Ontknoping

Gerelateerde afbeelding

Ontknoping: een beslissing wordt genomen en definitief vastgelegd. 8 Afsluiting: een beknopte samenvatting van genomen besluiten en gemaakte afspraken, rondvraag, vaststellen nieuwe vergaderdatum.
Een belangrijk punt bij vergaderingen is de wijze waarop een besluit genomen wordt. Beslissingen kunnen op de volgende wijze tot stand komen: • Democratische besluitvorming: de helft plus een van het aantal stemmen bepaalt de uitslag. • Meerderheidsbesluit: hierbij dient tweederde van het aantal stemmen te beslissen. • Unanimiteitsbeginsel: alleen wanneer iedereen voor of tegen is wordt een besluit als geldig beschouwd. • Consensusbeginsel: een besluit wordt als geldig beschouwd indien niemand principieel bezwaar heeft tegen het besluit. • Besluiten met recht van veto: één tegenstem geldt al als een afstemming. • Delegatie: het nemen van het besluit wordt gedelegeerd naar één persoon of een bepaald groepje van personen. • Autoriteit: het nemen van een besluit ligt hierbij bij één persoon. De vergadering fungeert als adviesorgaan van eenhoofdige leiding.
Bij het kiezen van de wijze van besluitvorming dient er stil gestaan te worden bij het effect daarvan op enerzijds de snelheid van besluitvor- wijzevanbesluitvorming ming en anderzijds de acceptatie van de beslissing binnen de organisatie. De relatie tussen de wijze van besluitvorming en de snelheid van besluitvorming kan schematisch voorgesteld worden (figuur 7. 7). T Figuur 7 .7 De relatie tussen de wijze flexplek huren hilversum van besluitvorming en de snelheid waarmee het besluit genomen wordt. De relatie tussen de wijze van besluitvorming en de acceptatie van de genomen beslissing wordt in figuur 7 .8 schematisch weergegeven. Uit de media Het nut en het onnut van vergaderingen Over het algemeen kan men zeggen dat vergaderingen nuttig zijn, als ze worden gebruikt voor: het uitwisselen van informatie; het oplossen van problemen; • het reguleren van conflicten; het geven van feedback; • het inspireren van elkaar; • het vormen van een groep. Daarentegen zijn vergaderingen overbodig wanneer ze gebruikt worden om: • orders uit te vaardigen; • standpunten en bezwaren naar voren te brengen; • beslissingen erdoor te jassen; • elkaar te jennen.
Kan het misschien ook anders, bijvoorbeeld bilateraal, telefonisch, schriftelijk of via e-mail? Bedenk dat vergaderen een van de duurste vormen van communicatie is. Reken maar eens uit hoeveel het vergaderen per uur kost. Inefficiënt en saai vergaderen kost niet alleen onnodig veel flexplek huren rotterdam geld en tijd, maar kan ook heel demotiverend zijn. Vergaderingen behoren tot de schaarse momenten, waarop collega’s hun normale individuele werkzaamheden even stilleggen om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Gebruik vergaderingen waarvoor ze uitermate geschikt zijn: elkaar inspireren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *