis’ wil hebben bij het aanpakken van de steeds ingewikkelder wordende vraagstukken met betrekking tot het beleid en/ of de uitvoering. Als er doorlopend voldoende werk is, is het goedkoper hiervoor eigen mensen te hebben dan steeds gebruik te maken van externe deskundigen. Als daarbij het accent komt te liggen op gespecialiseerde kennis ten behoeve van analyse en oplossing van beleidsvraagstukken (op het constituerende vlak), ontstaan de zogenoemde staffuncties. Denk bijvoorbeeld aan economisch onderzoek, marktonderzoek, langetermijnplanning en juridische zaken.
Lijn-staforganisatie: functionering sraforganen Staforganen zijn de organen die aan de kantoorruimte huren rotterdam directie of aan andere managers in een bedrijf of instelling als adviesorgaan ter beschikking staan. Ze dienen de lijnmanager aan wie ze zijn toegevoegd waar nodig van advies, bereiden beslissingen voor en verschaffen hem informatie, sporen problemen op en analyseren deze. Ze staan ten dienste van de lijn en hebben uitsluiadviesbevoegdheid tend adviesbevoegdheid. Ze zijn specialisten op elementen van beleid en hebben daarom de bevoegdheid om vanuit dat specialistische kennisgebied (juridische zaken, macro-economisch onderzoek, marktonderzoek en dergelijke) gevraagd kantoorruimte huren amsterdam of ongevraagd advies te geven. Een stafrelatie in ‘zuivere’ vorm is daarmee dus beperkt tot de adviesbevoegdheid.
Figuur 7.6 Stafrelatie in organisatieschema
lijnfunctionaris
In figuur 7 .6 is de stafrelatie van afdelingen als ‘Macro-economisch onderzoek’, ‘Organisatie en efficiency’ en ‘Marktonderzoek’ tot uitdrukking gebracht. Het gebruikmaken van stafafdelingen of van individuele staffunctionarissen laat de voordelen van de lijnorganisatie gewoon bestaan (zie subparagraaf 7 .5. 1) en is erop gericht enkele nadelen van de lijnorganisatie te ondervangen.

Volgroeide organisatie

Gerelateerde afbeelding
Is er sprake van voortgaande groei in de vorm van een toenemend aantal verschillende producten, dan komt in de middelgrote tot grote organisaties de vraag op of een P-indeling (direct onder de directie) niet beter zal werken dan de tot dan toe gehanteerde F-indeling. Een groot kantoorruimte huren hilversum voordeel is dan dat de coördinatie van de verschillende (operationele) activiteiten voor een bepaalde groep producten op een lager niveau in de organisatie gelegd kan worden. Dit vergt dan een vorm van reorganisatie en is het zwaarst denkbare middel om de in de vorige fase ontstane problemen tot oplossing te brengen. De indeling naar de primaire functies wordt dan losgelaten en maakt plaats voor een indeling naar Productgroepen, waarbinnen vervolgens weer de primaire bedrijfsfuncties per kantoorruimte huren dordrecht productcategorie worden ondergebracht. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de coördinatieproblematiek wordt een indeling gemaakt naar product, geografisch gebied of marktsegmenten/ doelgroepen.
Naast de F(unctionele)-structuur is direct onder de topleiding, afhankelijk van de graad van complexiteit en omstandigheden bij een meervoudige bedrijfsdoelstelling, dus ook een P ( rod uct )-structuur, G ( e bied)-structuur of M ( arktsegment)-structuur mogelijk. Bij toepassing kantoorruimte huren rotterdam van een G-structuur als hoofdindeling van de basisstructuur van organisatie kan de nadere groepering van de primaire functies zo nodig weer naar Productgroepen plaatsvinden. Veelal blijven de ondersteunende diensten bij het ‘ombouwen’ van de F-structuur naar een P·. C· ofM·structuur P-, G- of M-structuur nog geplaatst onder de top en zijn als ‘centrale staf-en hulpdiensten’ rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de directie of de inmiddels gevormde Raad van Bestuur. Zo is er dan sprake van een relatief gecentraliseerde product-afdelingsstructuur. De directie wordt nu bij wijze van kantoorruimte huren amsterdam spreken verlost van de coördinatie van de sterk uitvoeringsgerichte operationele taken en kan zich meer bezig gaan houden met het te voeren beleid en dus met zaken van bedrijfsstrategisch belang (zie figuur 6.25).

Het leren van organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het leren van organisaties kan niet simpelweg worden gezien als individueel leren op een meer uitgebreide schaal. Gaan we van één lerend persoon naar kantoorruimte huren hilversum een grote verzameling lerende individuen, dan zien we een onevenredig grote toename van de complexiteit en dynamiek. Binnen organisaties worden bijvoorbeeld essentiële elementen als motivatie en beloning dubbel zo ingewikkeld. Leren blijft natuurlijk leren, maar het proces is op het niveau van een organisatie fundamenteel anders. Het dilemma is hier dat we van een nietmenselijke eenheid moeten aannemen dat het verstandelijke vermogens heeft en kan leren, zonder deze eenheid kantoorruimte huren dordrecht een menselijke gedaante te geven. Een model van het leren door organisaties kan hier duidelijkheid brengen.
Een dergelijk model behoort ook de overdracht van geleerde kennis en het opslaan van kennis en ervaring in een organisatie te bevatten_ Ook moet rekening gehouden worden met de eventuele spanningsvelden tussen individu en organisatie en zelfs moet ondervangen worden dat een organisatie leercapaciteit/kennis verliest wanneer bepaalde mensen de organisatie verlaten. Een geïntegreerd model kantoorruimte huren rotterdam van de ‘lerende organisatie’ moet alle elementen dus in een samenhangend schema verenigen (zie figuur S. l 0). Dit model wordt aangeduid als de OBOT-GMM-cyclus (observeren, beoordelen, ontwerpen, toepassen – gemeenschappelijke mentale modellen). Het model richt zich op de overdracht van aangeleerde kennis door middel van een uitwisseling van individuele én gemeenschappelijke mentale modellen. De definitie van het leren door de organisatie wordt dan een variant op de definitie van individueel leren, namelijk het vergroten van het vermogen van een organisatie tot effectief handelen_
Wereldbeeld, cultuur en standaardprocedures Mentale modellen zijn niet zonder meer opslagplaatsen van zintuiglijk waargenomen gegevens_ Ze spelen een actieve rol omdat ze bijdragen aan de ‘beeldvorming’ naar kantoorruimte huren amsterdam aanleiding van zintuiglijke ervaring. Elk mentaal model vormt een cluster van gegevens, een cluster dat een standpunt voorschrijft, of een handelwijze. Conceptueel leren leidt tot veranderingen in het kader, waardoor een nieuw wereldbeeld ontstaat. Operationeel leren levert nieuwe routines op die in de plaats komen van de oude_ De gewijzigde mentale modellen bevatten niet alleen de nieuwe kaders en routines, maar tevens de ‘wetenschap’ hoe die routines in de nieuwe kaders kunnen worden ingepast. Zie figuur S. 1 0.